Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 675 326

Davanje u zakup poslovnog prostora Grada Ogulina

Kategorije: Poslovni prostori, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 19.11.2019.
Nadmetanje raspisao: GRAD OGULIN
Objavljeno u: Večernji list, 7.11.2019.

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Ogulina, KLASA: 022-01/19-01/40, UR-BROJ: 2133/02-01/1-19-1 od 04.11.2019. godine a u skladu s odredbama članka 7. i 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 8/12) Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu prostora raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

I. Predmet natječaja je davanje u zakup sljedećih poslovnih prostora na području Grada Ogulina:

l.Ogulin, Josipa bana Jelačića 4 (prizemlje) površina 20,20 m2

- djelatnost - zanatstvo početni iznos 18,00 kn/m2

2.Sabljak selo, Sabljak selo 4 (Dom Mjesnog odbora - prizemlje) površina 75,00 m2

- djelatnost - trgovina početni iznos 15,00 kn/m2

- djelatnost - posredničke usluge početni iznos 15,00 kn/m2

II. Poslovni prostori iz točke I. mogu se pogledati najkasnije do ponedjeljka, 18.11.2019. godine do 14:00 sati uz prethodnu najavu. Najaviti se je potrebno u Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje, na broj telefona 047/522-612 ili 047/525-178. Poslovni prostori iz točke I. preuzimaju se u viđenom stanju. Ponuđač -budući zakupnik je dužan prostor urediti i privesti ugovorenoj namjeni o svom trošku.

III. Poslovni prostori iz točke I. daju se u zakup na pet godina. Za poslovne prostore koji su predmet natječaja prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17) sukladno ostalim odredbama navedenog članka Zakona.

IV. Iznos jamčevine koji su ponuditelji dužni uplatiti za poslovne prostore iz točke I. utvrđuje se u dvostrukom iznosu od početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor koji je predmet natječaja i to:

- za prostor pod br. 1. =727,20 kn (zanatstvo)

- za prostor pod br. 2. =2.250,00 kn (trgovina, posredničke usluge)

Ponuđači su dužni uplatiti jamčevinu u korist Proračuna Grada Ogulina,

Ogulin', B. Frankopana 11,

I BAN: HR09 2340009 1829700009, model: HR68, poziv na broj: 7706 - OIB ponuđača

Dokaz o uplati jamčevine ponuđači su dužni dostaviti Povjerenstvu najkasnije do trenutka javnog otvaranja ponuda.

V. Ponuđačima koji ne budu odabrani jamčevina će biti vraćena. Odabrani ponuđač je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja ili do roka određenog po Povjerenstvu preuzeti poslovni prostor i sklopiti Ugovor o zakupu. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu, te Gradonačelnik može izabrati, drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za taj poslovni prostor i raspisati novi natječaj te će se objava javnog natječaja za predmetni poslovni prostor ponoviti.

VI. Na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuđač koji je zakupnik poslovnog prostora Grada Ogulina, a koji ne ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjava.

VII. Ponuda (ponudbeni list) mora sadržavati:

1. ime i prezime, odnosno tvrtku ili naziv ponuđača s naznakom prebivališta odnosno sjedišta,

2. oznaku (naziv) i adresu poslovnog prostora za koji se ponuda daje i vrstu djelatnosti koja se u poslovnom prostoru namjerava obavljati

3. iznos ponuđene mjesečne zakupnine izražen u kunama/m2 i ukupni iznos mjesečne zakupnine za prostor izražen u kunama/mjesečno.

Uz ponudu se prilaže:

1. dokaz o upisu u odgovarajući registar odnosno dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

2. dokaz o plaćenoj jamčevini,

3. ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike),

4. dokaz o prvenstvenom pravu, ako isto postoji,

5. potvrde:

- nadležne Porezne uprave da nema duga po osnovi javnih davanja,

- Grada Ogulina da nema duga prema Proračunu Grada Ogulina,

- tvrtke Stambeno komunalno gospodarstvo d.o:o., Ogulin, I. G. Kovačića 8 i

- tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, I. G. Kovačića 14 da iste nemaju nenaplaćenih potraživanja prema ponuđaču

Ponuda (ponudbeni list) mora biti potpisana od strane odgovorne (ovlaštene) osobe ponuđača. Ponuda - ponudbeni list i prilozi ponudi se uvezuju na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova i to jamstvenikom, s pečatom na poleđini.

VIII. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom “NE OTVARAJ -PONUDA ZA NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR - (NAVESTI ADRESU PROSTORA)” za svaki prostor odvojeno na adresu Grad Ogulin, 47300 Ogulin, B. Frankopana 11, p.p. 77

- putem pošte ili osobno - najkasnije do utorka, 19.11.2019. godine do 12:00 sati.

IX. Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se na adresi Grad Ogulin, Ogulin, B. Frankopana 11., I. kat, Velika sala, dana 19.11.2019. godine (utorak) u 12:00 sati.

X. Ako ponuđač (fizička ili pravna osoba) nije u mogućnosti osobno prisustvovati javnom otvaranju ponuda, javnom otvaranju može prisustvovati i njegov punomoćnik ukoliko najkasnije do početka javnog otvaranja dostavi Povjerenstvu punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

XI. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 8/12) zainteresiranim ponuđačima dostupna je putem internet na adresi: http://www.kazup.hr/images/dokumenti/glasnik_kz/2012/glasnik-br.08-12.pdf

KLASA: 022-01/19-01/40 URBROJ: 2133/02-01/1-19-2 OGULIN, 05.11.2019.

GRAD OGULIN

Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu prostora Predsjednik

Daniel Vukelja, ing. struč. spec. oec., v.r.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020