Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 665

Građenje vatrogasnog doma sa spremištem

Kategorije: Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 2.12.2019.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA ŠANDROVAC
Objavljeno u: Narodne novine, 11.11.2019.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2019/S 0F2-0044460

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: OPĆINA ŠANDROVAC

Nacionalni registracijski broj: 2  35024150994

Poštanska adresa: BJELOVARSKA 6

Mjesto: ŠANDROVAC

NUTS kod: HR04

Poštanski broj: 43227

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Josip Dekalić

Telefon: +385 43874128

E-pošta: opcina-sandrovac@bj.t-com.hr

Telefaks: +385 43874366

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.sandrovac.hr

Adresa profila kupca: 

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+0F2-0044460

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Građenje vatrogasnog doma sa spremištem  

Referentni broj: 2  JN-3/2019

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  45000000

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Predmet nabave obuhvaća izgradnju Vatrogasnog doma sa skladištem u Šandrovcu na građevinskoj čestici k.č.br. 1407 k.o. Šandrovac, na adresi Bjelovarska ulica 7, a svi detalji opisani su u Prilogu III. ove Dokumentacije o nabavi – Glavni projekt. Nova zgrada vatrogasnog doma izvodi se unutar tlocrtnog gabarita 11,24m x 16,00+31,17m x 5,74m ili ukupne tlocrtne površine 358,75m2. Nova pomoćna zgrada (skladište) ima tlocrtnu veličinu 4,95mx4,80m ili tlocrtne površine 23,76m. Zgrade će se graditi klasičnom gradnjom od čvrstih građevinskih materijala detaljno obrađenih u glavnom građevinskom projektu. Etažnost zgrada: prizemlje.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 1.906.378,84   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Građenje vatrogasnog doma sa spremištem                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  45000000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR04            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Šandrovac, građevinska čestica k.č.br. 1407 k.o. Šandrovac, na adresi Bjelovarska ulica 7

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Predmet nabave obuhvaća izgradnju Vatrogasnog doma sa skladištem u Šandrovcu na građevinskoj čestici k.č.br. 1407 k.o. Šandrovac, na adresi Bjelovarska ulica 7, a svi detalji opisani su u Prilogu III. ove Dokumentacije o nabavi – Glavni projekt. Nova zgrada vatrogasnog doma izvodi se unutar tlocrtnog gabarita 11,24m x 16,00+31,17m x 5,74m ili ukupne tlocrtne površine 358,75m2. Nova pomoćna zgrada (skladište) ima tlocrtnu veličinu 4,95mx4,80m ili tlocrtne površine 23,76m. Zgrade će se graditi klasičnom gradnjom od čvrstih građevinskih materijala detaljno obrađenih u glavnom građevinskom projektu. Etažnost zgrada: prizemlje.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka

20%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        80%

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  1.906.378,84   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima: 360  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: Podmjera 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“-pro

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja gore navedenog gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: • kao preliminarni dokaz sposobnosti ispunjen obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD) Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1), za sve gospodarske subjekte u ponudi. Profesionalna sposobnost gospodarskog subjekta ne može se dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog gospodarskog subjekta pa ni podugovaratelja. Naručitelj će prije donošenja Odluke o odabiru zatražiti od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje postojanje sposobnosti iz ove podtočke i to: 1. izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti sukladno točki 4.1.1. ove Dokumentacije o nabavi. Sposobnost iz točke 4.1.1. potrebno je dokazati i za svakog podugovaratelja.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Ugovor o javnoj nabavi sklapa se sa ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, a koji je dokazao svoju sposobnost i ispunio tražene uvjete iz Dokumentacije o nabavi. Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. Ugovor između Naručitelja i odabranog ponuditelja (Izvršitelja) pored uvjeta koji su propisani ovom dokumentacijom o nabavi sadržavati će i sljedeće odredbe: 1. Obaveze Izvođača su: 32 - povjeriti izvođenje radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova; - voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, na obrascima za građevinsku knjigu, sukladno važećim propisima; - na dnevnoj osnovi voditi kontrolu ispunjavanja dinamičko – financijskog plana; - propisno zbrinuti otpad nastao tijekom izvođenja radova; - izvesti ugovorene radove u svemu u skladu s propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova, instalacija i opreme; - prije početka izvođenja radova u pisanoj formi izvijestiti Naručitelja o osobi koja će rukovoditi izvođenjem radova; - u svrhu provođenja zaštite na radu, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN., br. 71/14, 118/14, 154/14), kao i ostalim važećim propisima, osigurati sigurnost objekta, osoba koje se nalaze na objektu i okolini; - pribaviti sve potrebne isprave i uvjerenja za radnike o osposobljenosti za rad na siguran način, kao i uvjerenje odnosno ispravu o ispitanosti strojeva na gradilištu (ateste); sukladno važećoj zakonskoj regulativi - u skladu sa važećim propisima osigurati radove, materijal i opremu od uobičajenih rizika; - pravodobno izvješćivati Naručitelja o svim važnijim okolnostima u vezi sa izvršavanjem obaveza iz predmetnog Ugovora. 2. Izvođač je dužan najkasnije u roku osam dana računajući od dana potpisa ugovora Naručitelju i Nadzornom inženjeru dinamičko-financijski plan provedbe Ugovora. Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, kako za Izvođača, tako i za svakog podugovaratelja (ako je primjenjivo). 3. Izvođač na gradilištu mora imati zakonom propisanu gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom o gradnji, posebnim propisom, projektom ili odabranom ponudom. 4. Ugovorna kazna: U slučaju da Izvođač bez opravdanog razloga i odobrenja stručnog nadzora ne ispuni svoju obvezu, ne poštuje dinamiku izvođenja radova u skladu sa dinamičko-financijskim planom ili zakasni s ispunjenjem ugovorne obveze u ugovorenom roku, Naručitelj je ovlašten obračunati i naplatiti ugovornu kaznu od 2‰ (dva promila) dnevno na iznos ugovorne cijene u neizvršenom dijelu. Ukupan iznos ugovorne kazne ne smije prijeći iznos od 10 % (desetposto) od ugovorene cijene bez PDV-a. 33 5. Izvršitelj odgovara Naručitelju za štetu prouzročenu namjerom ili nepažnjom Izvršitelja. Odgovornost za štetu utvrđuje se u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima. Naručitelj je obavezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako: • je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. Zakona o javnoj nabavi • je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ovoga Zakona • se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije • se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba Zakona o javnoj nabavi, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  02.12.2019    Lokalno vrijeme: 11:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:  01.03.2020

