Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 674 428

Prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Peteranec

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 16.9.2019.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA PETERANEC
Objavljeno u: Podravski list, 9.9.2019.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine" broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. 143/12. i 152/14.), članka 47. Statuta Općine Peteranec (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13. i 4/18), članka 9. Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Peteranec (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Peteranec (KLASA:406-09/19-01/07. URBR0J:2137/12-19-6, od 5. rujna 2(719.), općinski načelnik Općine Peteranec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Peteranec
1. Predmet prodaje je nekretnina u vlasništvu Općine Peteranec i to:

1.1. nekretnina upisana u K.O. Peteranec, zk.ul. br 3963 - kč.br. 2098/1 oranica u Cerini, površine 530čhv (upisane u posjedovnom listu: 2631 kao kuća i dvorište površine 827 m2 i oranica površine 1079 m2) u naravi obiteljska kuća, dvorišne zgrade

i zemljište u Ulici Tome Blažeka 26, Peteranec, (u daljnjem tekstu: obiteljska kuća, dvorišne zgrade i zemljište u Ulici Tome Blažeka 26, Peteranec).

Predmetna nekretnina prema prostorno planskoj dokumentaciji namijenjena je za stanovanje.

2. Početna prodajna cijena:

2.1. obiteljske kuće, dvorišne zgrade i zemljišta u Ulici Tome Blažeka 26, Peteranec iz točke

1. podtočke 1.1. ovog Javnog natječaja iznosi

42.800.00 kuna (22,43 kn/m2)

Uz ponudu treba priložiti i dokaz o plaćenoj jamčevini:

- za obiteljsku kuću, dvorišne zgrade i zemljište u Ulici Tome Blažeka 26, Peteranec iz točke 1. podtočke 1.1. ovog Javnog natječaja u iznosu

2.100.00 kuna

3. Javni natječaj provodi se prikupljanjem pisanih ponuda.

4. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe pod uvjetom da uplate jamčevinu za predmetnu nekretninu navedenu

u točki 2. ovog Javnog natječaja. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Peteranec broj HR2223860021832400005 kod Podravske banke d.d. Koprivnica, model broj HR68 s pozivom na broj:7722-OIB ponuditelja. Jamčevine koje su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene, bit će im vraćene, bez obračuna zakonske zatezne kamate, po završetku javnog natječaja, najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi. Položena jamčevina sudionika Javnog natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ako sudionik u Javnom natječaju, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, ne sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti o rezultatima Javnog natječaja, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

5. Ponuda na Javni natječaj treba sadržavati: osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime odnosno naziv, OIB, mjesto i adresu prebivališta odnosno sjedište, kontakt telefon, te broj žiro računa radi povrata jamčevine), ponuđenu kupoprodajnu cijenu izraženu u kunama, naznaku nekretnine za koju se nudi kupoprodajna cijena te uplatnicu kao dokaz o uplaćenom iznosu jamčevine.

6. Ponuda se predaje u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda za natječaj - prodaja nekretnina

- ne otvaraj”. Ponuda se predaje u pisarnici Općine Peteranec ili

poštom preporučeno na adresu primatelja: Općina Peteranec, Mafije Gupca 13,48321 Peteranec.

7. Rok za podnošenje ponuda je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u „Podravskom listu"

1 na web stranici Općine Peteranec (http://www.peteranec/. hr).

Dan predaje ponude smatra se dan neposredne predaje ponude pisarnici Općine Peteranec, odnosno dan kada je ponuda upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga.

8. Otvaranje ponuda i postupak do donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja provest će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Peteranec (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Otvaranje pristiglih ponuda biti će 23. rujna 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 11.00 sati, u prostorijama Općine Peteranec, na adresi Matije Gupca 13, Peteranec. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

9. Nepravovremene I nepotpune ponude neće se razmatrati.

10. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Javnog natječaja sadrži i najviši iznos kupoprodajne cijene, koja mora biti izražena u kunama.

11. Općina Peteranec zadržava pravo da poništenja Javnog natječaja i nije obvezan izabrati niti jednu pristiglu ponudu ponuditelja.

12. S ponuditeljem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija zaključit će se ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku trideset (30) dana i pod uvjetima i na način u skladu sa zakonom i općim aktima Općine Peteranec. U slučaju da ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o kupoprodaji, gubi pravo na povrat jamčevine, a Općinsko vijeće može na prijedlog Povjerenstva, nekretninu prodati drugom po redu najpovoljnijem ponuditelju, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog najpovoljnijeg ponuditelja ili raspisati novi natječaj.

13. Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se sudionicima Javnog natječaja u roku osam (8) dana po izboru najpovoljnije ponude. Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća, bez obračuna zakonske zatezne kamate, u roku 15 (petnaest) dana nakon otvaranja ponuda.

14. Kupoprodajna cijena nekretnina podmiruje se jednokratno i to uplatom cjelokupnog iznosa u roku od trideset (30) dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina.

15. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene sukladno sklopljenom ugovorom o kupoprodaji nekretnina, obvezan je na plaćanje zakonskih zateznih kamata od dana dospijeća do dana plaćanja.

16. Općinsko vijeće odnosno općinski načelnik zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba do potpisivanja ugovora o kupoprodaji nekretnina i poništi Javni natječaj te zadržava pravo da može raskinuti ugovor o kupoprodaji nekretnina kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 30 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

17. Nekretnina će biti predana u posjed kupcu nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji nekretnina i isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, sukladno odredbama ugovora o kupoprodaji nekretnine zajedno sa tabularnom ispravom podobnom za upis vlasništva kupca.

18. Potrebne obavijesti u svezi javnog natječaja te dogovor o mogućnosti i vremenu pregleda nekretnina iz točke 1. ovog Javnog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Peteranec na telefon: 048/636-289 ili na adresi: Općina Peteranec Matije Gupca 13, Peteranec.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PETERANEC

KLASA: 406-09/19-01/07 URBROJ: 2137/12-19-7 Peteranec, 6. rujna 2019.

OPĆINSKI NAČELNIK: Krešimir Matijašić, v.r.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020