Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 676 182

Uvrštena nova dokumentacija - Nabava školskog i ostalog namještaja te opreme za Grad Koprivnicu i proračunske korisnike

Kategorije: Nabava namještaja i opreme za urede, dječje vrtiće, škole, sportske dvorane, ugostiteljske objekte i dr., Nabava roba
Datum zatvaranja: 30.10.2019.
Nadmetanje raspisao: GRAD KOPRIVNICA
Objavljeno u: Narodne novine, 10.10.2019.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2019/S 0F2-0039924

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: GRAD KOPRIVNICA

Nacionalni registracijski broj: 2  62112914641

Poštanska adresa: Zrinski trg 1/I

Mjesto: Koprivnica

NUTS kod: HR045

Poštanski broj: 48000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Marija Potroško Kovačić

Telefon: +385 048279531

E-pošta: marija.potrosko@koprivnica.hr

Telefaks: +385 048279543

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.koprivnica.hr

Adresa profila kupca:  www.koprivnica.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv: Grad Koprivnica                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 62112914641

Poštanska adresa: Zrinski trg 1

Mjesto: Koprivnica

NUTS kod: HR045

Poštanski broj: 48 000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: marija.potrosko@koprivnica.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.koprivnica.hr

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Dječji vrtić Tratinčica                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 1475115303

Poštanska adresa: Trg podravskih heroja 7

Mjesto: Koprivnica

NUTS kod: HR045

Poštanski broj: 48 000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: djecji.vrtic.tratincica@kc.t-com.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.tratincica.hr

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Umjetnička škola Fortunat Pintarić                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 26560458803

Poštanska adresa: Svilarska 12

Mjesto: Koprivnica

NUTS kod: HR045

Poštanski broj: 48 000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: tajnistvo@umjetnicka.net

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.umjetnicka.hr

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Muzej Grada Koprivnice                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 26066765805

Poštanska adresa: Trg dr. Leandera Brozovića 1

Mjesto: Koprivnica

NUTS kod: HR045

Poštanski broj: 48 000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: info@muzej-koprivnica.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.muzej-koprivnica.hr

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: OŠ Anutn Nemčić Gostovinski Koprivnica                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 34572748706

Poštanska adresa: Školska 5

Mjesto: Koprivnica

NUTS kod: HR045

Poštanski broj: 48 000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ang@os-angostovinski-kc.skole.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.osang-kc.hr

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: OŠ Braća Radić Koprivnica                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 13567291238

Poštanska adresa: Miklinovec 6a

Mjesto: Koprivnica

NUTS kod: HR045

Poštanski broj: 48 000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ured@os-braca-radic-koprivnica.skole.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.os-braca-radic-koprivnica.skole.hr

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: OŠ Đuro Ester Koprivnica                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 41521296406

Poštanska adresa: Trg slobode 5

Mjesto: Koprivnica

NUTS kod: HR045

Poštanski broj: 48 000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ured@djuro-ester-koprivnica.skole.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.djuro-ester-koprivnica.skole.hr

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: COOR Podravsko sunce                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 79151495340

Poštanska adresa: Hercegovačka 1

Mjesto: Koprivnica

NUTS kod: HR045

Poštanski broj: 48 000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi: Zakon o javnoj nabavi.

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+0F2-0039924

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Nabava školskog i ostalog namještaja te opreme za Grad Koprivnicu i proračunske korisnike.  

Referentni broj: 2  27/19 JN -MV

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  39160000

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Predmet nabave je nabava školskog i ostalog namještaja te opreme za Grad Koprivnicu i proračunske korisnike. Naručitelj je predmet nabave podijelio u dvije grupe: Grupa A – Školski namještaj Grupa B – Ostali namještaj i oprema Grupa A – Školski namještaj detaljnije je opisana u Prilogu 1. Troškovnik Grupa A – Školski namještaj. Grupa B – Ostali namještaj i oprema detaljnije je opisana u Prilogu 2. Troškovnik Grupa B – Ostali namještaj i oprema. Namještaj i oprema moraju biti novi i nerabljeni, te predmet nabave uključuje dobavu, isporuku i montažu predmeta nabave do potpune fukcionalnosti. Detaljan opis predmeta nabave utvrđen je u Troškovnicima koji su prilog ove DON.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 225.000,00   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Nabava školskog namještaja za Grad Koprivnicu i proračunske korisnike.                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  39160000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR045            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Mjesto izvršenja ugovora je na pojedinim lokacijama Pojedinačnih Naručitelja, u svemu prema sjedištu pojedinih naručitelja. Naručitelj zadržava pravo da pojedini namještaj i opremu potrebno isporuči

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava školskog namještaja za Grad Koprivnicu i proračunske korisnike.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

10 %

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        90 %

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  117.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 1  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Nabava ostalog namještaja te opreme za Grad Koprivnicu i proračunske korisnike.                   Grupa br.: 2  2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  39130000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR045            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Mjesto izvršenja ugovora je na pojedinim lokacijama Pojedinačnih Naručitelja, u svemu prema sjedištu pojedinih naručitelja. Naručitelj zadržava pravo da pojedini namještaj i opremu potrebno isporuči

