Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 675 326

Prodaja nekretnine u vlasništvu i suvlasništvu Općine Drenovci

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 23.10.2019.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA DRENOVCI
Objavljeno u: Glas Slavonije, 9.10.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 022-01/19-01/694 URBROJ: 2212/05-19-02 Drenovci, 3. listopada 2019. godine

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 28. Statuta Općine Drenovci i članka 4. Odluke o raspolaganju nekretnina u vlasništvu Općine Drenovci općinski načelnik Općine Drenovci objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Drenovci

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu i suvlasništvu Općine Drenovci i to:

- k.č.br. 946/2, oranica Padež, u k.o. Rajevo Selo, površine 2100 m2, upisane u ZK uložak br. 425 Općinskog suda u Vinkovcima, Zemljišnoknjižni odjel Županja procijenjene tržišne vrijednosti 4.200,00 kuna (suvlasnički dio Općine Drenovci je 3/72),

- k.č.br. 946/1, oranica Padež, u k.o. Rajevo Selo, površine 23096 m2, upisane u ZK uložak br. 425 Općinskog suda u Vinkovcima, Zemljišnoknjižni odjel Županja, procijenjene tržišne vrijednosti 46.200,00 kuna (suvlasnički dio Općine Drenovci je 3/72),

- k.č.br. 246, dvorište, kuća k.b. 49, kuća k.b. 49 A, pomoćna zgrada, ukupne površine 1056 m2, u k.o. Rajevo Selo, upisane u ZK uložak br. 865 Općinskog suda u Vinkovcima, Zemljišnoknjižni odjel Županja, procijenjene tržišne vrijednosti 177.000,00 kuna (suvlasnički dio Općine Drenovci je 15/720),

- k.č.br. 353, 1 zgrada, dvorište i oranica u selu, površine 975 m2, u k.o. Drenoovci, upisane u ZK uložak br. 1740 Općinskog suda u Vinkovcima, Zemljišnoknjižni odjel Županja, procijenjene tržišne vrijednosti 49.849,30 kuna, koja je u vlasništvu Općine Drenovci.

Procijenjena tržišna vrijednost nekretnina je utvrđena prema procjembenim elaboratima vrijednosti nekretnina izrađenim od društva R projekt za projektiranje i nadzor u građevinarstvu Osijek od 7. kolovoza 2019. godine, broj elaborata, 44/19, 45/19, 46/19 i 47/19.

2. Početne kupoprodajne cijene za nekretnine iz točke 1. Javnog natječaja utvrđuju se kako slijedi:

- za suvlasnički udio 3/72 k.č.br. 946/2 u k.o. Rajevo Selo -175,00 kuna,

- za suvlasnički udio 3/72 k.č.br. 946/1 u k.o. Rajevo Selo -1.925,00 kuna,

- za suvlasnički udio 15/720 k.č.br. 246 u k.o. Rajevo Selo - 3.687,50 kuna,

- za k.č.br. 353 u k.o. Drenovci - 49.849,30 kuna.

3. Najpovoljniji ponuđač dužan je izvršiti uplatu jednokratno, odmah prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora.

4. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu: Općina Drenovci, Toljani 1,32257 Drenovci, s naznakom “javni natječaj za prodaju nekretnina - ne otvaraj”.

5. Rok za podnošenje ponuda je petnaest dana nakon objave javnog natječaja, a nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

6. Ponuda treba sadržavati:

- ime i prezime, odnosno naziv i adresu ili sjedište ponuditelja, OIB,

- cijenu izraženu točno u kunama koja mora biti najmanje u visini utvrđene početne cijene,

- dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude, ako je primjenjivo,

- broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina, ako je primjenjivo,

Uz pisanu ponudu sudionici natječaja obvezni su priložiti:

- presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, ili

- presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi registar ako je ponuditelj pravna osoba.

7. Obavijest o odabiru ponuda bit će dostavljene sudionicima javnog natječaja u roku trideset  dana od dana odabira ponude.

8. Ponuditelj je u obvezi uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude samo ako podnosi ponudu za k.č.br. 353 u k.o. Drenovci u iznosu 4.984,90 kuna, na žiro - račun Općine Drenovci broj HR7324850031809200003. Jamstvo za ozbiljnost ponude može biti i u obliku bankovne garancije na isti iznos. Potvrda o uplati jamčevine ili bankovna garancija mora biti dostavljena uz ponudu. Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane od ponude koja je prihvaćena kao najpovoljnija gubi pravo na povrat jamčevine.

9. Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Općini Drenovci, ili na telefon 032/861-243 ili 032/861-306.
NAČELNIK Jakša Šestić, prof.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020