Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 674 581

Građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na visokogradnji, okolišu i infrastrukturi nacionalnoga rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine

Kategorije: Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 13.12.2019.
Nadmetanje raspisao: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Objavljeno u: Narodne novine, 11.11.2019.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2019/S 0F2-0044127

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Nacionalni registracijski broj: 2  68425903637

Poštanska adresa: Trg sv. Martina 1

Mjesto: Varaždinske Toplice

NUTS kod: HR044

Poštanski broj: 42223

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Vedran Kruljac, dipl. iur.

Telefon: +385 42630858

E-pošta: vedran.kruljac@sbvzt.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.minerva.hr

Adresa profila kupca: 

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+0F2-0044127

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na visokogradnji, okolišu i infrastrukturi nacionalnoga rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine  

Referentni broj: 2  radovi I/19

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  45215140

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na visokogradnji, okolišu i infrastrukturi nacionalnoga rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 65.960.556,64   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na visokogradnji, okolišu i infrastrukturi nacionalnoga rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  45215140          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR044            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na visokogradnji, okolišu i infrastrukturi nacionalnoga rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Ukupno stručno i radno iskustvo svih ponuđenih radnika

20

2.

Jamstveni rok za besplatno otklanjanje nedostataka

10

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        70

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  65.960.556,64   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 16  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: K.K.08.1.2.04.0002

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno čl. 257, st. 1. ZJN-a 2016, naručiteljica od gospodarskog subjekta zahtijeva da dokaže upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  13.12.2019    Lokalno vrijeme: 08:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 13.12.2019   Lokalno vrijeme:  08:00:00  Mjesto:  sjedište naručiteljice, objekt Stari grad, I. kat, dvorana za sastanke

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite:

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  07.11.2019  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2019/S 0F2-0044127

7 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Dokumentacija o nabavi.pdf 225.17 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 10:41
Upute ponuditeljima.pdf 75.59 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 10:42
Obrazac za iskazivanje dodatnog (necjenovnoga) kriterija za odabir ponude.xlsx 14.81 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 10:59
01-17_Arhitektonski_projekt_svezak_1.pdf 16,351.35 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 11:48
01-17_Arhitektonski_projekt_svezak_2.pdf 15,683.69 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 11:48
01-17_Arhitektonski_projekt_svezak_3.pdf 8,840.13 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 11:49
01-17_Arhitektonski_projekt_svezak_4.pdf 9,641.76 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 11:49
01-17_Arhitektonski_projekt_svezak_5.pdf 29,071.77 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 11:49
02-17_Projekt_uklanjanja_gradevina.pdf 9,689.87 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 11:50
03-17_Projekt_konstrukcija_svezak_1-_dio_1.pdf 30,891.76 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 11:51
03-17_Projekt_konstrukcija_svezak_1-dio_2.pdf 34,698.73 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 11:51
03-17_Projekt_konstrukcija_svezak_1-dio_3.pdf 24,474.01 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 11:52
03-17_Projekt_konstrukcija_svezak_2.pdf 22,254.59 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 11:52
04-17_Projekt_zastite_gradevinske_jame.pdf 26,330.18 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 11:52
05-17_Projekt_prometnica.pdf 17,155.29 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 11:52
06-17_Projekt_elektroinstalacija_jake_i_slabe_struje_svezak_1_dio_1.pdf 29,550.17 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:14
06-17_Projekt_elektroinstalacija_jake_i_slabe_struje_svezak_1_dio_2.pdf 26,784.94 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:15
06-17_Projekt_elektroinstalacija_jake_i_slabe_struje_svezak_2-dio_1.pdf 33,368.57 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:15
06-17_Projekt_elektroinstalacija_jake_i_slabe_struje_svezak_2-dio_2.pdf 32,140.82 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:15
07-17_Projekt_sustava_za_dojavu_pozara.pdf 28,775.33 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:15
08-17_Projekt_automatske_regulacije.pdf 34,599.75 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:16
09-17_projekt_instalacija_grijanja,_hladenja_i_ventilacije_svezak_1.pdf 31,113.32 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:16
09-17_projekt_instalacija_grijanja,_hladenja_i_ventilacije_svezak_2_dio_1.pdf 30,878.71 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:17
09-17_projekt_instalacija_grijanja,_hladenja_i_ventilacije_svezak_2_dio_2.pdf 30,485.48 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:17
09-17_projekt_instalacija_grijanja,_hladenja_i_ventilacije_svezak_2_dio_3.pdf 29,624.13 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:17
09-17_projekt_instalacija_grijanja,_hladenja_i_ventilacije_svezak_2_dio_4.pdf 13,196.41 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:17
09-17_projekt_instalacija_grijanja,_hladenja_i_ventilacije_svezak_3_dio_1.pdf 29,267.59 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:18
09-17_projekt_instalacija_grijanja,_hladenja_i_ventilacije_svezak_3_dio_2.pdf 16,643.11 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:18
09-17_projekt_instalacija_grijanja,_hladenja_i_ventilacije_svezak_4.pdf 31,867.74 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:18
10-17_Projekt_sprinkler_sistema-dio_1.pdf 29,917.94 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:19
10-17_Projekt_sprinkler_sistema-dio_2.pdf 30,184.45 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:19
11-17_Projekt_vertikalnog_transporta.pdf 10,248.07 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:19
12-14_Vodovod,_hidrantska_mreza,_odvodnja_svezak_1.pdf 23,891.51 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:19
12-14_Vodovod,_hidrantska_mreza,_odvodnja_svezak_2-dio_1.pdf 18,844.42 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:20
12-14_Vodovod,_hidrantska_mreza,_odvodnja_svezak_2-dio_2.pdf 32,655.57 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:20
12-14_Vodovod,_hidrantska_mreza,_odvodnja_svezak_3-dio_1.pdf 33,362.10 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:20
12-14_Vodovod,_hidrantska_mreza,_odvodnja_svezak_3-dio_2.pdf 28,639.69 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:21
13-17_Projekt_racionalne_uporabe_energije.pdf 30,215.71 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:21
14-17_Geodetski_projekt.pdf 16,724.87 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:21
15-17_Projekt_krajobrazne_arhitekture.pdf 14,247.26 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:21
16-17_Projekt_medicinske_i_nemedicinske_opreme.pdf 6,105.02 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:21
17-17_Projekt_izmjestanja_plinskog_prikljucka.pdf 2,268.63 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:22
18-17_Projekt_rekonstrukcije_cjevovoda_termalne_vode.pdf 12,856.10 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 12:22
Troškovnik.xlsx 2,179.49 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 10:55
Građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na v.xml 82.48 KB Zadnja promjena objave u NN: 07.11.2019. 10:51

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019