Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 839

Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Bjelovar na adresi Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar

Kategorije: Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 31.10.2019.
Nadmetanje raspisao: DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR
Objavljeno u: Narodne novine, 10.10.2019.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2019/S 0F2-0039844

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

Nacionalni registracijski broj: 2  85517262565

Poštanska adresa: VLAHE PALJETKA 1

Mjesto: BJELOVAR

NUTS kod: HR047

Poštanski broj: 43103

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Nikolina Vadljević Gogić

Telefon: +385 43631682

E-pošta: ravnatelj@dom-bjelovar.hr

Telefaks: +385 43631502

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.dom-bjelovar.hr

Adresa profila kupca:  www.dom-bjelovar.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+0F2-0039844

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Bjelovar na adresi Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar  

Referentni broj: 2  JN-65-19

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  45454100

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Predmet nabave su radovi na energetskoj obnovi zgrade Doma za starije osobe Bjelovar na adresi Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar sukladno tehničkoj dokumentaciji 1-18/686, te troškovnicima koji su objavljeni kao poseban prilog ove dokumentacije. U smislu ove Dokumentacije o nabavi predmet nabave obuhvaća izvedbu građevinskih i drugih radova kojima se provodi energetska obnova. Projektom se na ovom objektu planira postaviti toplinska izolacija na vanjskim zidovima, podnožju, ravnom krovu, podgled prema podrumu, pod prema tavanu, izolacija krova dilatacije D, zamjena stolarije i staklenih stijenki, brisolej, ugradnja novog kondenzacijskog kotla, ugradnja LED rasvjetnih tijela.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 10.066.833,89   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Bjelovar na adresi Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  45454100          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR047            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Mjesto izvođenja radova je Ul. Vlahe Paljetka 1, Bjelovar.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Jamstveni rok JR

20%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        80%

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  10.066.833,89   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 02.12.2019   / Završetak:  15.11.2020

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se: - izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana. Profesionalna sposobnost gospodarskog subjekta ne može se dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog gospodarskog subjekta pa ni podugovaratelja. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti sukladno točki 4.1. ove Dokumentacije o nabavi. Sposobnost potrebno je dokazati i za svakog podugovaratelja.

Ekonomska i financijska sposobnost: Gospodarski subjekt mora dokazati da je ostvario ukupni promet u posljednje tri dostupne financijske godine (zbroj godišnjih prometa u posljednje tri dostupne financijske godine), ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim prometima dostupna, minimalno u iznosu 20.000.000,00 kuna. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, na kojoj potpis ne mora biti ovjeren kod nadležnog tijela. Gospodarski subjekt mora podnijeti izjavu u kojoj će iznos prometa biti izražen u valuti kuna bez PDV-a. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je Naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji sadrži gore traženo.

