Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 314

Javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge prikupljanja neopasne otpadne ambalaže

Kategorije: Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, Koncesije
Datum zatvaranja: 8.11.2019.
Nadmetanje raspisao: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Objavljeno u: Narodne novine, 6.9.2019.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8283809.html

Klasa: 351-04/19-09/334

Urbroj: 563-14-19-1 od 2. IX. 2019.    (247)

Na temelju odredbi članaka 67. i 69. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/19 u daljnjem tekstu: Zakon), a u vezi s odredbom članka 18. stavkom 2. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Narodne novine broj 88/15, 78/16 i 116/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Odlukom ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (klasa: 351-01/18-01/527, urbroj: 517-03-2-2-18-1) od 15. studenoga 2018. godine objavljene u Narodnim novinama broj 102/18 – dalje u tekstu: Odluka ministra), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje programa za obavljanje usluge prikupljanja neopasne otpadne ambalaže.

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (dalje u tekstu: Javni poziv) je podnošenje Programa za obavljanje usluge skupljanja neopasne otpadne ambalaže po vrsti otpadne ambalaže (u daljnjem tekstu: Programi) i odabir najprihvatljivijih Programa u sustavu kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) i sklapanje ugovora za obavljanje usluge sakupljanja po svakoj pojedinoj vrsti neopasne otpadne ambalaže na području sakupljanja utvrđenom Odlukom ministra sa svim odabranim podnositeljima Programa za obavljanje usluge skupljanja neopasne otpadne ambalaže (u daljnjem tekstu: Podnositelj Programa) koji ispunjavaju uvjete iz ovog javnog poziva na razdoblje do 31. prosinca 2024. godine.

Provedbom svih odabranih Programa treba se osigurati na godišnjoj razini ostvarenje cilja sakupljanja od najmanje 60% količine neopasne ambalaže stavljene na tržište Republike Hrvatske.

Uslugu skupljanja po svakoj pojedinoj vrsti neopasne otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond i za koju se podnosi Program obuhvaća sljedeće poslove:

1. Sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade

a) Sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade namijenjene za pića (u daljnjem tekstu: otpadna ambalaža od pića) propisane odredbama cit. Pravilnika preuzete od prodavatelja i osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištima, odnosno drugih osoba koje sukladno odredbama cit. Pravilnika preuzimaju otpadnu ambalažu od pića od potrošača,

b) Brojanja preuzete otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade, osim stakla do trenutka stjecanja preduvjeta iz točke 2.2. Uputa iz ovog javnog poziva vezanih za osiguravanje uređaja za brojanje otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade putem GTIN-a i ostale opreme navedene pod točkom 2.2. Uputa ovog javnog poziva,

c) Razvrstavanje Al/Fe otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade na Al i Fe otpadnu ambalažu,

d) Baliranja preuzete otpadne ambalaže od PET-a i Al/Fe-a u sustavu povratne naknade,

e) Lomljenje i razvrstavanje staklene otpadne ambalaže kada se za to steknu preduvjeti iz točke 2.2. Uputa iz ovog javnog poziva,

f) Predaje na obradu otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade ovlaštenom obrađivaču, dok u slučaju ako za otpadnu ambalažu u sustavu povratne naknade ne postoji ovlaštenik u smislu odredbi Zakona, Sakupljač je dužan, sukladno odredbama Zakona, istu isporučiti izvan Republike Hrvatske, a trošak snosi Fond.

2. Sakupljanja neopasne otpadne ambalaže od stakla

a) Sakupljanja neopasne otpadne ambalaže od stakla preuzete od prodavatelja, osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištem, pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika na lokaciji posjednika, a koja nije obuhvaćena sustavom povratne naknade,

b) Preuzimanja neopasne otpadne ambalaže od stakla koja nije obuhvaćena sustavom povratne naknade od davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na lokaciji sakupljača,

Predaje na obradu otpadnog stakla ovlaštenom obrađivaču, dok u slučaju ako za otpadno staklo ne postoji ovlaštenik u smislu odredbi Zakona, Skupljač je dužan, sukladno odredbama Zakona, isto isporučiti izvan Republike Hrvatske, a trošak snosi Fond.

3. Skupljanja neopasne otpadne ambalaže od plastike

a) Skupljanja neopasne otpadne ambalaže od plastike preuzete od prodavatelja, osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištem, pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika na lokaciji posjednika, a koja nije obuhvaćena sustavom povratne naknade,

b) Preuzimanja neopasne otpadne ambalaže od plastike koja nije obuhvaćena sustavom povratne naknade od davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na lokaciji skupljača,

c) Razvrstavanje neopasne otpadne ambalaže od plastike po vrstama plastike,

d) Baliranja razvrstane otpadne ambalaže od plastike

e) Predaje na obradu otpadne plastike ovlaštenom obrađivaču, dok u slučaju ako za otpadnu plastiku ne postoji ovlaštenik u smislu odredbi Zakona, Skupljač je dužan, sukladno odredbama Zakona, istu isporučiti izvan Republike Hrvatske, a trošak snosi Fond.

4. Skupljanja neopasne otpadne ambalaže od papira i kartona

a) Skupljanja neopasne otpadne ambalaže od papira i kartona preuzete od prodavatelja, osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištem, pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika na lokaciji posjednika,

b) Baliranja otpadne ambalaže od papira i kartona,

c) Predaje na obradu otpadne ambalaže od papira i kartona ovlaštenom obrađivaču, dok u slučaju ako za otpadnu ambalažu od papira i kartona ne postoji ovlaštenik u smislu odredbi Zakona, Sakupljač je dužan, sukladno odredbama Zakona, istu isporučiti izvan Republike Hrvatske, a trošak snosi Fond.

5. Skupljanja neopasne otpadne ambalaže od drva

a) Skupljanja neopasne otpadne ambalaže od drva preuzete od prodavatelja, osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištem, pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika na lokaciji posjednika,

b) Predaje na obradu otpadne ambalaže od drva ovlaštenom obrađivaču, dok u slučaju ako za otpadnu ambalažu od drva ne postoji ovlaštenik u smislu odredbi Zakona, Skupljač je dužan, sukladno odredbama Zakona, istu isporučiti izvan Republike Hrvatske, a trošak snosi Fond.

6. Skupljanja neopasne otpadne ambalaže od metala

a) Skupljanja neopasne otpadne ambalaže od metala preuzete od prodavatelja, osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištem, pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika na lokaciji posjednika, a koja nije obuhvaćena sustavom povratne naknade,

b) Razvrstavanje neopasne otpadne ambalaže od metala na Al i Fe,

c) Baliranja razvrstane otpadne ambalaže od metala,

d) Predaje na obradu otpadne ambalaže od metala ovlaštenom obrađivaču, dok u slučaju ako za otpadnu ambalažu od metala ne postoji ovlaštenik u smislu odredbi Zakona, Skupljač je dužan, sukladno odredbama Zakona, istu isporučiti izvan Republike Hrvatske, a trošak snosi Fond.

