Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 001

Iskazivanje interesa potencijalnih investitora, dostavom pisma namjere, za ulaganje u gradnju doma za starije i nemoćne osobe u Fažani

<< Nazad

Kategorije: Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 10.11.2019.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA FAŽANA
Objavljeno u: Glas Istre, 12.10.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA FAŽANA

Na temelju Zaključka o objavi javnog poziva, za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata/investitora, za ulaganje u gradnju doma za starije i nemoćne osobe u Fažani, KLASA: 302-02/19-01/2, URBROJ: 2168/08-02/00-19-1, od 10-, listopada 2019. godine, a radi ispitivanja zainteresiranosti potencijalnih gospodarskih subjekata/investitora, Općina Fažana objavljuje

JAVNI POZIV

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ULAGANJE U GRADNJU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U FAŽANI

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa potencijalnih investitora, dostavom pisma namjere, za ulaganje u gradnju doma za starije i nemoćne osobe u Fažani Predmet poziva je iskazivanje interesa po modelu:

- prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Fažana, ili

- kroz institut prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Fažana ili

- projekt javno privatnog partnerstva sukladno Zakonu o javno-privat-nom partnerstvu (Narodne novine br. 78/12,152/14,114/18)

OPIS PROJEKTA

Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe je infrastrukturni projekt koji se planira provesti na području Općine Fažana. Na području predmetne Općine ne postoji niti jedan takav objekt koji je u privatnom ili javnom vlasništvu.

Domovi za starije i nemoćne osobe (u nastavku teksta: Domovi) su na području Republike Hrvatske, pozivom na Zakon o socijalnoj skrbi i Zakon o ustanovama, definirani sljedećim pravnim aktima: Pravilnikom o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe (NN 121/2000), koji propisuje mjerila za razvrstavanje domova za starije

i nemoćne osobe i njihovih podružnica prema vrsti, opsegu i kvaliteti usluga koje pružaju pojedinim korisnicima, broju i stručnosti djelatnika, broju, veličini, namjeni i kvaliteti prostorija, uređaja i opreme i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014166/2015)

Odlukom o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana (Službene novine istarske županije br. 14/2019) prostorna lokacija u Fažani, koja se nalazi na katastarskoj čestici 842/1; k.o. Fažana, s ukupnom površinom od 3.838 m2, određena je kao prostor - društvene namjene - Dom umirovljenika. Navedeno zemljište je u vlasništvu Općine Fažana.
Propisani uvjeti smještaja doma umirovljenika, utvrđeni PPU Općine Fažana (određeni naprijed naznačenim V. izmjenama) su:

- veličina građevne čestice je najmanje 3.000 m2, a najviše kao površina zone,

- kapacitet je 150 korisnika,

- koeficijent izgrađenosti (k-ig) je 0.30, a koeficijent iskorištenosti (k-is) 1.20,

- najveći broj etaža građevine je Po/S+P+3, odnosno visine 14 m do vijenca,

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca je najmanje 7 m, a od ostalih granica građevne čestice najmanje 5m, odnosno najmanje h/2,

- ulazna pješačka površina uređuje se kao manji prilazni trg,

- najmanje 40% površine građevne čestice uređuje se kao parkovno zelenilo,

- građevna čestica se povezuje na javnu prometnu površinu širine najmanje 5,5 m,

- čestica se oprema svom komunalnom infrastrukturom i parkiralištem. SVRHA PROJEKTA

Osnovni interes Općine Fažana, je u doprinosu podizanja kvalitete života žitelja Općine Fažana, kroz unapređenje društvene infrastrukture, izgradnjom doma za starije i nemoćne osobe i zadovoljavanje potreba za smještajem istih. Gradnja takvoga doma od javnog je interesa za Općinu Fažana. Investitor ostvaruje svoj interes povratom uloženih sredstava, ovisno o odabranom modelu investicije i naplaćivanjem usluge direktno od krajnjih korisnika za vrijeme trajanja ugovora o građenju, ili trajno, u slučaju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fažana, potencijalnom investitoru.

