Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 674 428

Davanje u zakup poslovnog prostora i zemljišta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana

Kategorije: Poslovni prostori, Zemljišta, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 19.9.2019.
Nadmetanje raspisao: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Objavljeno u: Večernji list, 10.9.2019.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana Ur.br.: 01-3563/9-19 Zabok, 30.08.2019.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, u daljnjem tekstu (Bolnica), temeljem Odluke Upravnog vijeća Bolnice od 29.08.2019.godine i suglasnosti Osnivača Krapinsko zagorske županije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora i zemljišta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana (u daljnjem tekstu: Bolnica)

1. Podaci o poslovnom prostoru i zemljištu: površina i namjena

Bolnica daje u zakup:

1.1. zemliište za postavljanje objekta brze prehrane

Dio građevinskog zemljišta na javnoj površini u jugozapadnom dijelu parcele na kojoj je Bolnica, k.č.br.216/1, k.o.Špičkovina u Zaboku, površine 25,00 m 2, od toga 15 m2 za kiosk kako je označeno u Idejnom projektu i Lokacijskoj dozvoli koje dokumente je ishodovala Bolnica, a za terasu 10 m 2 .

Zemljište se daje u zakup s obvezom zakupoprimca da postavi objekt brze prehrane tipa ll-kiosk iz Idejnog projekta T.D.-05/13 od 03.mjeseca 2013,godine, sve u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora i sve o svom trošku.

Prilikom preuzimanja nekretnine u zakup, o istome se sastavlja Zapisnik kojem se prilaže fotografski materijal o stanju zemljišta. Dovod energenata i postavljanje kontrolnih brojila za energente koje će koristiti, obveza je zakupoprimca.

1.2. dio prostora za postavljanje aparata za napitke

Dio poslovnog prostora za postavljanje aparata, ukupne površine 5 m2 (1 m2 na pet lokacija), na način: moguće je postaviti najviše pet (5) samoposlužnih aparata za tople napitke i jedan (1) za hladne napitke i snackove.

1.3. Prostori, predviđeni za postavljanje aparata, zemljište i raspoloživa dokumentacija, Idejni projekt i Lokacijska dozvola mogu se razgledati u Bolnici, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 10,00 sati, od objave natječaja do predzadnjeg dana natječaja, uz prethodnu najavu Ovčarić Vladimiru, dipl.ing.stroj., broj mob.: 091629 0002.

2. Početni iznos zakupnine

2.1. zemljište za postavljanje objekta brze prehrane

Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi: 15 EUR-a (petnaest eura bez PDV-a za 1 m2 zemljišta.

Iznos zakupnine obračunava se i plaća u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju HNB na dan plaćanja.

2.2. dio prostora za postavljanje aparata za tople napitke

Za svih pet lokacija predlaže se početni iznos mjesečne zakupnine od 100 EUR-a (sto eura) bez PDV- za 1 m2 poslovnog prostora, u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju HNB na dan plaćanja.

3. Vrijeme na koje se zasniva zakup

Zakup se zasniva na 5 (pet) godina.

4. Prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu

Pravo prvenstva utvrđuje se sukladno članku 6. stavku 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (u daljnjem tekstu Zakon), sukladno kojem prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

5. Plaćanje jamčevine

Ponuditelji su u obvezi uplatiti na žiro - račun Bolnice broj: 2360000-1101310416, koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d., jamčevinu u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine (bez PDV-a), što iznosi:

1. za zemljište

1.125,00 EUR-a, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja (15 m2 x 25,00 EUR-a x 3)

2. za prostor za aparate za tople napitke

1.500 EUR-a, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja (5 m2 x 100,00 EUR-a x 3).

Dokaz o uplati jamčevine treba priložiti ponudi.

Ponuda uz koju nije priložen dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati

Uplaćena jamčevina se vraća sudionicima u natječaju čija ponuda nije prihvaćena najkasnije u roku 15 dana od dana donošena odluke o odabiru, a pooudrteku čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina se iraanaue u zakupnru.

6. Način i rok podnošenja ponuda

Pisane ponude za natjecat, sa svwn traženim priviama. dostavtaju se na adresu: Opća bofcica Zabok i poraća hrvatstti vecerara.

Braćak 8,49210 Zabok.

Rok za dostavu ponuda iznosi 8 radnih dana (izuzimaju se subota, nedjelja i blagdan) od dana objave natječaja u dnevnom tisku - Večernjem listu, do 12,00 sati - dana 19.09.2019.godine.

