Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 674 428

Prikupljanje ponuda građevinskog zemljišta za izgradnju stanova po Programu POS-a u gradu Osijeku

Kategorije: Ostala nabava, Prodaja zemljišta, Nabava roba, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 27.9.2019.
Nadmetanje raspisao: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
Objavljeno u: Glas Slavonije, 7.9.2019.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama,

Savska cesta 41/VI, 10 000 Zagreb

tel: + + +385 1 6331 600, fax: + + + 385 1 6177 045

Internet: http://www.apn.hr/, e-mail: apn@apn.hr

Na temelju članka 13. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01,82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19, u daljnjem tekstu: Zakon), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) objavljuje

POZIV
za prikupljanje ponuda građevinskog zemljišta za izgradnju stanova po Programu POS-a u gradu Osijeku

1. PREDMET

APN prikuplja ponude u svrhu kupnje građevinskog zemljišta kao i određenu projektnu dokumentaciju za izgradnju građevine. Zemljište treba biti na području koje je obuhvaćeno važećim prostorno-plan-skom dokumentacijom Grada Osijeka, u blizini javnog gradskog prijevoza i to površine odgovarajuće za izgradnju više od 100 stambenih jedinica.

2. SADRŽAJ PONUDE

- naziv, sjedište i OIB pravne i/ili fizičke osobe

- upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (izvod ili izjava ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave poziva) za pravnu osobu,

- zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 30 dana),

- kopija katastarskog plana i posjedovni list,

- lokacijska informacija,

- podatak da li je podnesen zahtjev za povrat temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 80/02 i 81/02),

- situacijski nacrt iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektanta),

- karakteristični tlocrt iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektanta),

- karakteristični presjek iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektanta),

- iskaz broja stanova i sobnosti stanova iz idejnog i/ili glavnog projekta (ovjeren od strane glavnog projektanta),

- odvojeno iskazana netto korisna površina svih prostora (stanovi, poslovni prostori, garaže, parkirna mjesta, ovjereno od strane glavnog projektanta),

- podatke o postojećoj i planiranoj komunalnoj infrastrukturi,

- podatke o postojećim i planiranim mogućnostima priključenja na infrastrukturu,

- iskazana cijene za ponuđeno zemljište, izražene u kn/m2 netto korisne površine stanova koji će se moći izgraditi na ponuđenom zemljištu (s PDV-om).

- procjena tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta (izrađena od ovlaštenog sudskog vještaka)

3. Način dostavljanja ponuda: “Kupnja zemljišta za Program POS-a u gradu Osijeku”, “NE OTVARATI”. Adresa za dostavu ponude: APN, Savska cesta 41/VI, Zagreb.

4. Rok za dostavu ponuda je 21 (dvadesetjedan) dan od dana objave.

5. Ponude zaprima i obrađuje APN, sukladno odredbama Zakona.

6. APN zadržava pravo ne odabrati niti jednu pristiglu ponudu te one ne obvezuju APN na sklapanje bilo kakvih pravnih poslova.

7. Otvaranje ponuda neće biti obavljeno javno.

8. Na ovo javno prikupljanje ponuda ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Klasa: 008-02/19-01/4 Ur.br: 356-01/19-1 Zagreb, 7. rujna 2019.

 

 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama,

Savska cesta 41 /VI, 10 000 Zagreb

tel: + + +385 1 6331 600, fax: + + + 385 1 6177 045

Internet: http://www.apn.hr/, e-mail: apn@apn.hr

Na temelju članka 17.a Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01,82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19, u daljnjem tekstu: Zakon), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) objavljuje

POZIV

za prikupljanje ponuda za realizaciju Programa POS-a u Gradu Osijeku

1. PREDMET

APN prikuplja ponude u svrhu kupnje građevinskog zemljišta u vlasništvu pravnih osoba ovlaštenih za poslove građenja, kao i određenu projektnu dokumentaciju za gradnju (dovršetak) stanova odnosno građevine na tom zemljištu. Predmet ponude treba biti na području koje je obuhvaćeno važećom prostorno-plan-skom dokumentacijom Grada Osijeka, u blizini javnog gradskog prijevoza i to površina odgovarajućih za izgradnju minimalno 50 stambenih jedinica.