ili Trajanje u mjesecima: (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 02.12.2019   Lokalno vrijeme:  11:00:00  Mjesto:  Bjelovarska 6, Šandrovac

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:  Javno otvaranje ponuda održat će se 02.12.2019. godine u 11:00 sati, na adresi Naručitelja. U slučaju kada je funkcija javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda nedostupna iz bilo kojeg razloga, proces javnog otvaranja ponuda započinje kada se za to stvore uvjeti. Ponude će se otvarati onim redoslijedom kojim su zaprimljene i koji je zabilježen u Upisniku o zaprimanju elektroničkih ponuda. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Sukladno članku 282. stavak 8. ZJN 2016, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereno pečatom, ako je primjenjivo, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda, dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji/obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati prisutnim članovima stručnog povjerenstva. Zapisnik o otvaranju ponuda Naručitelj će odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju, a ostalim ponuditeljima zapisnik se dostavlja na njihov pisani zahtjev, osim ako je zapisnik javno objavljen.  

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi 2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka 3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije 4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda 5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članaka 316. i 317. Zakona o javnoj nabavi iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  08.11.2019  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2019/S 0F2-0044460

11 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
DON-GRAĐENJE VATROGASNOG DOMA SA SPREMIŠTEM.pdf 681.73 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:33
Opis i prikaz građevine - Vatrogasni dom.pdf 6,517.48 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:31
Prilog III. MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.zip 29,582.02 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:32
Prilog III. MAPA1-ARHITEKTONSKI PROJEKT 2.zip 22,560.23 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:32
Prilog III. MAPA 1-ARHITEKTONSKI PROJEKT 3.zip 26,277.35 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:32
Prilog III. MAPA 2 - GRAĐEVINSKI PROJEKT.zip 25,877.73 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:34
Prilog III. MAPA 2 - GRAĐEVINSKI PROJEKT 2.zip 24,728.05 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:34
Prilog III. MAPA 2 - GRAĐEVINSKI PROJEKT 3.zip 11,121.75 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:34
Prilog III. MAPA 2 - GRAĐEVINSKI PROJEKT 4.zip 10,206.73 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:35
Prilog III. MAPA 3 - GEODETSKI PROJEKT.zip 4,952.59 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:35
Prilog III. MAPA 4 -ELEKTROTEHNIČKI.zip 3,329.30 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:35
Prilog III. MAPA 5 - STROJARSKI PROJEKT.zip 14,462.70 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:35
Prilog III. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA.zip 20,514.45 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:36
Prilog III. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 2.zip 28,360.28 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:37
Prilog III. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 3.zip 21,573.51 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:37
Prilog III. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 4.zip 22,189.38 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:38
Prilog I. Troškovnik.xls 4,571.50 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:50
Građenje vatrogasnog doma sa spremištem.xml 152.74 KB Zadnja promjena objave u NN: 08.11.2019. 14:42

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019