Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 419

Prodaja građevinskog zemljišta u Đurđevcu

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 13.12.2019.
Nadmetanje raspisao: GRAD ĐURĐEVAC
Objavljeno u: Glas Podravine, 6.12.2019.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12,19/13., 137/15. i 123/17.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca («Službene novine Grada Đurđevca», broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18.-pročiščeni tekst), članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca", broj 4/09., 5/16., 9/17. i 2/18.) gradonačelnik Grada Đurđevca, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u Đurđevcu

1. Prodaje se građevinsko zemljište u Đurđevcu i to:

- kčbr. 3520/6 Sajmište u selu sa 111 čhv, upisano u zk.ul.br. 11176 k.o. Đurđevac, koja je istovjetna s kčbr. 3042/3 Ledine u mjestu, Sajmište sa 401 m2, upisanoj u Posjedovni list broj 2690 k.o. Đurđevac I.

Predmetno zemljište prodaje se u cilju formiranja građevinske parcele.

2. Početna cijena zemljišta iz točke 1. iznosi 150.000,00 kuna.

3. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.

4. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

5. Natjecatelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te priložiti:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Grada Đurđevca broj: HR3224020061810700004, poziv na broj HR 68 7242- OIB naznakom "Jamčevina za natječaj za kupnju zemljišta",

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji,

- ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene navedene u točki 2. ovog natječaja kao i ukupni iznos ponuđene cijene,

- poslovni plan iz kojegje razvidna namjena nekretnine kojaje predmet prodaje.

6. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora. Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

7. Ponude se mogu predati poštom ili neposredno u sobi broj 32/I u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda zajavni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca."

8. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja u Glasu Podravine i Prigorja, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.

Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu. Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca na mail: grad@djurdjevac.hr ili na tel. 048/811-052-.

* U Đurđevcu, 4. prosinca 2019.

GRAD ĐURĐEVAC


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020