Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 552

Izvanredno održavanje NC u gradu Petrinji i naselju Mošćenica

Kategorije: Izgradnja i održavanje cesta, mostova, pruga i luka, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 16.1.2020.
Nadmetanje raspisao: GRAD PETRINJA
Objavljeno u: Narodne novine, 9.12.2019.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2019/S 0F2-0048182

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: GRAD PETRINJA

Nacionalni registracijski broj: 2  11848400362

Poštanska adresa: I. Gundulića 2

Mjesto: Petrinja

NUTS kod: HR04E

Poštanski broj: 44250

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Ivan Begić

Telefon: +385 044515203

E-pošta: ivan.begic@petrinja.hr

Telefaks: +385 044515255

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.petrinja.hr

Adresa profila kupca:  www.petrinja.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+0F2-0048182

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Izvanredno održavanje NC u gradu Petrinji i naselju Mošćenica  

Referentni broj: 2  JN-MV-21-19

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  45233140

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Radovi na izvanrednom održavanju cesta

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 40.000.000,00   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Izvanredno održavanje NC u gradu Petrinji i naselju Mošćenica                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  45233140          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR04E            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Grad Petrinja i prigradsko naselje Mošćenica

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

radovi na izvanrednom održavanju cesta

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

25%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

cijena ponude

75%

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  40.000.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Odabrani ponuditelj je dužan u izvođenju radova pridržavati se ugovorenih rokova, radove izvodi-ti u skladu s tehničkom dokumentacijom i uvjetima iz ponudbeno-ugovornog troškovnika, na svoj trošak gradilište, odnosno opremu i sredstva za rad (ukoliko su dana na uporabu od strane Naru-čitelja) očistiti od svojih stvari, preostalog materijala, otpada, šute te uspostaviti prvotno stanje zauzetih i radnih površina, u suprotnom Naručitelj ima pravo za stvarni trošak umanjiti situaciju ili ga za trošak teretiti računom. Najkasnije u roku od 7 dana od potpisa Ugovora, Odabrani ponuditelj je dužan predati Naručitelju popis faza radova s vremenskim planom svake, listu resursa (oprema, strojevi, ljudi) na gradilištu za svaku fazu radova. Pri izvođenju radova odabrani ponuditelj je dužan uvažavati upute ovlaštenog predstavnika Na-ručitelja, projektanta, nadzornog inženjera, koordinatora zaštite na radu, pridržavati se doku-mentacije, uredno voditi propisanu službenu dokumentaciju - građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, pribaviti potrebne ateste te dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme, po izvr-šenim radovima ukloniti preostali materijal, sredstva za rad, te propisano zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja. Za izvođenje svih radova treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a upot-rijebljeni materijal koji ponuditelj dobavlja i ugrađuje mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama prema troškovniku radova koji je sastavni dio ove dokumentacije. Odabrani ponuditelj se obvezuje ugovorene radove izvršavati s obveznim angažmanom potreb-nog broja stručnjaka kako bi predmetni radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje te osigurati da sve radove koji su predmet nabave izvode stručne osobe koje imaju sva potrebna ovlaštenja sukladno važećim zakonima i drugim propisima. Odabrani ponuditelj dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka). Svi radovi koji su predmet ovoga postupka javne nabave trebaju se izvoditi sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17 i 39/19), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostor-nog uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15 i 118/18); Zakonu o komori arhitekata i komo-rama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine br. 78/15 i 114/18); pravi-lima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne na-bave. Predmetni radovi se trebaju izvoditi proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (Narodne novine br. 80/13, 14/14 i 32/19), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (Narodne novine br. 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o građevnim proizvodima (Narod-ne novine 76/13 i 30/14, 130/17 i 32719), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (Narodne novine br. 35/18) i Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13,153/13, 78/15, 12/18 i 118/18). Ukoliko se pojedini materijal pribavlja iskorištavanjem rudnog blaga Republike Hrvatske ponudi-telj/izvođač treba poštivati sve pozitivno pravne propise, a posebno Zakon o rudarstvu (Narodne novine br. broj 56/13, 14/14, 52/18 i 115/18). Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom do-kumentacijom o nabavi primjenjivati će se odredbe ZJN 2016., Pravilnika o dokumentaciji o na-bavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine br. 65/2017) te drugi relevantni za-koni i podzakonski propisi Republike Hrvatske koji reguliraju izvršenje predmetne vrste ugovora.

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  16.01.2020    Lokalno vrijeme: 09:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 7 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 16.01.2020   Lokalno vrijeme:  09:00:00  Mjesto:  Petrinja, I. Gundulića 2, Gradska uprava, Velika Vijećnica

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite:

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  06.12.2019  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2019/S 0F2-0048182

8 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
DoN NC.docx 241.74 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 11:59
DIO ODVOJKA I. ULICE KRALJA TOMISLAVA.rar 4,043.93 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:00
DIO ODVOJKA II. ULICE KRALJA TOMISLAVA.rar 5,838.83 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:00
DIO ULICE KRALJA TOMISLAVA.rar 5,411.21 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:00
DIO ULICE PETRA KREŠIMIRA.rar 4,095.43 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:00
DIO ULICE VATROSLAVA LISINSKOG.rar 6,710.66 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:00
Filipovićeva, Srnakova, Katarine Zrinske, Lopašićeva, Sakcinskog.part1.rar 20,480.00 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:00
Filipovićeva, Srnakova, Katarine Zrinske, Lopašićeva, Sakcinskog.part2.rar 15,798.12 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:00
ODVOJAK ULICE KRALJA TOMISLAVA.rar 3,721.09 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:01
Rekonstrukcija Ulice Milana Dujnića u Petrinji.rar 6,742.10 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:01
Ulica Andrije Kačića Miošića u Petrinji.rar 6,215.92 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:01
Ulica brace Hanzek, Dragutina Careka i Frana Supila.rar 15,053.50 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:01
Ulica Ivane Brlić Mažuranić u Petrinji.rar 7,154.07 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:01
Ulica Ive Andrića u Petrinji s odvojcima.rar 4,834.56 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:01
Ulica Ive Maline i Josipa Miškatovića u Petrinji.rar 19,705.23 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:01
Ulice Augusta Šenoe i Trg narodnih učitelja u Petrinji.rar 9,446.60 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:01
Ulice Pavla Stoosa i Tina Ujevica u Petrinji.rar 7,307.03 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:02
Vatrogasna ulica u Petrinji.rar 10,865.73 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:02
Vinogradi.rar 18,342.25 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:02
CESTE ZA NABAVU - zaključan excel_20191128.xlsx 643.78 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:14
Izvanredno održavanje NC u gradu Petrinji i naselju Mošćenica.xml 153.77 KB Zadnja promjena objave u NN: 06.12.2019. 12:09

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020