Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 675 386

Prodaja dijela nekretnine čest. br. 3781 K.O. Šibenik

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 21.10.2019.
Nadmetanje raspisao: GRAD ŠIBENIK
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 7.10.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

GRAD ŠIBENIK GRADONAČELNIK

KLASA : 944-05/19-01/01 URBROJ: 2182/01-07/5-19-7 Šibenik, 02. listopada 2019. godine

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 46. stavka 3. točke 12. Statuta Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj: 8/10, 5/12, 2/13, 2/18 i 8/18-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Šibenika donosi:

ZAKLJUČAK

o raspisivanju natječaja za prodaju dijela nekretnine čest. br. 3781 K.O. Šibenik

!. Raspisuje se natječaj za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Grada Šibenika u K.O. Šibenik i to:

a) dio čest.br. 3781 Z.U. 8883 K.O. Šibenik, površine 17 m2, na geodetskom snimku izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije, Nada Bogdanović dipl. ing. geod., od dana 24. rujna 2019. godine, označen slovima A-B-C-D-A

b) dio čest.br. 3781 Z.U. 8883 K.O. Šibenik, površine 26 m2 na geodetskom snimku izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije, Nada Bogdanović dipl. ing. geod., od dana 24. rujna 2019. godine, označen slovima C-D-E-F-C

Geodetski snimak naveden pod a) i b) sastavni je dio ovog natječaja i uvid u isti može se izvršiti svakog radnog dana za vrijeme trajanja natječaja, u vremenu od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Šibenika, II kat, soba broj 18, Trg paiih branitelja Domovinskog rata 1.

II. Uvjeti:

1. Početna cijena za nekretninu pod a) iznosi: 12.800,00 kuna

2. Početna cijena za nekretninu pod b) iznosi: 19.600,00 kuna Trošak vještačenja vrijednosti nekretnina snosi budući kupac.

3. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene na žiro račun Proračuna Grada Šibenika IBAN: HR2324020061844400003, model: HR68, poziv na broj: 7757 - OIB natjecatelja.

4. U slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina se uračunava u plaćanje konačnog iznosa iz kupoprodajnog ugovora, dok se ostalim kandidatima, koji nisu uspjeli u postupku natječaja, vraća.

Izabrani sudionik gubi pravo na povrat jamčevine ukoliko odustane od natječaja,ukoliko odustane od sklapanja ugovora o prodaji ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku.

5. Porez na promet nekretnina, troškove ovjere i prijenosa vlasništva snosi kupac.

III. Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.

IV. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Šibeniku.

V. Natječaj će se objaviti u tisku, na oglasnoj ploči Grada Šibenika i na web stranici Grada Šibenika.

VI. Natjecatelji uz ponudu trebaju dostaviti:

- pravne osobe - izvod iz registra trgovačkih društava,

- fizičke osobe - preslik osobne iskaznice,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- preslik računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine natjecateljima koji ne uspiju u natječaju,

- potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave da natjecatelj nema dospjelih potraživanja prema RH,

- potvrda Grada Šibenika, Upravnog^odjela za financije da natjecatelj nema dospjelih potraživanja prema Gradu Šibeniku.

VII. Ponuda za natječaj s podacima sudionika u natječaju i dokazom o uplaćenoj jamčevini dostavlja se na adresu: GRAD ŠIBENIK, Trg paiih branitelja Domovinskog rata 1, u zatvorenoj omotnici s_ naznakom “NE OTVARAJ - za natječaj za prodaju nekretnine u K.O. Šibenik” i navesti oznaku “a)" ili “b)", te treba biti navedeno ime i prezime odnosno naziv podnositelja s adresom, kontakt telefon ili mobitel, u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u tisku.

Vili. O mjestu i vremenu otvaranja ponuda natjecatelji će se pravovremeno obavijestiti.

IX. Grad Šibenik zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

X. Sve informacije u svezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom, Šibenik, Trg paiih branitelja Domovinskog rata 1 ili na telefon 022 / 431-050.

GRADONAČELNIK Željko Burić, dr. med., v.r.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020