Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 676 182

Uvrštena nova dokumentacija - Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja putničkog terminala Zračne luke Zadar

Kategorije: Projektantske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 5.11.2019.
Nadmetanje raspisao: Zračna luka Zadar d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 11.9.2019.

Dodatak Službenom listu Europske unije

 

Informacije i elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 


 

 

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj


Obavijest o projektnom natječaju

Direktiva 2014/24/EU 

Direktiva 2014/25/EU 


I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje/subjekte odgovorne za postupak)

 

Službeni naziv: Zračna luka Zadar d.o.o.

Nacionalni registracijski broj: 39087623202

Poštanska adresa: P.P.367

Mjesto: Zadar, Zemunik

NUTS kod: HR033

Poštanski broj: 23000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:Marija Profaca, dipl.ing.arh.

Telefon: +385 997074565

E-pošta: marija.profaca@gmail.com

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.zadar-airport.hr

Adresa profila kupca:

    Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

        Službeni naziv:                                                                                             Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

  I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

 Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

  I.3) Komunikacija

2019/S+F12-0029489

 Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

 na prethodno navedenoj adresi 

 na drugoj adresi:     

                                                    

                                                    

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

https://eojn.nn.hr/Oglasnik

 na prethodno navedenu adresu

 na sljedeću adresu: 

 Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

  I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

  

 

 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 

 

 

 


 

I.6) Glavna djelatnost (u slučaju obavijesti koju objavljuje naručitelj)

 

 

 Proizvodnja, prijenos i distribucija  plina i toplinske energije

Željezničke usluge

 Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa

 Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

 Istraživanje  i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane sa zračnim lukama

 Vodoopskrba

Druga djelatnost:

 Poštanske usluge

 

 

 

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja putničkog terminala Zračne luke Zadar

Referentni broj: 01/19 V.V.

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  71200000

Dodatna CPV oznaka:

 

 

II.2) Opis

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:      Dodatna CPV oznaka:   

II.2.4) Opis nabave:

Predmet natječaja je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja putničkog terminala Zračne luke Zadar.

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.10) Kriteriji za odabir sudionika: 2 (u slučaju ograničenog natječaja)

 

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Sudjelovanje je rezervirano za određenu struku    da    ne

Navesti struku:  Sposobnost natjecatelja je zadovoljena ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.

 

 

 

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1) Opis

IV.1.2) Vrsta natječaja

  Otvoreni

  Ograničeni

Broj sudionika koji će se razmatrati: 

ili Najmanji  broj:  / Najveći broj:            

IV.1.7) Imena već odabranih sudionika: 1 (u slučaju ograničenog natječaja)

IV.1.9) Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

Uvjeti natječaja, točka VI - KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU RADOVA

 

 

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.2) Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  05.11.2019  Lokalno vrijeme:  16:00:00

 

IV.2.3) Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima: 2  (dd/mm/gggg) (u slučaju ograničenog natječaja) 

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

           

Hrvatski

 

 

 

 

 

IV.3) Nagrade i ocjenjivački sud

IV.3.1) Podaci o nagradi(ama)

Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e)    da   ne

Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti: 2

Sukladno uvjetima natječaja

IV.3.2) Podaci o isplatama svim sudionicima:  Sukladno uvjetima natječaja

IV.3.3) Dodatni ugovori nakon provedenog  natječaja

Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja    da   ne

IV.3.4) Odluka ocjenjivačkog suda

Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.     da  ne   

IV.3.5) Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda: 1, 2

Članovi ocjenjivačkog suda navedeni su u uvjetima naječaja.

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.3) Dodatni podaci:

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država:

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon:

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Rok za podnošenje žalbe određen je sukladno članku 414. ZJN 2016. Žalbu sudionik podnosi u pisanom obliku u skladu s odredbom članka 405. ZJN 2016. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, uz istovremenu dostavu i Raspisivaču na dokaziv način. Žalba koja nije dostavljena Raspisivaču na dokaziv način smatrat će se nepravodobnom sukladno odredbi članka 405.stavak 5. ZJN 2016.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.5) Datum slanja ove obavijesti 19.07.2019  

 

 

 

2019-029489

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1         molimo ponovite  koliko je god puta potrebno

2         prema potrebi Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
ODGOVORI_NA_PITANJA_NATJECATELJA.pdf 500.05 KB Zadnja promjena objave u NN: 11.09.2019. 14:10

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020