Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 675 386

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 12.10.2019.
Nadmetanje raspisao: Općina Erdut
Objavljeno u: Narodne novine, 4.10.2019.

Klasa: 947-01/19-01/7

Urbroj: 2158/03-19-1 od 30. IX. 2019.    (276)

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 14/01., 26/05., 46/09. 55/13.), načelnik Općine Erdut raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina.

a) Prodaja građevinskog zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk.ul. 2652., i to:

– kč.br. 5866/45 oranica livadice sa 628 m² – početna cijena 7.280,00 kn

– kč.br. 5866/47 oranica livadice sa 695 m² – početna cijena 7.950,00 kn

– kč.br. 5866/48 oranica livadice sa 701 m² – početna cijena 8.010,00 kn

– kč.br. 5866/49 oranica livadice sa 708 m² – početna cijena 8.080,00 kn

– kč.br. 5866/51 oranica livadice s 558 m² – početna cijena 6.580,00 kn.

b) Prodaja zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk. ul. 1231.

– kč.br. 1124 kuća, dvorište sa 1 843 m² u ½ dijela, – početna cijena 16.830,00 kn

– objekt nije za korištenje

Prodaja zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk.ul. 2652.

kč.br. 1125 kuća i dvorište sa 194 m² – početna cijena 5.000,00 kn

– objekt nije za korištenje

* nekretnine pod b) prodaju se kao cjelina s početnom cijenom od 21.830,00 kn i nije moguće pojedinačno nuđenje.

c) Prodaja zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk. ul. 4245.

– kč.br. 3231/3 oranica devastirana, površine 603 m²

– s početnom cijenom od 3.750,00 kn

d) Prodaja građevinskog zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk. ul. 793.

– kč.br. 585 devastirano zemljište, površine 1028 m² u ½ dijela

– s početnom cijenom od 6.000,00 kn

e) Prodaja zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk. ul. 684.

– kč.br. 2709 vinograd, površine 116 m²

– kč.br. 2710 vinograd, površine 120 m²

– kč.br. 2711 vinograd, površine 112 m², devastirane površine

– s početnom cijenom od 1218,00 kn – prodaju se kao cjelina i nije moguće pojedinačno nuđenje.

f) Prodaja poljoprivrednog zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk. ul. 20736.

– kč.br. 5324 oranica, površine 706 m²

– kč.br. 5325 oranica, površine 21 363 m²

– kč.br. 6576 oranica, površine 5 680 m², sve u ½ dijela

– s početnom cijenom od 33.992,50,00 kn, nude se kao cjelina i nije moguće pojedinačno nuđenje.

g) Prodaja poljoprivrednog zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk. ul. 42.

– kč.br. 5906 oranica, površine 1 433 m²

– s početnom cijenom od 3.510,00 kn

h) Prodaja zemljišta u k.o. Erdut upisanog u zk. ul. 2026.

– kč.br. 646 kuća i dvorište, devastirana, nije za upotrebu, površine 450 m²

– s početnom cijenom od 16.500,00 kn

i) Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisanog u zk. ul. 142.

– kč.br. 1830 livada, površine 5 518 m²

– s početnom cijenom od 6.500,00 kn

j) Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisane u zk. ul. 769. (Ušće)

– kč.br. 1847 u dijelu koji je zemljišnoknjižno provediv.

– Početna cijena je 80,00 kn/1 m2

– Prvenstveno pravo kupnje imaju dosadašnji zakupci zemljišta.

Ponude se primaju u roku od 8 dana računajući od dana objave.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, viđeno-kupljeno a Općina ne preuzima nikakvu obvezu uređenja zemljišta i objekata.

Nekretnine pod a) se prodaju radi poticanja stambenog nastanjivanja a za iste je osigurana djelomična komunalna infrastruktura.

Za nekretnine pod a) i j) ponude se zaprimaju i poslije roka od 8 dana pa sve do prodaje ponuđenih nekretnina s tim da će se ponude otvarati sukcesivno svakih 15 dana odnosno kada pristigne najmanje jedna ponuda.

Kupac je dužan u roku 30 dana od dana utvrđivanja kao najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor u kojem će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Sve troškove oko prijenosa nekretnina snosi kupac.

Svi podaci o nekretninama mogu se dobiti na tel.: (031) 590-111 od 9 do 14 sati.

Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno uz naznaku: »Ne otvaraj – natječaj za prodaju nekretnina«, na adresu: Općina Erdut, 31226 Dalj, Bana J. Jelačića 4.

Ponuda mora sadržavati: ime i prezime i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište, oznaku nekretnine za koju se ponuda odnosi i iznos cijene koja se nudi, dokaz o državljanstvu, odnosno svojstvo pravne osobe, OIB.

U obzir će se uzimati samo cjelovite i pravovremene ponude.

Općina Erdut zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti postupak prikupljanja ponuda i ne prihvatiti nijednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem.

Općina Erdut


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020