Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 382

Obavljanje dimnjačarskih poslova na I. dimnjačarskom području

Kategorije: Dimnjačarski poslovi, Koncesije
Datum zatvaranja: 7.10.2019.
Nadmetanje raspisao: Grad Split
Objavljeno u: Narodne novine, 6.9.2019.

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  Grad Split

OIB:  78755598868

Poštanska adresa:  Obala Kneza Branimira 17

Mjesto:  Split

Poštanski broj:  21000

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  GRAD SPLITSlužba za gospodarenje gradskom imovinomBranimirova obala 17, Split  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Marija Topić

Telefon:  +385 021310262

E-pošta:  marija.topic@split.hr

Telefaks: 

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.split.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo)  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+01K-0035435

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: Obavljanje dimnjačarskih poslova na I. dimnjačarskom području

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Grad Split

NKPJS kod

HR035

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Koncesijom se stječe pravo obavljanja usluga kontrole i čišćenja dimnjaka i dimovodnih kanala, uređaja za centralno ili etažno grijanje i peći na kruta i tekuća goriva na I. dimnjačarskom području Grada Splita.

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  4

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

Daje se jedna koncesija za I. dimnjačarsko područje Grada Splita

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 794.800,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 07.10.2019                      Vrijeme: 13:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           GRAD SPLITSlužba za gospodarenje gradskom imovinomBranimirova obala 17 21000 SPLIT

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 07.10.2019      Vrijeme: 13:00

Mjesto:  GRAD SPLITSlužba za gospodarenje gradskom imovinom, IV katBranimirova obala 17 21000 SPLIT

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

Razlozi isključenja ponuditelja odnosno odbijanja ponude navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje - točka 6.Dokazi da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje - točka 7.

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

a) Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje bonitet i solventnost gospodarskog subjekta (BON 1, BON 2/SOL 2), odnosno drugi jednakovrijedni dokument, kojim ponuditelj dokazuje da nije bio u neprekidnoj blokadi poslovnog računa (glavni račun) u posljednjih 6 mjeseci više od 15 dana (računajući od dana sastavljanja obrasca ili jednakovrijednog dokumenta). Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije (od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u e-oglasniku javne nabave Narodnih novina).b) preslik računa dobiti i gubitka i bilance poslovanja za 2016., 2017. i 2018. godinu za pravne osobe, te godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak za 2016., 2017. i 2018. godinu za fizičke osobe (obrte),c) potvrdu ili izjavu Grada Splita kao davatelja koncesije kojom ponuditelj dokazuje da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Splitu po bilo kojoj osnovi, odnosno nema nepodmirenih dugovanja za koncesijsku naknadu iz prethodnog koncesijskog razdoblja u evidenciji Registra koncesija (ako je evidentiran kao nositelj koncesije u Registru koncesija). Navedene potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u e- oglasniku javne nabave Narodnih novina.