Ponude se dostavljaju neposredno predajom ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici, s naznakom: «Ponuda za zakup poslovnog prostora/ ili zemljišta, za obavljanje djelatnosti /navesti za što se daje ponuda/ - ne otvaraj».

7. Oblik i način izrade ponude na javni natječaj:

a) Ponuda treba biti dostavljena u pisanom obliku uvezena u neraskidrvu cjefinu jamstverrkom (vezicom) s pečatom na poleđini

b) Ponuda treba biti predana sa svim dokumentima/prilozima navedenim u ovom Javnom natječaju

c) Stranice ponude treba označiti rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude (npr. 1/25) ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice (npr. 25/1)

d) Ponuda se piše neizbrisivom tintom

e) Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka>, nikako sa korekturnim lakom. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom.

f) Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

8. Osiguranje naplate zakupnine (jamstvo za uredno ispunjenje ugovora)

Radi osiguranja naplate zakupnine najpovoljniji ponuditelj je dužan prilikom potpisa ugovora o zakupu predati zakupodavcu jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bianco zadužnice u visini do 25.000,00 kuna, s potpisom ovlaštene osobe ovjerenim po Javnom bilježniku.

9. Ponuda i privid ponude

Ponuda mora sadržavati:

a) podatke o ponuditelju: ime, prezime i prebivalište fizičke osobe, naziv i sjedište za pravne osobe, te punomoć za zastupanje ako ponuditelj nije u mogućnosti osobno biti nazočan otvaranju ponuda,

b) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u eurima po 1 m2 za poslovni prostor i iznos mjesečne zakupnine za cijeli poslovni prostor (nuditi iznose bez PDV-a), a koji ne može biti manji od početnog, te koji će u slučaju uspostave zakupnog odnosa biti uvećan za stopu PDV-a.

Uz ponudu se kao sadržaj ponude moraju priložiti slijedeći dokazi o sposobnosti:

a) izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra, iz kojeg je razvidno da je podnositelj ponude registriran za obavljanje djelatnosti za namjenu za koju se poslovni prostor daje u zakup, ne stariji od 6 mjeseci do objave ovog Javnog natječaja, a dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

b) izvornik ili ovjerenu presliku BON 2 ili SOL,

c) potvrdu porezne uprave o stanju duga kao dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te sva druga davanja prema Državi, osim ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana objave ovog Javnog natječaja, a dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

d) dokaze o pravu prvenstva (ukoliko postoji) sukladno članku 6. St. 8. Zakona te Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/17).

e) dokaz o uplati jamčevine u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine (bez PDV-a), kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ponuda koja ne sadrži podatke, dokumente i dokaze iz točke 8. i 9. Ove Odluke, neće se razmatrati.

Neće se razmatrati i ponuda ponuditelja koji na dan objave javnog natječaja ima dospjelog dugovanja prema Bolnici.

10. Kriterij odabira

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Ukoliko pristignu dvije naj.bolje identične ponude s istim ponuđenim iznosom zakupnine,

takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku zahtjeva, dostave dopunu ponude i smislu mogućeg povećanja zakupnine, a ako u tom segmentu ne dođe do promjena, odabrat će se ponuda koja je pristigla ranije

Ako pristignu dvije najbolje identične ponude s istim ponuđenim iznosom zakupnine, za nekretnine navedene pod 1.2., moguće se dogovorno s ponuditeljima sa svakim od njih zaključiti Ugovor o zakupu.

11. Javno otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda će biti u „Sivoj dvorani" Bolnice, Bračak 8, Zabok, 19.09.2019.godine, u 1Z00 sati.

12. Sklapanje Ugovora o zakupu

S ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, zaključiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora pod uvjetima i na način određen Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Ugovorom o zakupu ugovara se i suradnja vezano za usluge tehničko uslužnih djelatnosti, te podmirenje troškova režija i održavanja objekta.

O odabiru najpovoljnije ponude svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda. Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaviipsti o konačnom ishodu natječaja sklopiti ugovor o zakupu, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora, te u tom slučaju nema pravo na povrat jamčevine, a ugovor će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

13. Podzakup

Zakupnik ne može zakupljeni prostor dati u podzakup, bez suglasnosti Bolnice

14. Objava natječaja

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku - Večernjem listu, na službenoj web stranici Bolnice, te na Oglasnoj ploči Bolnice.

Kao dan objave natječaja, smatra se dan njegove objave u dnevnom tisku.

15. Poništenje natječaja

Bolnica zadržava pravo na poništenje javnog natječaja u svako doba uz navođenje razloga za isto.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020