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava ostalog namještaja te opreme za Grad Koprivnicu i proračunske korisnike.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

10 %

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        90 %

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  108.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 1  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1. gospodarski subjekt dužan je ispuniti ESPD obrazac kao sastavni dio ponude, i to Dio IV. A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: 7.9. Posebni uvjeti izvršenja ugovora Dobava: Pod dobavom namještaja i opreme podrazumijeva se izrada i/ili kupnja opreme i namještaja s tehničkim i oblikovnim karakteristikama navedenim u pripadajućoj projektno tehničkoj dokumentaciji čiji sastavni dio su troškovnici s tehničkim specifikacijama. Isporuka: Pod isporukom namještaja i opreme, pored transporta do građevine ili mjesta ugradnje, podrazumijeva se i unošenje namještaja i opreme u prostor zgrade. Ponuditelj je dužan izvršiti pregled transportnog puta unutar zgrade ili do mjesta ugradnje te pravovremeno o svom trošku osigurati odgovarajući pristup za isporuku predmetne opreme. Ukoliko Izvršitelj ugovora ne izvrši isporuku robe u ugovorenom roku, dužan je za svaki dan prekoračenja roka platiti Naručitelju ugovornu kaznu od 1‰ dnevno od ugovorene cijene. Ukupan iznos kazne ne može biti veći od 5% ugovorene cijene. Naručitelj će obračunati ugovornu kaznu za razdoblje od isteka roka za isporuku robe do datuma stvarne isporuke, kako je upisano u zapisnik o preuzimanju. Montaža: Pod montažom fiksnog/statičnog namještaja i opreme podrazumijeva se sklapanje dijelova i priključenje na sve uređaje i napajanja neophodna za funkcioniranje opreme. Pod montažom mobilne opreme podrazumijeva se sklapanje dijelova i osiguranje napajanja uređaja (npr. punjenje baterija). Pod instalacijom opreme podrazumijevaju se sve radnje neophodne da se oprema može staviti u funkciju. Instalacija podrazumijeva eventualno potrebno fiksiranje uređaja u zahtijevanom položaju, kalibriranje uređaja po montaži, instalaciju eventualno potrebnih aplikacija na računalu i sve ostalo potrebno za ispravan rad isporučene opreme. Troškove instalacije snosi Ponuditelj u cijelosti. Jamstveni rok Prilikom primopredaje predmeta nabave, potrebno je dostaviti upute za upotrebu na hrvatskom jeziku. U jamstvenom roku je potrebno osigurati servis i dijagnostiku kvara u roku od 48 sata od dojave kvara putem e-mail u kojemu je navedena popis robe koja je u kvaru i preliminarni opis kvara. U slučaju da navedeni rok ističe u neradni dan, servis i dijagnostiku kvara potrebno je osigurati prvi radni dan. Potrebno je otkloniti kvar u roku od 72 sata od prvog poziva vezano uz kvar uređaja, uz pismeni izvještaj o uzroku kvara i nalazu servisa. Svaki kvar evidentirati će se u knjizi Evidencija o nedostacima. U slučaju da kvar nije moguće otkloniti u roku od 72 sata, ovlašteni serviser dužan je pismenim putem obavijestiti Naručitelja o razlozima nemogućnosti otklanjanja kvara u definiranom roku, a Naručitelj će pismenim putem odobriti produljenje roka. U slučaju pogrešno ocijenjenog kvara od strane ovlaštenog servisa te narudžbe krivog rezervnog dijela, tako nastali trošak snosit će servis koji je učinio pogrešnu procjenu. Svi kvarovi otklanjaju se na lokaciji Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, Koprivnica ili na adresi pojedinog proračunskog korisnika za kojeg je potrebno otkloniti kvar na isporučenoj robi.

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  30.10.2019    Lokalno vrijeme: 12:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:  31.12.2019

ili Trajanje u mjesecima: (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 30.10.2019   Lokalno vrijeme:  12:00:00  Mjesto:  Dvorana za sastanke, soba br. 12, Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

Navedeno u Dokumentaciji o nabavi.

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora u javnoj nabavi koja je predmetom ovog postupka i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava. Naručitelj preporuča gospodarskim subjektima da prije pokretanja žalbenog postupka, u odnosu na dokumentaciju, upute pitanja Naručitelju, a koji će odgovori biti neograničeno objavljeni u EOJN te dostupni svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja neposredno ili poštom na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb ili putem sustava e-žalba kroz EOJN. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način (s pozivom na broj Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u ovoj Dokumentaciji). Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi 2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka 3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije 4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda 5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj navedenoj fazi postupka gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka na prethodnu fazu.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: Služba ureda gradonačelnika

Poštanska adresa: Zrinski trg 1

Mjesto: Koprivnica

Poštanski broj: 48 000

Država: HR

E-pošta: marija.potrosko@koprivnica.hr

Telefon: +385 048279531

Internetska adresa: (URL) www.koprivnica.hr

Telefaks: +385 279543

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  09.10.2019  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2019/S 0F2-0039924

11 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
DON - nabava namještaja.docx 254.40 KB Zadnja promjena objave u NN: 10.10.2019. 10:06

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020