7. Skupljanja neopasne otpadne višeslojne (kompozitne) ambalaže

a) Skupljanja neopasne otpadne višeslojne (kompozitne) ambalaže preuzete od prodavatelja, osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištem, pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika na lokaciji posjednika,

b) Baliranja otpadne višeslojne (kompozitne) ambalaže,

c) Predaje na obradu neopasne otpadne višeslojne (kompozitne) ambalaže ovlaštenom obrađivaču, dok u slučaju ako za neopasnu otpadnu višeslojnu (kompozitnu) ambalažu ne postoji ovlaštenik u smislu odredbi Zakona, Skupljač je dužan, sukladno odredbama Zakona, istu isporučiti izvan Republike Hrvatske, a trošak snosi Fond.

8. Skupljanja neopasne otpadne ambalaže od tekstila

a) Skupljanja neopasne otpadne ambalaže od tekstila preuzete od prodavatelja, osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištem, pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika na lokaciji posjednika,

b) Baliranja otpadne ambalaže od tekstila,

c) Predaje na obradu neopasne otpadne ambalaže od tekstila ovlaštenom obrađivaču, dok u slučaju ako za neopasnu otpadnu ambalaže od tekstila ne postoji ovlaštenik u smislu odredbi Zakona, Skupljač je dužan, sukladno odredbama Zakona, istu isporučiti izvan Republike Hrvatske, a trošak snosi Fond.

II. PODRUČJE OBAVLJANJA USLUGE SKUPLJANJA

Sukladno Odluci ministra sakupljanje neopasne otpadne ambalaže obavlja se na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, a isto se organizira putem ovlaštenih sakupljača, a koji su dužni osigurati skladišne i tehničko-tehnološke uvjete sukladno Zakonu i ovom Javnom pozivu na području za koje se podnosi Program i to:

1. Područje središnje Hrvatske koju čini grad Zagreb, Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska županija,

2. Područje sjeverozapadne Hrvatske koju čine Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska županija,

3. Područje istočne Hrvatske koju čine Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija,

4. Područje sjevernog Jadrana i Like koju čine Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska županija, te

5. Područje srednjeg i južnog Jadrana koju čine Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Program se podnosi zasebno za svaku vrstu otpadne ambalaže iz točke I. ovog javnog poziva (podtočke 1. do 8.), na jednom od područja iz točke II. ovog javnog poziva (podtočke 1. do 5.). Podnositelj Programa može podnijeti Programe za više vrsta otpadne ambalaže iz točke I. ovog javnog poziva (podtočke 1. do 8.) na više područja iz točke II. ovog javnog poziva (podtočke 1. do 5).

III. UVJETI ZA PODNOSITELJA PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE

Podnositelj Programa može biti svaka pravna ili fizička osoba – obrtnik ili zajednica pravnih i/ili fizičkih osoba – obrtnika (u daljnjem tekstu: zajednica Podnositelja Programa) koji uz uvjete iz članka 70. stavka 1. točke 1.,2. i 3. Zakona zadovoljava i uvjete kako slijedi:

– ima odgovarajuću dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja neopasne otpadne ambalaže na teritoriju Republike Hrvatske s osiguranim skladišno i tehničko-tehnološkim uvjetima na području utvrđenom Odlukom ministra za koje podnosi Program,

– da je dostavila Program i obveznu dokumentaciju uz Program u skladu s odredbama ovog javnog poziva,

– nema dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Fondu na dan zatvaranja ovog javnog poziva,

– nema evidentiran dug s osnove javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,

– da poslovni računi Podnositelja Programa nisu u blokadi,

– nad istim nije pokrenut i otvoren stečajni postupak, nije u postupku likvidacije, nije pokrenut postupak predstečajne nagodbe, nisu obustavljene poslovne aktivnosti ili nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima,

– da osoba ovlaštena za zastupanje/odgovorna osoba Podnositelja Programa nije kažnjavana.

IV. SADRŽAJ PROGRAMA

Program sadrži:

1. matični broj, OIB, ime odgovorne osobe, broj telefona i e-adresu Podnositelja Programa,

2. vrstu neopasne otpadne ambalaže iz točke I. ovog javnog poziva na koju se Program odnosi,

3. ponudu cijene za obavljanje poslova sakupljanja vrste otpadne ambalaže na koju se Program odnosi, Tablica 4. Uputa za Podnositelje Programa koje čine sastavni dio ovog javnog poziva (dalje u tekstu: Upute). Cijena ponude iskazuje se s uračunatim PDV-om,

4. strukturu ponuđene cijene za obavljanje poslova sakupljanja vrste otpadne ambalaže iz točke IV.3.

V. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM

Podnositelj Programa dužan je uz Program dostaviti i obveznu dokumentaciju, za koju se detaljnija objašnjenja nalaze u Uputama, i to kako slijedi:

1. Prijavni list (Obrazac 2),

2. Odgovarajuća dozvola za obavljanje djelatnosti sakupljanja određene vrste neopasne otpadne ambalaže na teritoriju Republike Hrvatske s osiguranim skladišno i tehničko-tehnološkim uvjetima na području utvrđenom Odlukom ministra za koje podnosi Program,

3. Operativni program rada i elaborat,

4. Popis opreme potrebne za ostvarenje Operativnog programa rada,

5. Popis i stručni profil svih radnika potrebnih za ostvarenje Operativnog programa rada i dokaz o njihovom zaposlenju,

6. Popis prijevoznih sredstava za prijevoz otpadne ambalaže s preslikama prometne dozvole potrebnih za ostvarenje Operativnog programa rada,

7. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra,

8. Izjava o nekažnjavanju (Obrazac 3),

9. Izjava da nad istim nije pokrenut i otvoren stečajni postupak, nije u postupku likvidacije, nije pokrenut postupak predstečajne nagodbe, nisu obustavljene poslovne aktivnosti ili nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima,

10. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv,

11. Podaci o solventnosti (BON 2/SOL 2), ne stariji od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv,

12. Jamstvo za ozbiljnost ponude (Programa) u obliku bjanko-zadužnice ili novčanog pologa ovisno o Programu za vrstu otpadne ambalaže za koju se isti podnosi:

– u iznosu od 500.000,00 kn za Program za skupljanje neopasne otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade,

– u iznosu od 50.000,00 kn za programe skupljanja neopasne otpadne plastike i neopasne otpadne ambalaže od papira i kartona,

– u iznosu od 5.000,00 za programe skupljanja neopasnog otpadnog stakla, neopasne otpadne ambalaže od metala, drva, tekstila i višeslojne (kompozitne) ambalaže,

13. Izjava Podnositelja Programa o spremnosti dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o obavljanju usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže, u vidu bankarske garancije ili novčanog pologa na bankovni račun Fonda, pri sklapanju ugovora,

14. Obveznici poreza na dobit dostavljaju: BONPLUS,

15. Obveznici poreza na dohodak dostavljaju: preslik Prijave poreza na dohodak sa rekapitulacijom primitaka i izdataka (P-PPI obrazac), popis dugotrajne imovine (obrazac DI), evidenciju o tražbinama i evidenciju o obvezama.