2. SADRŽAJ PONUDE

2.1 Sadržaj ponude za građevinska zemljišta:

- naziv, sjedište i OIB pravne osobe

- upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (izvod ili izjava ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave poziva),

- dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojima se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, kao dokaz da ponuditelj nije u blokadi,

- popis ugovora o izvedenim radovima na objektima usporedive složenosti u visokogradnji (minimalno 2). Popis sadrži ili se uz njega prilažu potvrde naručitelja o

zadovoljavajuće ispunjenim uslugama tj. izvršenim radovima na građevinama slične složenosti,

- zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 30 dana),

- kopija katastarskog plana,

- lokacijska informacija,

- situacijski nacrt iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektanta),

- karakteristični tlocrt iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektanta),

- karakteristični presjek iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektanta),

- iskaz broja stanova i sobnosti stanova iz idejnog ili glavnog projekta (ovjeren od strane glavnog projektanta),

- odvojeno iskazana netto korisna površina svih prostora (stanovi, poslovni prostori ukoliko su predviđeni planom, garaže, parkirna mjesta, ovjereno od strane glavnog projektanta), obračunata prema Pravilniku minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (NN 106/04 i 25/06),

- planirani rok građenja s ishođenjem uporabne dozvole,

- podatke o postojećoj i planiranoj komunalnoj infrastrukturi,

- podatke o postojećim i planiranim mogućnostima priključenja na infrastrukturu,

- odvojeno iskazane cijene za ponuđeno zemljište, projektnu dokumentaciju, komunalnu infrastrukturu i priključke s komunalnim doprinosom, vodni doprinos, nadzor te izgradnju stanova i ostale troškove sve izražene u kn/m2 netto korisne površine stanova (sa i bez PDV-a).

2.2 Dopunski sadržaj ponude za građevine na kojima je započeta gradnja (uz podatke iz 2.1):

- preslika pravomoćne Građevinske dozvole za građevinu,

- izjava ponuditelja o stupnju do sada izvedenih radova kao i njihovoj financijskoj vrijednosti,

- karakteristične tlocrte i presjeke iz Glavnog projekta građevine,

- iskaz broja stanova i sobnosti stanova iz Glavnog projekta,

- izjava ponuditelja da su svi dosadašnji radovi na građevini izvedeni sukladno Građevinskoj dozvoli, Glavnom i Izvedbenom projektu,

- izjava ponuditelja da su radove izvodile osobe koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova, kao i da su poduzete sve mjere radi osiguranja građevine nakon prekida građenja te da su do dana prekida gradnje osigurani svi dokazi kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda i sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja i drugo, prema Zakonu, posebnim propisom i projektom,

3. Način dostavljanja ponuda: ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama, na adresu Savska cesta 41/VI, Zagreb, uz naznaku “Ponuda za realizaciju Programa POS-a u Gradu Osijeku -NE OTVARATI”.

4. Rok za dostavu ponuda je 21 (dvadesetjedan) dan od dana objave.

5. Ponude zaprima i obrađuje APN, sukladno odredbama Zakona.

6. APN zadržava pravo ne odabrati niti jednu pristiglu ponudu te one ne obvezuju APN na sklapanje bilo kakvih pravnih poslova.

7. APN zadržava pravo samostalno ishoditi dodatnu dokumentaciju a koja je neophodna kako bi se obradila Je ocjenila zaprimljena ponuda. Sve troškove koji nastanu temeljem navedenih aktivnosti, snose ponuditelji.

Građevina na kojoj je započeta gradnja mora posjedovati najmanje stupanj gotovosti krovne konstrukcije kao i spriječeni utjecaj atmosferilija (potrebno dokazati foto dokumentacijom u ponudi).

8. Otvaranje ponuda neće biti obavljeno javno.

9. Na ovo javno prikupljanje ponuda ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Klasa: 008-02/19-01/5 Ur.br: 356-01/19-1 Zagreb, 7. rujna 2019.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020