Tehnička i stručna sposobnost: Sukladno članku 259. ZJN 2016 gospodarski subjekt mora dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Zajednica gospodarskih subjekata kumulativno (zajednički) dokazuje sposobnost iz ove točke. Tehnička i stručna sposobnost se traži kako bi se osiguralo da gospodarski subjekt ima potrebne tehničke resurse na odgovarajućoj razini kvalitete kako slijedi: Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini uredno izvršio najmanje 2 (dva), a najviše 5 (pet) ugovora o radovima koje su isti ili slični predmetu nabave čija je zbrojena vrijednost minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave. Pod sličnim radovima podrazumijevaju se radovi na izgradnji, rekonstrukciji, obnovi i/ili izgradnji objekata visokogradnje. Ponuditelj mora dokazati da ima ljudski potencijal - tehničkog stručnjaka potrebnog za izvršenje ugovora. Osoba koju ponuditelj navede u ponudi kao osobu odgovornu za izvođenje radova, mora zaista i sudjelovati kao tehnički stručnjak u projektu. Ukoliko ponuditelj nakon dodjele ugovora neće imati na raspolaganju tehničkog stručnjaka kojeg je naveo u ponudi, može odrediti neku drugu osobu, ako ta druga osoba ima sve kvalifikacije, spremu, struku i specifično iskustvo najmanje kao i prethodno predložen tehnički stručnjak, o čemu je u obvezi prethodno obavijestiti Naručitelja i dobiti njegovu pismenu suglasnost. U okviru kriterija za odabir gospodarskog subjekta ponuditelj mora dokazati da raspolaže tehničkim stručnjakom koji ima obrazovne i stručne kvalifikacije kako slijedi: Minimalni traženi stručnjaci koji se zahtijevaju za izvođenje radova su: - Ovlašteni voditelj građenja i/ili ovlašteni voditelj radova – 1 (jedan) inženjer građevinske struke s ovlaštenjem Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG) ili s ovlaštenjem odgovarajuće strukovne Komore zemlje čiji je stručnjak državljanin ili u kojoj ima poslovni nastan, iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji čiji je državljanin može obavljati poslove ovlaštenog inženjera tražene struke ukoliko se isto izdaje u zemlji poslovnog nastana.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana uvođenja u posao dostaviti Naručitelju terminski i financijski plan izvođenja radova, te Plan organizacije gradilišta prethodno usuglašen i odobren od strane Naručitelja. Za izvođenje svih radova treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji ponuditelj dobavlja i ugrađuje mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama prema troškovniku radova koji je sastavni dio ove dokumentacije. Odabrani ponuditelj se obvezuje ugovorene radove izvršavati s obveznim angažmanom potrebnog broja stručnjaka kako bi predmetni radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje te osigurati da sve radove koji su predmet nabave izvode stručne osobe koje imaju sva potrebna ovlaštenja sukladno važećim zakonima i drugim propisima. Odabrani ponuditelj dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka). Svi radovi koji su predmet ovoga postupka javne nabave trebaju se izvoditi sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i Narodne novine br. 20/17), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15); Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03; 157/03 Ispravak 87/09, 88/10, 61/11 , 25/12, 136/12 , 157/13, 152/14 i 44/17) Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine br. 78/15); pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne nabave. Predmetni radovi se trebaju izvoditi proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (Narodne novine br. 80/13 i 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (Narodne novine br. 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o građevnim proizvodima (Narodne novine 76/13 i 30/14), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (Narodne novine br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,81/13, 136/14 i 119/15) i Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13,153/13, 78/15), za što treba predočiti odgovarajuće dokaze. Ukoliko se pojedini materijal pribavlja iskorištavanjem rudnog blaga Republike Hrvatske ponuditelj/izvođač treba poštivati sve pozitivno pravne propise, a posebno Zakon o rudarstvu (Narodne novine br. broj 56/13 i 14/14). Predstavnici izvođača dužni su prisustvovati tjednim sastancima na kojima će se pratiti napredovanje radova a za koje će biti sastavljeni zapisnici. Po dostavi dokumentacije nadzorni inženjer će u roku od 15 dana pregledati dokumentaciju. U slučaju da dokumentacija nije potpuna nadzorni inženjer će dostaviti listu za dopunu ili izmjenu dokumentacije. Izvođač ne može ugrađivati materijale prije odobrenja od strane nadzornog inženjera. Izvođač se mora pridržavati i provoditi mjere iz Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima te plana izvođenja radova na gradilištu. Izvođač je dužan izvršiti korekciju nedostataka uočenih od strane koordinatora II zaštite na radu, a koji će pisanim putem biti dostavljeni izvođaču na tjednim sastancima. U slučaju nepoštivanja ili nepoduzimanja aktivnosti na uklanjanju nedostataka, isto će se smatrati kao povreda ugovornih obaveza krivnjom izvođača. U roku od 15 dana od uvođenja u posao izvođač se obvezuje dostaviti slijedeće dokumente: - plan uređenja gradilišta, - organizacijski plan sa popisom strojeva i resursa koji će biti na gradilištu u toku izvedbe radova, - program tekuće kontrole radova, - popis materijala koji se ugrađuju u konstrukciju sa dokazima kvalitete. Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom dokumentacijom o nabavi primjenjivati će se odredbe ZJN 2016., Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine br. 65/2017) te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi Republike Hrvatske. Na ostale bitne uvjete u vezi s predmetom nadmetanja i ugovorom o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem odgovarajuće će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi koji reguliraju izvršenje predmetne vrste ugovora.

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  31.10.2019    Lokalno vrijeme: 10:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 31.10.2019   Lokalno vrijeme:  10:00:00  Mjesto:  Dom za starije osobe Bjelovar, Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana: - objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, - objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka, - objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, - otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda, - primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. ZJN 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  09.10.2019  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2019/S 0F2-0039844

10 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
DoN Dom za starije osobe Bjelovar.pdf 705.00 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.10.2019. 13:28
E-1299 staracki dom Bjelovar - PDF 25_01_2018.pdf 34,263.93 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.10.2019. 12:33
E-1299 starački dom Bjelovar_FINAL-sve.pdf 19,565.10 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.10.2019. 12:34
image2018-01-24-135134.pdf 289.65 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.10.2019. 12:34
Mapa 1A_Arhitektonski dio_tekst.pdf 25,126.61 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.10.2019. 12:34
Mapa 1B_Arhitektonski dio_grafika.pdf 15,989.84 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.10.2019. 12:34
Mapa 2 - strojarski projekt - Dom za starije i nemocne osobe Bjelovar.pdf 6,502.55 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.10.2019. 12:34
Suglasnost-Strojarski projekt-Starački dom bjelovar.pdf 87.91 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.10.2019. 12:34
Troškovnik Dom za starije osobe BJ.xls 548.50 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.10.2019. 12:43
Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Bjelovar na adresi Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar.xml 158.05 KB Zadnja promjena objave u NN: 09.10.2019. 12:38

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020