Ako Podnositelj podnosi više programa, opisanu obveznu dokumentaciju za koju se pojašnjenja nalaze u Uputama, dovoljno je da dostavi uz jedan Program, dok je uz ostale Programe dovoljno da se dostave preslike obvezne dokumentacije uz napomenu u kojem Programu se dostavlja izvorna dokumentacija, izuzev jamstva za ozbiljnost ponude (Programa) u obliku bjanko-zadužnice koja mora biti dostavljena u izvorniku uz svaki dostavljeni Program odnosno novčani polog uplaćen za svaki dostavljeni Program.

U slučaju da je podnositelj Programa zajednica Podnositelja Programa, nositelj zajednice dostavlja zajednički Program, zajednički Prijavni list te zajednički Operativni program rada. Jamstvo za ozbiljnost ponude i Izjavu o spremnosti dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o obavljanju usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže podnosi nositelj zajednice u ime svih članova zajednice Podnositelja Programa. Ostalu obveznu dokumentaciju iz ovog javnog poziva mora dostaviti nositelj zajednice i svaki član zajednice Podnositelja Programa pojedinačno.

Pravna ili fizička osoba-obrtnik ne može biti član više zajednica Podnositelja Programa.

Program i obavezna dokumentacija uz Program dostavljena na temelju ovog javnog poziva ostaje u arhivi Fonda bez obveze povrata ili kopiranja iste od strane Fonda izuzevši jamstva za ozbiljnost ponude (Programa) koje se vraća Podnositeljima Programa nakon stupanja na snagu ugovora s odabranim Podnositeljem Programa čiji je Program odabran kao najprihvatljiviji.

VI. DOSTAVA PROGRAMA I OBVEZNE DOKUMENTACIJE UZ PROGRAM

Rok za dostavu Programa i obvezne dokumentacije uz Program je 60 dana od dana objave ovog javnog poziva u Narodnim novinama.

Program se dostavlja na Obrascu 1.

Program i obvezna dokumentacija uz programe dostavlja se:

– preporučenom poštanskom pošiljkom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda u zatvorenoj omotnici s nazivom ili imenom i adresom Podnositelja Programa,

– na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, uz naznaku: »Program za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže« – ne otvaraj.

Podnositelj Programa može u roku za dostavu Programa po ovom Javnom pozivu isti mijenjati i dopunjavati odnosno svojom potpisanom izjavom zatražiti povrat Programa i odustati od podnošenja istog.

VII. OPIS POSTUPKA ODABIRA NAJPRIHVATLJIVIJEG PROGRAMA

Pravo sudjelovanja u postupku ovog javnog poziva imaju svi Podnositelji programa koji ispunjavaju uvjete iz točke III. ovog javnog poziva.

Podnositelji Programa dužni su dostaviti Program iz točke IV. ovog javnog poziva i priložiti obveznu dokumentaciju uz Program iz točke V. ovog javnog poziva u roku od 60 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama.

Otvaranje i ocjenjivanje dostavljenih Programa Fond će obaviti u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu.

Otvaranje i ocjenjivanje Programa nije javno.

O otvaranju i ocjenjivanju Programa sastavlja se zapisnik u koji se unose sve bitne okolnosti.

Ocjenjivanje Programa Fond provodi po mjerilima i kriterijima iz točke 6. Uputa.

Neće se razmatrati Program:

– koji je dostavljen nakon isteka roka određenog u Javnom pozivu,

– koji ne sadržava svu propisanu obaveznu dokumentaciju iz točke V. ovog javnog poziva ili na zahtjev Fonda ne dostavi dopunu dokumentacije u zadanom roku,

– koji nije predmet ovog javnog poziva,

– koji je dostavljen od podnositelja Programa koji ne ispunjava uvjete iz točke III. ovog javnog poziva.

Podnositeljima Programa čiji se Program neće razmatrati iz navedenih razloga dostavit će se obavijest o navedenom nakon isteka roka za otvaranje.

U slučaju da pod uvjetima određenim ovim Javnim pozivom nisu odabrani najprihvatljiviji Programi za sve vrste otpadne ambalaže i/ili za sva područja iz Odluke ministra, odnosno isti su odabrani, ali zbog uloženih pravnih lijekova te ishodu Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike nije moguće sklapanje ugovora i/ili sklapanjem istih se ne bi ostvario cilj sakupljanja utvrđen ovim javnim pozivom, Fond će poništiti javni poziv.

U slučaju da pod uvjetima određenim ovim Javnim pozivom nisu odabrani najprihvatljiviji Programi za neku od vrsta otpadne ambalaže i/ili za neko od područja iz Odluke ministra, a na temelju odabranih najprihvatljivijih Programa se ostvaruje cilj sakupljanja utvrđen ovim Javnim pozivom, Fond će raspisati novi javni poziv samo za one vrste otpadne ambalaže i/ili ona područja iz Odluke ministra za koje nisu odabrani najprihvatljiviji programi.

Tek na temelju ocjene svih razmatranih programa, Fond donosi odluke o odabiru najprihvatljivijeg Programa za svaku vrstu otpadne ambalaže iz točke I. ovog javnog poziva za svako područje iz točke II. ovog javnog poziva, isključivo ako je donošenjem Odluka o odabiru najprihvatljivijeg programa i sklapanjem ugovora moguće ostvariti cilj sakupljanja naveden u Uputama u Tablici 2. ovog javnog poziva.

Odluke o odabiru najprihvatljivijeg Programa za svaku vrstu otpadne ambalaže iz točke I. ovog javnog poziva za svako područje iz točke II. ovog javnog poziva objavljuju se na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr) te se dostavljaju svim Podnositeljima Programa.

Protiv Odluke o odabiru najprihvatljivijeg Programa za određenu vrstu neopasne otpadne ambalaže može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave Odluke.

Žalba se predaje ili šalje poštom Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb.