U slučaju investicije po modelu osnivanja prava građenja, nakon isteka roka na koji je osnovano pravo građenja, osnivaču prava građenja (Općini Fažana) prelazi pravo vlasništva na nekretnini - domu, slobodnoj od bilo kakvih tereta, osoba i stvari, bez obveze naknade tržišne vrijednosti iste, nositelju prava građenja.

NAČIN ISKAZIVANJA INTERESA

Pismu namjere s iskazom interesa potrebno je priložiti sljedeće:

1. podatke o registraciji pravne osobe - izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda o registraciji tvrtke, sa kontakt podacima odgovorne osobe, telefonskim brojem i e-mai-lom, za pravne osobe, odnosno preslika identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice ili putovnice) i kontakt podaci za fizičku osobu,

2. postojeće reference investitora u realizaciji i upravljanju sličnim projektima,

3. eventualne potencijalne partnere u realizaciji projekta. Iskazivanje interesa mogu zajedno podnijeti i dvije ili više stranaka koje djeluju kao konzorcij (skupina investitora),
4. idejno rješenje za realizaciju projekta/projekata u skladu sa Prostornim planom Općine Fažana,

5. broj i kapacitet planiranog objekta, tekstualni opis objekta i sadržaja,

6. planirane cijene i kvalitativne kategorije smještajnih kapaciteta,

7. okvirni investicijski plan i terminski plan provođenja investicije, modaliteta izgradnje i mogućnosti financiranja (rok izgradnje najduže tri godine od sklapanja ugovora).

UVJETI POZIVA

Pismo namjere s iskazom interesa mogu dostaviti domaće i strane fizičke i pravne osobe, u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, sa prilozima na hrvatskom jeziku ili ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik. Pisma namjere se dostavljaju, zaključno sa danom 10. studenog 2019. godine, u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili osobno u pisarnici Općine Fažana, na adresu: OPĆINA FAŽANA, 52212 Fažana, 43. Istarske divizije 8, sa sljedećim naznakama: „Interes za gradnju doma za starije i nemoćne u Općini Fažana" i „ne otvarati" Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

POSEBNE NAPOMENE

Objava ovog Poziva ili primitak bilo kakvog pismena, s iskazom interesa ne predstavlja nikakvu obvezu Općine Fažana, za sklapanjem ugovora o osnivanju prava građenja ili prodaje predmetnih nekretnina u vlasništvu Općine Fažana, s bilo kojim zainteresiranim investitorom, kao ni za raspisivanjem javnog natječaja za gradnju doma, kao niti za sklapanjem bilo kojeg pravnog posla, niti može predstavljati osnovu za bilo koji zahtjev ili pravo podnositelja pisma namjere, da zatraži ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Općine Fažana, po bilo kojoj osnovi. Podnositelji pisma namjere s iskazanim interesom, nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova u vezi izrade pisma namjere, niti pravo potraživati naknadu štete od Općine Fažana po bilo kojoj osnovi. Općina Fažana ima pravo, u bilo kojem trenutku, bez obrazloženja prekinuti postupak iniciran ovim neobvezujućim javnim pozivom ili izmijeniti uvjete istoga, pri čemu nije dužna obrazlagati svoju odluku. Općina Fažana zadržava pravo da ne izabere niti jedno od pristiglih pisama namjere s iskazom interesa.

Svi zaprimljeni podaci biti će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama, radi zaštite prava i privatnosti zainteresiranih stranaka, pri čemu će se podaci, isključivo obrađivati u svrhu utvrđivanja zadovoljenja uvjeta, za sudjelovanje u postupku. Poziv za iskazivanje interesa objaviti će se u dnevnim novinama, službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Fažana.

Sve dodatne obavijesti glede predmeta javnog poziva, zainteresirani ponuditeiji mogu dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana u Fažani, 43. Istarske divizije 8 ili na telefon broj +385 52 382-107.

OPĆINA FAŽANA


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019