Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 618

Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Cresa 

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 21.10.2019.
Nadmetanje raspisao: Grad Cres
Objavljeno u: Novi list, 7.10.2019.

Grad Cres, temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Cresa KLASA: 371-01/18-1/1, URBROJ: 2213/02-02-18-5, od 03. kolovoza 2018. godine, sukladno članku 35. i 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), a u svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te člankom 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/13, 05/18, 25/18), raspisuje

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu
Grada Cresa

I. Predmet prodaje je dio nekretnine u vlasništvu Grad Cresa, u zemljišnim knjigama označene kao č.zgr. 619, zk.ul. 7724, k.o. Cres i č.zgr. 620, zk.ul. 3293, k.o. Cres, u naravi stan na I. katu zgrade na adresi Pod urom 10 u centru grada Cresa, ukupne površine 33,26 m².
II. Stan iz toč. 1. sastoji se od hodnika, kupaonice, sobe, dnevnog boravka i kuhinje.
III. Početna cijena predmetnog stana iznosi 320.000,00 kuna (43.199,24 EUR), sukladno Procjembenom elaboratu br. 07-05-2018 izrađenom od stalnog sudskog vještaka za područje graditeljstva i procjenu nekretnina dipl. ing. građ. Jasminke Lilić iz Rijeke, dana 07. svibnja 2018. godine.
IV. Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište u Republici Hrvatskoj kao i strane fizičke i pravne osobe sukladno odredbama članka 354. do 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koje su uplatile jamčevinu u visini od 10% početne cijene nekretnine.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Cresa sa sljedećim podacima:
IBAN: HR5924020061805200006; poziv na broj: HR68, 7757 – OIB ponuditelja; opis plaćanja: ˝Uplata jamčevine za natječaj – stan Pod urom 10˝.
V. Ponude u pisanom obliku sa svim prilozima dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, na adresu: GRAD CRES, Creskog statuta 15, Cres; s naznakom "ZA NATJEČAJ – NE OTVARATI, Ponuda za kupnju nekretnine na adresi Pod urom 10“, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja. Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude Gradu Cresu, odnosno dan predaje ponude pošti u obliku preporučene pošiljke.
VI. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, OIB, adresu prebivališta, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice) – za fizičku osobu
- naziv tvrtke ponuditelja, OIB, adresu sjedišta, ime odgovorne osobe, izvadak iz sudskog registra – za pravnu osobu,
- oznaku nekretnine za koju se podnosi ponuda,
- iznos ponuđene kupoprodajne cijene,
- dokaz o uplati jamčevine,
- broj žiro ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine
- potvrdu Grada Cresa da ponuditelj fizička osoba na dan prijave na natječaj nema dugovanja prema Gradu Cresu ni po kojoj osnovi, odnosno, ukoliko je ponuditelj pravna osoba, potvrdu da osnivači i/ili članove uprave na dan prijave na natječaj nemaju dugovanja prema Gradu Cresu ni po kojoj osnovi.
VII. Gradonačelnik Grada Cresa u roku od 8 (osam) dana od dana otvaranja ponuda donijet će zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Uplaćena jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena, uračunava se u iznos ukupne prodajne cijene nekretnine, dok se ostalim ponuditeljima jamčevina vraća najkasnije 8 (osam) dana od dana izbora najpovoljnije ponude.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
VIII. Ponude u kojima je ponuđena cijena manja od početne kupoprodajne cijene, kao i nepravovremene i/ili nepotpune ponude, neće biti razmatrane.
Javno otvaranje ponuda za nekretninu pod točkom I. održat će se 30. listopada 2019. god. u dvorani za sastanke Grada Cresa, s početkom u 09:00 sati.
IX. Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
X. Za nekretninu pod točkom I. odabrani ponuditelj moći će realizirati upis vlasništva stana nakon provedenog odgovarajućeg zemljišnoknjižnog postupka.
XI. U kupoprodajnu cijenu nekretnina nije uračunat porez na promet nekretnina kojeg u cijelosti snosi kupac. Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan platiti u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana sklapanja ugovora. Kupac je ujedno dužan snositi i troškove izrade Procjembenog elaborata citiranog u točki III., troškove objave obavijesti o raspisanom natječaju u Novom listu, koji iznos će se posebno utvrditi u kupoprodajnom ugovoru, te troškove ovjere potpisa prodavatelja. Po isplati cjelokupne kupoprodajne cijene kupcu će se izdati tabularna izjava za uknjižbu prava vlasništva.
XII. Prodavatelj pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja prije sklapanja ugovora bez obrazloženja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
XIII. Kupac izabran kao najpovoljniji ponuditelj obvezuje se s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o izboru. U protivnom smatrat će se da je odustao od kupovine.
XIV. U slučaju da natjecatelj s najpovoljnijom ponudom odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene, jamčevina mu se neće vratiti.
KLASA: 371-01/18-1/1
URBROJ: 2213/02-02-19-10
U Cresu, 07. listopada 2019. godine


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020