Na temelju odluka o odabiru najprihvatljivijeg Programa za određenu vrstu neopasne otpadne ambalaže Fond će s odabranim Podnositeljima Programa sklapati ugovore o obavljanju usluge sakupljanja određene vrste neopasne otpadne ambalaže u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru. Isto pod uvjetom da žalba/žalbe nisu izjavljene, odnosno da ako su i izjavljene rješavanje po istima ne utječe na sklapanje ugovora po Odlukama o odabiru na koje nisu izjavljene žalbe u smislu ostvarenja cilja sakupljanja neopasne otpadne ambalaže stavljene na tržište Republike Hrvatske na način kako je propisano ovim javnim pozivom.

Ako rješavanje po žalbama utječe na sklapanje ugovora po svim Odlukama o odabiru na koje nisu izjavljene žalbe u smislu ostvarenja cilja sakupljanja neopasne otpadne ambalaže stavljene na tržište Republike Hrvatske na način kao što je propisano ovim Javnim pozivom, Fond će pristupiti sklapanju ugovora o obavljanju usluge sakupljanja svih određenih vrsta neopasne otpadne ambalaže u roku od 30 dana od zaprimanja one odluke/odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojima su žalbe odbijene, a kojima su stvoreni formalno pravni uvjeti za sklapanje ugovora, odnosno ostvarenje cilja u smislu ovog javnog poziva.

U slučaju da bude odabran najprihvatljiviji Program zajednice Podnositelja Programa, nositelj zajednice i članovi dužni su sklopiti sporazum ili ugovor o zajedničkom nastupu te isti dostaviti Fondu prije sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja određene vrste neopasne otpadne ambalaže.

U slučaju da Podnositelj Programa čiji Program je odabran kao najprihvatljiviji odbije sklopiti ugovor s Fondom, a nisu ispunjeni uvjeti za poništenje ovog javnog poziva, Fond će provesti postupak odabira sljedećeg najprihvatljivijeg Programa sukladno ovom Javnom pozivu.

Tijekom trajanja Javnog poziva i nakon njega Fond će osigurati jednaki tretman svim Podnositeljima Programa, i neće davati informacije na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati pojedinim Podnositeljima Programa.

Jamstvo za ozbiljnost ponude (Programa) naplativo je u slučaju kada:

– Podnositelj Programa odustane od dostavljenog Programa nakon isteka roka za dostavu, a do trenutka stupanja na snagu ugovora o obavljanju usluge skupljanja određene vrste otpadne ambalaže s odabranim Podnositeljem Programa,

– Podnositelj Programa čiji je Program odabran kao najprihvatljiviji odbije sklopiti o obavljanju usluge skupljanja neopasne otpadne ambalaže,

– odabrani Podnositelj Programa ne dostavi u propisanom roku jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o obavljanju usluge sakupljanja određene vrste neopasne otpadne ambalaže zajedno s potpisanim primjerkom ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude (Programa) vraća se Podnositeljima Programa nakon stupanja na snagu ugovora sa odabranim podnositeljem Programa čiji je Program odabran kao najprihvatljiviji odnosno u slučaju poništenja Javnog poziva ili raspisivanja novog za onu vrstu otpadne ambalaže za koju na temelju ovog javnog poziva nije odabran najprihvatljiviji Program.

Po donošenju odluka o odabiru najprihvatljivijeg Programa do isteka ugovora za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže, u slučaju značajnijih tržišnih odstupanja u strukturi cijene usluge sakupljanja, a sve u svrhu održivosti sustava gospodarenja ambalažnim otpadom, Fond zadržava pravo izmjene cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže bez obveza raspisivanja novog javnog poziva, a navedeno će se regulirati ugovorom između Fonda i odabranog Podnositelja Programa.

VIII. SKLAPANJE UGOVORA O OBAVLJANJU USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE

Ugovori o obavljanju usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže između Fonda i odabranih Podnositelja Programa bit će sklopljeni na hrvatskom jeziku.

Ugovorom će se sukladno Zakonu i podzakonskim propisima posebno urediti:

– način i rokovi isplate cijena usluge skupljanja neopasne otpadne ambalaže,

– obveze odabranog Podnositelja najprihvatljivijeg Programa sukladno Pravilniku (rokovi dostave Izvješća, obvezne dokumentacije uz Izvješća, itd.),

– mogućnost izmjene cijene usluge skupljanja neopasne otpadne ambalaže u slučaju značajnijih tržišnih odstupanja za vrijeme trajanja ugovora,

– godišnje količine otpadne ambalaže po vrsti materijala koje se sukladno Operativnom programu rada obvezuje sakupljati odabrani Podnositelj najprihvatljivijeg Programa,

– rok u kojem je odabrani Podnositelj najprihvatljivijeg Programa dužan preuzeti neopasnu otpadnu ambalažu na poziv posjednika otpada,

– obveza odabranog Podnositelja najprihvatljivijeg Programa na dostavu jamstva za uredno ispunjenje ugovora, svrha u koju se jamstvo dostavlja i iznos jamstva

– protestiranje (naplatu) jamstva u slučaju povrede ugovornih obveza,

– način prestanka ugovora prije isteka roka na koji je sklopljen,

– uvjete pod kojima će Fond raskinuti ugovor u slučaju neispunjenja obveze odabranog Podnositelja najprihvatljivijeg Programa u pogledu sakupljanja godišnjih količina otpadne ambalaže iz Operativnog programa rada,

– način razrješenja odnosa u slučaju prestanka ugovora prije isteka roka na koji je sklopljen,

– mogućnost i način istupanja pojedinog člana zajednice Podnositelja Programa,

– mogućnost odabranog Podnositelja najprihvatljivijeg Programa da sklopi ugovore o poslovnoj suradnji na poslovima usluge sakupljanja s drugim osobama koje imaju dozvolu za gospodarenje otpadom,

– oprema koju je u trenutku sklapanja ugovora odabrani Podnositelj Programa dužan posjedovati,

– postupanje s otpadnom ambalažom u slučaju ako ne postoji ovlaštenik za obradu u Republici Hrvatskoj,

– uvjeti predaje otpadne ambalaže ovlaštenom obrađivaču,

– raskid ugovora

– ostala međusobna prava i obveze.

IX. OSTALE INFORMACIJE

Javni poziv je objavljen u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr.

Popis osoba koje su, u trenutku raspisivanja ovog javnog poziva, ishodile ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike da sa Fondom sklope ugovor o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže, a kojem će se pristupiti kada se steknu uvjeti iz članka 32. stavka 1. Pravilnika, objavljen je na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr. Popis će se ažurirati u slučaju ishođenja novih ovlaštenja.

