Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 382

Koncesija se daje za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - luka Sv. Filip i Jakov, Općina Sv. Filip i Jakov

Kategorije: Koncesije na pomorsko dobro, Ostale koncesije, Koncesije
Datum zatvaranja: 10.10.2019.
Nadmetanje raspisao: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
Objavljeno u: Narodne novine, 9.9.2019.

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

OIB:  58398165411

Poštanska adresa:  Liburnska obala 6/5

Mjesto:  Zadar

Poštanski broj:  23000

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  ŽLU Zadar  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Branka Batur

Telefon:  +385 23250565

E-pošta:  branka.batur@cpa-zadar.hr

Telefaks:  +385 23250564

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.cpa-zadar.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+01K-0035693

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: Koncesija se daje za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - luka Sv. Filip i Jakov, Općina Sv. Filip i Jakov.Predmet koncesije u dijelu izgradnje obuhvaća izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture cjelokupnog lučkog područja luke otvorene za javni promet Sv. Filip i Jakov, a u dijelu usluga obuhvaća obavljanje lučkih djelatnosti pružanja usluga priveza i odveza plovila i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje se mogu obavljati u lukama otvorenim za javni promet isključivo u nautičkom dijelu luke.

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Sv. Filip i Jakov

NKPJS kod

HR033

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Predmet koncesije u dijelu izgradnje obuhvaća izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture cjelokupnog lučkog područja luke otvorene za javni promet Sv. Filip i Jakov, a u dijelu usluga obuhvaća obavljanje lučkih djelatnosti pružanja usluga priveza i odveza plovila i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti koje se mogu obavljati u lukama otvorenim za javni promet isključivo u nautičkom dijelu luke. Usluge koje su predmet koncesije se mogu pružati samo u obuhvatu koncesije koji je pravilnikom kojim se uređuje red u luci određen kao nautički dio luke. U operativnom i komunalnom dijelu luke koncesionar ostvaruje samo pravo i obvezu na izgradnju građevina (objekata lučke infrastrukture) koje po izgradnji povjerava na upravljanje i posjed davatelju koncesije u roku od 15 dana.Osnovne lučke djelatnosti priveza i odveza te ostale gospodarske djelatnosti pružanja usluga upotrebe veza ostvaruje se na ukupno 126 priveznih mjesta na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja-luka Sv. Filip i Jakov, Općina Sv. Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: nautički dio luke).Područje koncesije koje obuhvaća izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture cjelokupnog lučkog područja luke otvorene za javni promet Sv. Filip i Jakov prostire se na k.č. 161/2, 161/3, 161/4, 161/5, 161/6, 161/6, 161/7, 161/8, 161/9, 161/10, 161/12, 161/13, 161/14 161/15 i dio 161/1 k.o. Sv. Filip i Jakov te na dijelu morskog akvatorija.Područje u obuhvatu planirane koncesije za izgradnju i rekonstrukciju proteže se na ukupno 78.325,00 m2, od čega 14.445,00 m2 kopnene površine i 63.880,00 m2 morske površine.Područje u obuhvatu planirane koncesije za pružanje usluga proteže se na ukupno 49.895,06 m2, od čega 7.885,06 m2 kopnene površine i 42.010,00 m2 morske površine (budući nautički dio luke).

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  29

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

Navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 153.346.029,07

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 10.10.2019                      Vrijeme: 15:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Županijska lučka uprava ZadarLiburnska obala 623000 ZadarHrvatska

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 14.10.2019      Vrijeme: 12:00

Mjesto:  Županijska lučka uprava ZadarLiburnska obala 623000 ZadarHrvatska

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

Izjava da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta.

1. potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ili 2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili 3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.

potvrdu Trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.2. ove Dokumentacije za nadmetanje, ne starijim od 30 (trideset) dana od dana objave Obavijesti o nadmetanju

Izjava da gospodarski subjekt nije koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru, osim ako prethodno nije popravio štetu ili vratio stečeno bez osnove.

Izjava da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija

Izjava da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao.

Potvrda Trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.2. ove Dokumentacije za nadmetanje, ne starijim od 30 (trideset) dana od dana početka postupka davanja koncesije.

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

a) podatak o bonitetu (BON 1), osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte, ne stariji od 30 (trideset) dana od dana započinjanja postupka davanja koncesije, b) podatak o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja), ne stariji od 30 (trideset) dana od dana započinjanja postupka davanja koncesije.Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana neprekinute blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost ovog poglavlja. Novoosnovana društva i obrti, u smislu ove Dokumentacije, su društva i obrti koji su upisani u nadležnom registru i nisu za prethodnu poslovnu godinu ili do dana podnošenja ponude imali poslovne aktivnosti odnosno poslovne događaje niti su u poslovnim knjigama imali podatke o imovini i obvezama, što se dokazuje Izjavom o neaktivnosti koja se daje sukladno Zakonu o računovodstvu (PRILOG 15).

