Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 419

Prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 18.12.2019.
Nadmetanje raspisao: GRAD DARUVAR
Objavljeno u: Večernji list, 6.12.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD DARUVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 947-02/19-02/07 URBROJ: 2111/01-02-02/1-2019-2 Daruvar, 06. prosinca 2019. g.

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine usmenim javnim nadmetanjem, KLASA: 947-02/19-02/07, URBROJ: 2111/01-01-19-1 sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara od 27. studenog 2019. g., gradonačelnik Grada Daruvara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara i to stambena zgrada i pomoćni objekti na lokaciji u Daruvaru, Petra Preradovića 38, izgrađeni na kč. br. 1294, upisani u zk. uložak broj 1166 k.o. Daruvar kao stambena zgrada i dvor u Preradovićevoj br. 38, ukupne površine 343 m2.

Početna kupoprodajna cijena iznosi 253.257,15 (slovima: dvjestopedesettritisućedvjesto pedesetsedam kuna i petnaest lipa). Nekretnina se prodaje u stanju „viđeno - kupljeno".

2. Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara provest će se usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom).

3. Na Javni natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno predaju na adresu: Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar, u zatvorenoj omotnici s naznakom: Ponuda za kupnju stambenog objekta u P. Preradovića 38 u Daruvaru - ne otvarajte.

Ponude se zaprimaju najkasnije do 18. prosinca 2019. godine do

14.00 sati.

4. Ponuda mora sadržavati:

1. za fizičke osobe: preslik osobne iskaznice

2. za pravne osobe: ovjerena preslika rješenja o registraciji, ne starija od šest mjeseci

3. dokaz o uplaćenoj jamčevini

5. U ponudi se mora priložiti dokaz o uplati iznosa jamčevine u visini 10 % od početne cijene nekretnine za koju se podnosi ponuda. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Daruvara broj H R6023400091806700003, model 68, šifra 7706 - OIB

(ponuditelja).

6. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnine - stambenog objekta u Daruvaru, Petra Preradovića 38, dana 19. prosinca 2019. a. u 9.30 sati u Velikoj vijećnici na I. katu zgrade Gradske uprave u Daruvaru.

7. Javni natječaj će se provesti usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom) dana 19. prosinca 2019. a. u 10.00 sati u Velikoj vijećnici na I. katu zgrade Gradske uprave u Daruvaru. Usmenom javnom nadmetanju (licitaciji) mogu pristupiti ponuditelji osobno (uz predočenje osobne iskaznice) ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod Javnog bilježnika.

8. Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati. Za natjecatelja koji nije pristupio usmenom javnom nadmetanju u objavljenom vremenu i mjestu nadmetanja smatrat će se da je odustao od prijave za natječaj.

9. Sve informacije vezane uz javni natječaj mogu se dobiti u Upravi Grada Daruvara, na tel: 043 633 323, radnim danom od 07,00 do

15.00 sati. Ovaj javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Grada Daruvara, web stranicama Grada Daruvara, Radio Daruvaru i Večernjem listu (u skraćenom obliku).

Gradonačelnik Damir Lneniček, univ. spec. oec.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020