Fond će podatke Ponuditelja Programa zaprimljene po Javnom pozivu prikupljati, obrađivati i čuvati na propisani način i neće ih dostavljati trećim stranama na obradu bez pisane privole Podnositelja programa, sukladno:

– Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka),

– Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/2018),

– Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002 EZ).

Bjelovarsko-bilogorska županija je dodijelila koncesije te sklopila Ugovore o koncesiji za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje gradova i općina Bjelovarsko-bilogorske županije, za područje Grada Bjelovara i općina Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac, Grada Daruvara i općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač, Grada Čazme i općina Ivanska i Štefanje, Grada Garešnice s općinama Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica te Grada Grubišno Polje s općinom Veliki Grđevac, za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadne primarne ambalaže izrađene od PET-a, ostalih polimernih materijala, stakla, aluminija, željeza i ostalog ambalažnog otpada, na vrijeme od 30 godina, počevši od dana 08. svibnja 2012. godine. Naprijed navedenim je omogućeno koncesionarima (ugovornim partnerima Fonda), a sve na temelju Zakona da, uz odabrani najprihvatljiviji Program po ovom Javnom pozivu, obavljaju uslugu sakupljanja neopasne otpadne ambalaže na koncesijskom području u razdoblju trajanja koncesije.

UPUTE

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

1.1. Usluga skupljanja neopasne otpadne ambalaže

Usluga skupljanja koja je predmet ovog javnog poziva sastoji se od skupljanja neopasne otpadne ambalaže po vrsti otpadne ambalaže navedene u točki I. ovog javnog poziva na način i pod uvjetima propisanim provedbenim propisom kojim se uređuju pitanja u svezi gospodarenja otpadnom ambalažom i ovim Javnim pozivom.

1.2. Razdoblje obavljanja usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže

Obavljanje usluge sakupljanja određene vrste otpadne ambalaže za određeno područje iz točke II. ovog javnog poziva povjerava se odabranom Podnositelju najprihvatljivijeg Programa na razdoblje do 5 godina počevši od dana stupanja ugovora na snagu pa do 31. prosinca 2024.

1.3. Cilj skupljanja neopasne otpadne ambalaže

Kako bi se ostvario godišnji cilj sakupljanja otpadne ambalaže u Republici Hrvatskoj koji iznosi najmanje 60% količine ambalaže stavljene na tržište Republike Hrvatske, u Tablici 1. dane su procijenjene količine proizvedene otpadne ambalaže koje će nastati na području Republike Hrvatske u razdoblju 5 godina po vrsti materijala, u Tablici 2. minimalne stope sakupljanja ambalažnih materijala koje se moraju ostvariti provedbom Programa te u tablicama 3.a, 3.b, 3.c, 3.d. i 3.e. očekivane količine otpadne ambalaže po vrstama koje će se sakupiti po područjima u razdoblju trajanja ugovora.

Tablica 1. Procijenjene količine proizvedene otpadne ambalaže u razdoblju od 2020. do 2024. godine

Tablica 2. Minimalne stope sakupljanja otpadne ambalaže po vrsti materijala

VRSTA OTPADNE AMBALAŽE MINIMALNA STOPA SKUP­LJANJA
OTPADNA AMBALAŽA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE – PET 92%
OTPADNA AMBALAŽA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE – Al 85%
OTPADNA AMBALAŽA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE – Fe 85%
OTPADNA AMBALAŽA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE – STAKLO 84%
OTPADNA AMBALAŽA IZVAN SUSTAVA OD PLASTIKE 32%
OTPADNA AMBALAŽA IZVAN SUSTAVA – Al 3%
OTPADNA AMBALAŽA IZVAN SUSTAVA – Fe 3%
OTPADNA AMBALAŽA IZVAN SUSTAVA- STAKLO 30%
OTPADNA AMBALAŽA OD DRVA 10%
OTPADNA AMBALAŽA OD TEKSTILA 3%
OTPADNA AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA 95%
KOMPOZITNA (VIŠESLOJNA) OTPADNA AMBALAŽA 3%

Minimalne stope sakupljanja otpadne ambalaže navedene u Tablici 2. ostvaruju zajedno svi odabrani Podnositelji Programa koji sklope ugovor s Fondom o obavljanju usluge skupljanja otpadne ambalaže.

Tablica 3. Očekivane količine otpadne ambalaže po vrstama koje će se skupiti po područjima u razdoblju trajanja ugovora

a) Područje Središnje Hrvatske

b) Područje Sjeverozapadne Hrvatske

c) Područje Istočne Hrvatske

d) Područje Sjevernog Jadrana i Like

e) Područje Srednjeg i Južnog Jadrana

2. UVJETI ZA PODNOSITELJA PROGRAMA KOJI ĆE OBAVLJATI USLUGU SKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE

2.1. Podnositelj Programa

Podnositelj Programa koji će obavljati uslugu skupljanja neopasne otpadne ambalaže mora ispuniti sve uvjete iz točke III. ovog javnog poziva, a dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje navedenih uvjeta i koja se obvezno dostavlja uz Program navedena je u točki V. ovog javnog poziva, a pobliže je opisana u točki 5. Upute.

Uvjet da podnositelj Programa nema dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Fondu utvrđuje Fond uvidom u računovodstvenu evidenciju Fonda.

2.2. Oprema za obavljanje usluge skupljanja neopasne otpadne ambalaže

Kako bi podnositelj Programa čiji će Program biti odabran kao najprihvatljiviji obavljao uslugu skupljanja otpadne ambalaže, mora posjedovati opremu iz članka 70. stavka 1. točke 3. Zakona, a za otpadnu ambalažu u sustavu povratne naknade dodatno i uređaj za brojanje, uređaj za sortiranje metalne ambalaže, transportne trake, perforator ambalaže, uređaj za baliranje otpadne ambalaže od pića u sustavu povratne naknade (osim stakla), prijenosne terminale za praćenje isporuka otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade, videonadzor te odgovarajuću informatičku opremu.

2.2.1. Uređaj za brojanje otpadne ambalaže od pića u sustavu povratne naknade mora:

– omogućavati brojanje otpadnih ambalažnih jedinica

– omogućavati elektronički prijenos podataka u informacijski sustav koji vodi Fond

2.2.2. Uređaj za sortiranje metalne ambalaže mora:

– Omogućavati sortiranje na željeznu i aluminijsku ambalažu.

2.2.3. Perforator ambalaže mora:

– imati mogućnost perforacije svih volumena ambalažnih jedinica.