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana neprekinute blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

a) izjave o raspolaganju odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za izvršenje Ugovora o koncesiji. (PRILOG 11)b) Studije gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi sukladno Dokumentaciji za nadmetanje te u suglasju sa odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru;Studija gospodarske opravdanosti je uz ostalu dokumentaciju obavezan sadržaj ponude za davanje koncesije i čini temeljni dokument za ocjenu ponude i odabir najpovoljnije ponude. Studijom se dokazuje gospodarska opravdanost, odnosno rentabilnost i profitabilnosti gospodarskog korištenja pomorskog dobra te se određuje visina stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Također, istom se utvrđuje iznos ukupnog investicijskog ulaganja u okviru kojeg je i ulaganje u zaštitu okoliša prema procijenjenom stupnju ugroženosti okoliša, a koji predstavljaju značajne kriterije za ocjenjivanje i valorizaciju ponuda. Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva.Studija gospodarske opravdanosti mora biti izrađena sukladno pravilima struke na način koji omogućava objektivnu i ispravnu izradu i procjenu1. metodoloških pravila i načela,2. pokazatelja, koji predstavljaju realan prikaz razvojnih mogućnosti projekta, 3. strukture tehničko-tehnoloških elemenata i prateće dokumentacije,4. realnih rezultata i visine planiranih ulaganja.Obavezan sadržaj Studije gospodarske opravdanosti je: ? plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije sa osvrtom na iskoristivost lučkih kapaciteta i utjecaj na rast prometa? iznos planirane investicije u zaštitu okoliša? iznos planirane ukupne investicije? izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti)? procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi)? izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije? izjava ponuditelja da prihvaća i da će se pridržavati svih mjera zaštite okoliša ? plan i operativni godišnji program rada i investicija uz prikaz utjecaja koji će to imati na rast prometa, zaposlenost i razvoj luke? izjava da raspolaže potrebnim brojem i djelatnicima odgovarajuće stručnosti ? dokaz i jamstvo da raspolaže potrebnim financijskim sredstvima, ili izvorima sredstava za ostvarenje plana i programa rada i investicija.

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

Svaki ponuditelj mora u postupku davanja koncesije dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja, iz kojeg je vidljivo da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju traži koncesiju, što dokazuje:• Izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije.U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

ZPDML, ZK i ZJN

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade

15,00

ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade

15,00

ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti koji obuhvaća i tehničko-tehnološku opremljenost za izvršenje plana

40,00

broj planiranih radnih mjesta i stručnost radnika

10,00

ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja u zaštitu okoliša

20,00

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  ? Jamstvo za ozbiljnost ponude Jamstvo za ozbiljnost ponude je garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.Jamstvo za ozbiljnost ponude čini sastavni dio ponude uvezene u cjelinu, a potrebno ga je uložiti u PVC fascikl (zbog obveze vraćanja istog) koji je potrebno osigurati naljepnicom s pečatom ponuditelja od neovlaštenog vađenja sa strane koja je otvorena te označiti rednim brojem stranice.Jamstvo za ozbiljnost ponude se dostavlja u izvorniku te će se naplatiti u slučajevima:- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti- dostavljanja neistinitih podataka - nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata po traženju Davatelja koncesije- odbijanja potpisivanja ugovora o koncesiji odnosno nedostavljanja jamstva za provedbu ugovora o koncesiji.U ponudi se mora dostaviti dokaz o jamstvu za ozbiljnost ponude i nedostatak takva dokaza je neotklonjiv nedostatak ponude.? Jamstva za uredno ispunjenje obvezaa) Pismo namjere poslovne banke u izvornom obliku da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5,0% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa.Pismo namjere poslovne banke čini sastavni dio ponude uvezene u cjelinu, a potrebno ga je uložiti u PVC fascikl (zbog obveze vraćanja istog) koji je potrebno osigurati naljepnicom s pečatom ponuditelja od neovlaštenog vađenja sa strane koja je otvorena te označiti rednim brojem stranice.b) Izjava ponuditelja kojom se obvezuje da će prilikom sklapanja ugovora dostaviti 2 bjanco zadužnice (isprava sastavljena sukladno članku 215. Ovršnog zakona), svaka na iznos od 500.000,00 (petstotisuća) kuna. (PRILOG 16)

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 10.10.2019                      Vrijeme:   15:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Županijska lučka uprava ZadarLiburnska obala 623000 ZadarHrvatska

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  06.09.2019   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2019/S 01K-0035693

11

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
DON-FiJ.doc 699.00 KB  
1. Operativni dio luke.pdf 175.63 KB  
2. Komunalni dio luke.pdf 178.90 KB  
3. Nautički dio luke.pdf 179.88 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020