2.2.4. Prijenosni terminal za praćenje isporuka otpadne ambalaže od pića u sustavu povratne naknade, koji će služiti za očitavanje podataka prilikom preuzimanja otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade na lokaciji prodavatelja, mora:

– imati mogućnost identifikacije svake vreće preuzete otpadne ambalaže putem laserskog očitanja identifikacijskog bar koda,

– imati mogućnost bežičnog elektroničkog prijenosa podataka o identitetu svake vreće preuzete otpadne ambalaže u informacijski sustav Fonda,

– ugrađeni GPS s A-GPS-om i DGPS-om (DGPS uskladiv s Windows Mobileom) radi praćenja primopredaje isporuka otpadne ambalaže,

– se moći povezivati sa standardnim računalnim programima,

– se moći povezati na mobilni internet

– biti izrađen na način da redovno funkcionira u uvjetima uobičajenih vremenskih prilika u RH

2.2.5. Informatička oprema posebno obuhvaća:

– računala s mogućnošću spajanja na internetsku mrežu i instalacije programskog rješenja na informacijski sustav Fonda

Oprema za manipuliranje otpadnom ambalažom od pića u sustavu povratne naknade i programska rješenja za isto moraju biti tako konstruirana da se onemoguće prijevare odnosno višekratno brojanje istih ambalažnih jedinica otpadne ambalaže od pića ili unos nepostojećih ambalažnih jedinica otpadne ambalaže od pića u informacijski sustav koji vodi Fond.

Fond će, Podnositeljima čiji će Program biti odabran kao najprihvatljiviji, osigurati uređaj za brojanje otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade putem GTIN-a, kada se za uvođenje istog steknu svi preduvjeti. Nastavno na instalaciju uređaja za brojanje otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade putem GTIN-a Podnositelj čiji će Program biti odabran kao najprihvatljiviji morati će osigurati 4 transportne trake za potrebe razvrstavanja staklene otpadne ambalaže po boji te 4 uređaja za lomljenje tako razvrstanih staklenih ambalažnih jedinica otpadne ambalaže od pića.

3. DOSTAVA PROGRAMA I OBVEZNE DOKUMENTACIJE UZ PROGRAM

3.1. Način dostave Programa i obvezne dokumentacije uz Program

Opći podaci o Fondu:

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Broj telefona: (01) 5391-800

Poslovna banka: OTP banka d.d.

OIB: 85828625994

IBAN: HR9124070001100011492

Internetska adresa: www.fzoeu.hr

Adresa elektroničke pošte: javnipoziv-sakupljanje@fzoeu.hr

Podnositelj Programa prilikom dostave Programa i obvezne dokumentacije uz Program mora postupati kako slijedi:

– Program predati na Obrascu 1. potpisanom i ovjerenom od ovlaštene osobe;

– Program i obveznu dokumentaciju uz Program, dostaviti složene po redoslijedu iz točke V. ovog javnog poziva i uvezene u jedinstvenu cjelinu jamstvenikom, s pečatom na poleđini, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova;

– Sve ispravke Programa mora izraditi na način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ovlaštene osobe Podnositelja Programa.

Program se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, pisarnica, prizemlje, svaki radni dan od 10 do 15 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom na navedenu adresu.

Na omotnici mora biti naznačen naziv i adresa Podnositelja Programa i oznaka sljedećeg izgleda i sadržaja:

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

NE OTVARAJ –

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE

Ako omotnica nije zatvorena i označena u skladu s ovom odrednicom, Fond neće snositi odgovornost u slučaju da se dostavljeni Program zagubi ili prerano otvori.

Podnositelj Programa samostalno određuje način dostave Programa za sudjelovanje i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave.

3.2. Komunikacija s Podnositeljem Programa

Fond može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje Programa, bez navođenja razloga izmijeniti dio ovog javnog poziva.

Ako Fond za vrijeme roka za dostavu Programa mijenja ili dopunjava dio Javnog poziva, izmjene ili dopune objaviti će na isti način kao i Javni poziv.

U slučaju bitnih izmjena sadržaja Javnog poziva Fond može produljiti rok za dostavu Programa i obvezne dokumentacije uz Program.

Zainteresirane pravne ili fizičke osobe – obrtnici koji su preuzeli Javni poziv s mrežne stranice Fonda sami snose rizik izrade Programa.

Jezik komunikacije je isključivo hrvatski jezik.

3.3. Jezik Programa

Program, obavezna dokumentacija uz Program, prilozi i sva pisana komunikacija moraju biti izrađeni isključivo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Za dijelove Programa koji nisu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu Podnositelj Programa je obvezan iste dostaviti u izvorniku s prijevodom ovlaštenog prevoditelja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

4. SADRŽAJ PROGRAMA

Sadržaj Programa određen je u točki IV. ovog javnog poziva.

4.1. Ponuda cijene usluge skupljanja neopasne otpadne ambalaže

Ponuda cijene usluge skupljanja neopasne otpadne ambalaže daje se po vrsti otpadne ambalaže i načinu sakupljanja iz predmeta ovog javnog poziva.

Ponuda cijene usluge skupljanja neopasne otpadne ambalaže daje se prema opisu iz Tablice 4.a), 4.b), 4.c), 4.d), 4.e), 4.f) i 4.g) koja je sastavni dio Obrasca 1. ovog javnog poziva.

Ponuđena cijena usluge sakupljanja otpadne ambalaže od pića za ručno preuzetu ambalažu uključuje i cijenu usluge brojanja i baliranja/lomljenja.

Ponuđena cijena usluge skupljanja otpadne ambalaže od pića ambalažu prikupljenu putem RVM-a (osim stakla) uključuje i cijenu usluge baliranja.

Ponuđena cijena izražava se u kunama po jednoj toni.

Tablica 4. Ponuda cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže:

a) Ponuda cijene usluge skupljanja otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade

VRSTA OTPADNE AMBALAŽE PONUĐENA CIJENA USLUGE SKUPLJANJA (kn/t)
1. OTPADNA AMBALAŽA OD PIĆA – PET – PRIKUPLJENA PUTEM RVM-a  
2. OTPADNA AMBALAŽA OD PIĆA – PET – PRIKUPLJENA RUČNO  
3. OTPADNA AMBALAŽA OD PIĆA – Al – PRIKUPLJENA PUTEM RVM-a  
4. OTPADNA AMBALAŽA OD PIĆA -Al – PRIKUPLJENA RUČNO  
5. OTPADNA AMBALAŽA OD PIĆA – Fe – PRIKUPLJENA PUTEM RVM-a  
6. OTPADNA AMBALAŽA OD PIĆA -Fe – PRIKUPLJENA RUČNO  
7. OTPADNA AMBALAŽA OD PIĆA – STAKLO – PRIKUPLJENA PUTEM RVM-a  
8. OTPADNA AMBALAŽA OD PIĆA -STAKLO – PRIKUPLJENA RUČNO  

b) Ponuda cijene usluge skupljanja otpadne ambalaže od stakla

VRSTA OTPADNE AMBALAŽE PONUĐENA CIJENA USLUGE SKUPLJANJA (kn/t)
1. OSTALA OTPADNA AMBALAŽA OD STAKLA  
2. OSTALA OTPADNA AMBALAŽA OD STAKLA preuzeto od davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  

c) Ponuda cijene usluge skupljanja otpadne ambalaže od plastike

VRSTA OTPADNE AMBALAŽE PONUĐENA CIJENA USLUGE SKUPLJANJA (kn/t)
1. OTPADNA AMBALAŽA OD PLASTIKE  
2. OSTALA OTPADNA AMBALAŽA OD PLASTIKE preuzeta od davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  

d) Ponuda cijene usluge skupljanja otpadne ambalaže od papira i kartona

VRSTA OTPADNE AMBALAŽE PONUĐENA CIJENA USLUGE SKUPLJANJA (kn/t)
1. OTPADNA AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA  

e) Ponuda cijene usluge skupljanja otpadne ambalaže od drva

VRSTA OTPADNE AMBALAŽE PONUĐENA CIJENA USLUGE SKUPLJANJA (kn/t)
1. OTPADNA AMBALAŽA OD DRVA  

f) Ponuda cijene usluge skupljanja otpadne ambalaže od metala

VRSTA OTPADNE AMBALAŽE PONUĐENA CIJENA USLUGE SKUPLJANJA (kn/t)
1. OTPADNA AMBALAŽA OD METALA  

g) Ponuda cijene usluge skupljanja otpadne višeslojne (kompozitne) ambalaže

VRSTA OTPADNE AMBALAŽE PONUĐENA CIJENA USLUGE SKUPLJANJA (kn/t)
1. VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) OTPADNA AMBALAŽA  

h) Ponuda cijene usluge skupljanja otpadne ambalaže od tekstila

VRSTA OTPADNE AMBALAŽE PONUĐENA CIJENA USLUGE SKUPLJANJA (kn/t)
1. OTPADNA AMBALAŽA OD TEKSTILA  

5. OBVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM

Tabelarni prikaz i pojašnjenja obavezne dokumentacije koju je Podnositelj Programa dužan dostaviti uz Program:

R.

br.

Obvezna dokumentacija uz Program OBJAŠNJENJE
1. Prijavni list Podnositelj Programa popunjava Obrazac 2. koji se nalazi i na mrežnim stranicama Fonda (www.fzoeu.hr) popunjen, potpisan i ovjeren pečatom Podnositelja Programa, u izvorniku. U slučaju zajednice Podnositelja Programa Obrazac 2. potpisuju i ovjeravaju pečatom svi članovi zajednice Podnositelja Programa.
2. Dozvola za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadne ambalaže Preslika odgovarajuće dozvole za obavljanje djelatnosti skupljanja neopasne otpadne ambalaže na teritoriju Republike Hrvatske s osiguranim skladišno i tehničko-tehnološkim uvjetima na području za koje se podnosi Program.
3. Operativni program rada i elaborat Operativni program rada minimalno sadrži opis usluge sakupljanja, način i uvjete obavljanja usluge skupljanja, godišnje količine otpadne ambalaže po vrsti koje se obvezuje skupljati, te druga pitanja od značenja za obavljanje usluge sakupljanja; Elaborat je sastavni dio Dozvole za gospodarenje otpadom.
4. Popis opreme potrebne za ostvarenje Operativnog programa rada Popis u kojem Podnositelj Programa navodi svu opremu kojom raspolaže u svrhu ostvarenja Operativnog programa rada za obavljanje usluge skupljanja otpadne ambalaže za vrstu otpadne ambalaže i područje na koje se Program odnosi. Popis mora biti potpisan i ovjeren pečatom Podnositelja Programa.
5. Popis i stručni profil radnika potrebnih za ostvarenje Operativnog programa rada Popis u kojem Podnositelj Programa navodi sve radnike koji će biti zaduženi za ostvarenje Operativnog programa rada kao i stručni profil radnika za ostvarenje Operativnog programa rada uz dokaz da su isti zaposleni kod Podnositelja Programa (ugovori radu, elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS) i sl.. Popis mora biti potpisan i ovjeren pečatom Podnositelja Programa;
6. Popis prijevoznih sredstava i preslike prometnih dozvola prijevoznih sredstava za prijevoz otpadne ambalaže Popis u kojem Podnositelj Programa navodi prijevozna sredstva za prijevoz otpadne ambalaže u svrhu ostvarenja Operativnog programa rada kao i preslike prometnih dozvola kojima Podnositelj Programa dokazuje da raspolaže potrebnim prijevoznim sredstvima za ostvarenje Operativnog programa rada za obavljanje usluge skupljanja otpadne ambalaže. Popis mora biti potpisan i ovjeren pečatom Podnositelja Programa
7. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra iz kojega je vidljivo da je Podnositelj Programa registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog javnog poziva
8. Izjava o nekažnjavanju Podnositelj Programa dostavlja Obrazac 3. Upute popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnositelja Programa, a koji se nalazi i na mrežnim stranicama Fonda. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka Fond radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije, i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg podnositelja Programa ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje podnositelja Programa može zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti traženu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke Fond može od podnositelja Programa zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta podnositelja Programa, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje podnositelja Programa;
9. Izjava da nad istim nije pokrenut i otvoren stečajni postupak, nije u postupku likvidacije, nije pokrenut postupak predstečajne nagodbe, nisu obustavljene poslovne aktivnosti ili nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima. Podnositelj Programa dostavlja popunjen Obrazac 4. potpisan i ovjeren pečatom Podnositelja Programa.
10. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja Podnositelj Programa dostavlja u izvorniku Potvrdu o podmirenju obveza javnih davanja koja ne smije biti starija od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv, te kojom dokazuje da nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
11. Podaci o solventnosti BON 2/SOL 2 Podnositelj Programa dostavlja u izvorniku podatke o solventnosti, ne starije od 30 dana od dana prijave na ovaj javni poziv
12. Jamstvo za ozbiljnost ponude (Programa) Podnositelj Programa dostavlja jamstvo za ozbiljnost ponude u vidu bjanko zadužnice, ispostavljene sukladno Pravilniku o registru zadužnica i bjanko zadužnica (NN br. 115/12, 125/14 i 82/17) i popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko-zadužnice (NN br. 115/12 i 82/17), ovjerenu od javnog bilježnika, ne stariju od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv ili uplatom novčanog pologa na bankovni račun Fonda uz obaveznu naznaku poziva na broj koji se sastoji od rednog broja usluge skupljanja pojedine vrste neopasne otpadne ambalaže iz točke I. ovog javnog poziva i OIB-a Podnositelja Programa (npr. 1-OIB).
13. Izjava podnositelja Programa o spremnosti dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o obavljanju usluge skupljanja Podnositelj Programa dostavlja Izjavu potpisanu i ovjerenu pečatom Podnositelja Programa o spremnosti dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o obavljanju usluge skupljanja neopasne otpadne ambalaže, u vidu bankarske garancije ili novčanog pologa na bankovni račun Fonda, pri sklapanju ugovora. U slučaju zajednice Podnositelja programa Izjavu o spremnosti dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o obavljanju usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže podnosi nositelj zajednice u ime svih članova zajednice Podnositelja programa. Jamstvo se podnosi u visini 10% od vrijednosti ugovora s PDV-om. Vrijednost ugovora izračunava se umnoškom količine koju se Podnositelj Programa obvezao sakupiti (Obrazac 2. ovog javnog poziva) i ponuđene cijene za cijelo vrijeme trajanja Ugovora.
14. Obveznik poreza na dobit – BONPLUS Dostavlja Podnositelj Programa koji je obveznik poreza na dobit, ne stariji od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv. Ako Podnositelj Programa ne može dostaviti BONPLUS obvezan je dostaviti Izjavu FINA-e o nemogućnosti izdavanja istog te se obvezuje dostaviti godišnje financijske izvještaje, za 2017. i 2018. godinu (bilanca i račun dobiti i gubitka) te dokaz o predaji istih nadležnoj instituciji.
15. Obveznik poreza na dohodak Podnositelj Programa koji je obveznik poreza na dohodak dostavlja presliku Prijave poreza na dohodak s rekapitulacijom primitaka i izdataka (P-PPI obrazac), popisom dugotrajne imovine (obrazac DI) i Evidencijom o tražbinama i Evidencijom o obvezama, za 2017. i 2018. godinu te dokaz o predaji istih nadležnoj instituciji.

6. MJERILA I KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PROGRAMA

6.1. Ocjenjivanje Programa za uslugu sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade, otpadne ambalaže od stakla i otpadne ambalaže od plastike

Ocjenjivanje Programa za uslugu skupljanja otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade, otpadne ambalaže od stakla i otpadne ambalaže od plastike obavlja se za svako područje zasebno, uzimajući u obzir ponuđene cijene usluge skupljanja, za svaku vrstu materijala posebno na način da se:

– ponuđena cijena izražava se u kunama/toni, a izračunava zbrajanjem cijena iz strukture ponuđene cijene za obavljanje usluge skupljanja za usluge u stupcima A, B, C, D, E, F iz Obrasca 1. primjenjujući sljedeću matematičku formulu:

Ponuđena cijena = A + B + C + (D * 1000) + E + F

A prema formuli:

Koef. ponuđene cijene = % udio u uk. kol. sak. otpadne ambalaže × ponuđena cijena

najniža ponuđena cijena

Postotni udio u ukupnoj količini sakupljenog otpada naveden je za svako područje po vrsti otpadne ambalaže u Tablici 5. ove Upute.

Dobiveni koeficijenti ponuđene cijene za svaku vrstu otpada iz jednog Programa zbrajaju se.

Najprihvatljiviji Program je Program koji ispunjava sve uvjete propisane ovim javni pozivom te ostvaruje najniži ukupni koeficijent ponuđene cijene za određenu vrstu neopasne otpadne ambalaže na koju se isti odnosi.

6.2. Ocjenjivanje Programa za uslugu sakupljanja ostale otpadne ambalaže

Ocjenjivanje Programa za uslugu skupljanja ostale otpadne ambalaže obavlja se zasebno za svaku vrstu otpadne ambalaže za svako područje, uzimajući u obzir ponuđenu cijenu usluge sakupljanja na način da se:

– ponuđena cijena izražava se u kunama/toni, a izračunava zbrajanjem cijena iz strukture ponuđene cijene za obavljanje usluge skupljanja za usluge u stupcima A, B, C, D iz Obrasca 1. primjenjujući sljedeću matematičku formulu:

Ponuđena cijena = A + B + C + (D * 1000)

Najprihvatljiviji Program je Program koji ispunjava sve uvjete propisane ovim Javni pozivom te koji sadrži najnižu ponuđenu cijenu usluge skupljanja vrste otpadne ambalaže za koju se podnosi Program.

Tablica 5. Postotni udio u ukupnoj količini skupljene otpadne ambalaže po područjima iz Odluke ministra

a) Područje Središnje Hrvatske

b) Područje Sjeverozapadne Hrvatske

c) Područje Istočne Hrvatske

d) Područje Sjevernog Jadrana i Like

e) Područje Srednjeg i Južnog Jadrana

7. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv Odluke o odabiru najprihvatljivijeg Programa za određenu vrstu neopasne otpadne ambalaže može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave Odluke. Žalba se predaje ili šalje poštom Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb, Radnička cesta 80.

8. SKLAPANJE UGOVORA O OBAVLJANJU USLUGE SKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE

Bitni elementi ugovora bit će detaljno uređeni prije sklapanja ugovora s odabranim Podnositeljem Programa.

Upute i obrasci 1., 2., 3. i 4. čine sastavni dio ovog javnog poziva.

Obrazac 1.

Obrazac 2.

Obrazac 3: Izjava o nekažnjavanju

Izjava o nekažnjavanju

(AKO PODNOSITELJA PROGRAMA ZASTUPA ZAKONSKI ZASTUPNIK S NAJMANJE JOŠ JEDNOM OSOBOM (DRUGIM ZAKONSKIM ZASTUPNIKOM, PROKURISTOM I SL.) IZJAVU DAJU OBJE OVLAŠTENE OSOBE)

IZJAVA

Ja, _____________________________,

(ime i prezime)

OIB __________________________

i ja, _____________________________,

(ime i prezime) (mjesto)

OIB ___________________________

ovlaštena/e osoba/e za zastupanje Podnositelja Programa

_______________________________,

(naziv Podnositelja Programa/člana zajednice Podnositelja Programa)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem/o za sebe i za gospodarski subjekt da protiv mene osobno, niti protiv gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).

Podnositelj Programa:

_______________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe)

_______________________________

(potpis)

Datum: ______________.

Obrazac 4: Izjava

IZJAVA

Izjavljujem da nad

________________________________

_________________________________

(naziv Podnositelja Programa/člana zajednice Podnositelja Programa)

nije pokrenut i otvoren stečajni postupak, nije u postupku likvidacije, nije pokrenut postupak predstečajne nagodbe, nisu obustavljene poslovne aktivnosti ili nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Podnositelj Programa:

________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe)

_________________________________

(potpis)

Datum: ______________.

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020