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

a) Opis organizacije dežurne službe u gradu Splitu (mjesto i adresa sjedišta, posjedovanje poslovnog prostora, način obavljanja službe sa svim pojedinostima i radom na predmetnom dimnjačarskom području, kontakt broj dežurne službe i drugo). Opis organizacije službe potpisuje i ovjerava odgovorna osoba gospodarskog subjekta.Ponuditelj također obvezno popunjava i obrazac Izjave o osiguranom mjestu dežurstva u kojem navodi adresu dežurne službe na području Grada Splita – Prilog 2. Dokumentacije za nadmetanje. b) Popis zaključenih ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, zaključenih u godini u kojoj je započeo postupak davanja koncesije i tijekom tri godine koje prethode toj godini, popraćen s potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima ili urednom izvršavanju ugovora koji su u tijeku, a koje daje druga ugovorna strana. Popis mora sadržavati najmanje jedan ugovor za iste ili slične usluge predmetne koncesije, uz dostavu istovjetne potvrde o urednom ispunjavanju ugovora o koncesiji.c) Izjava gospodarskog subjekta ovjerena od strane javnog bilježnika iz koje je razvidno kojim alatima i tehničkom opremom raspolaže u svrhu izvršenja dimnjačarskih poslova. Gospodarski subjekt dokazuje uvjet da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom u svrhu izvršavanja poslova koji su predmet koncesije. Izjava se dostavlja na obrascu koji čini Prilog 3. ove Dokumentacije za nadmetanje. Sredstva i oprema moraju biti u vlasništvu ponuditelja, a za dio opreme (mjerni instrument analizator dimnih plinova za očitanje sastava dimnih plinova), može se sklopiti ugovor o najmu ili uz potpisanu izjavu odnosno potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji ovjeren kod javnog bilježnika.d) Izjava gospodarskog subjekta o obrazovnim i stručnim kvalifikacijama zaposlenih - Prilog 4. Dokumentacije za nadmetanje.Sukladno Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ br. 42/08, 114/11 i 143/13), obavljanje dimnjačarskih usluga je vezan obrt za obavljanje kojeg se traži majstorski ispit. Gospodarski subjekt svoju sposobnost dokazuje preslikom majstorskog ispita ili potvrdom Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti vidljivo da najmanje jedan njegov zaposleni radnik ima položen majstorski ispit a zaposlen je u punom radnom vremenu.Napomena: Sukladno čl. 66. Zakona o obrtu („Narodne novine“ br. 143/13), prava što ih navedeni Zakon priznaje osobama koje imaju majstorski ispit, priznaju se i osobama koje na dan 1. srpnja 1994. godine imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se traži majstorski ispit. U navedenom slučaju, gospodarski subjekt obvezan je u svrhu dokazivanja sposobnosti dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji te dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi.

Minimalna razina sposobnosti ponuditelja podrazumijeva, posjedovanje osobnog računala, mjernog instrumenta analizatora dimnih plinova za očitanje sastava dimnih plinova, te posjedovanje osnovnih uređaja, opreme i alata, uz detaljan popis uređaja za obavljanje dimnjačarskih poslova, kako slijedi: -mjerač volumnog udjela CO u prostoru u ppm-uže s kuglom i četkom (5 kpl) i udarna žičana osovina (štoser) duljine do 5 m -udarna žičana osovina duljine od 8 do 10 m (5 kpl) -četka od dlake (čimprling), ili odgovarajućeg materijala duljine osovine 1,2 do 1,8 m -dimnjačarski partviš -garnitura ključeva za vratašca -špica s navojem kao dodatak na udarnu žičanu četku -četka s navojem za čišćenje kotlovskih cijevi -četka za mehaničko čišćenje kotlova, dimnjaka, termogena, dimovodnih kanala i štednjaka priključenih na sve vrste energenata -teleskopsko ogledalo -dimne patrone -fotoaparat odnosno mobilni smart uređaj,-kamera s videozapisom, -stroj za strojno čišćenje bešavno žarnih cijevi (za skidanje kamenca),-usisivač za vađenje čađe,-aluminijske ljestve 3 – 6 m,-oprema zaštite na radu, -radno motorno vozilo, -osnovna vatrogasna oprema.

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Kao dokaz o upisu u registar ponuditelj mora dostaviti Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o komunalnom gospodarstvu

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

a. Najviša ponuđena godišnja visina naknade za koncesiju - maksimalni broj bodova je 20, prema priloženom razgraničenju: - od 4.000,00 do 5.000,00 kuna - 10 bodova- od 5.001,00 do 6.000,00 kuna - 12 bodova- od 6.001,00 do 8.000,00 kuna - 15 bodova- od 8.001,00 do 10.000,00 kuna - 18 bodova- preko 10.001 kuna - 20 bodovaNajniži (početni) iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 4.000 kuna.

b. Radno iskustvo dimnjačara sa položenim majstorskim ispitom (stečenim ili priznatim – napomena točka 8.3.d. ove Dokumentacije – 1 godina radnog iskustva je 1 bod).Dimnjačar sa položenim majstorskim ispitom čiji se radni staž boduje mora obavljati poslove dimnjačarske službe na dimnjačarskom području koji je predmet koncesije. Ukoliko gospodarski subjekt za navedeno područje planira dva ili više dimnjačara, boduje se samo dimnjačar sa majstorskim ispitom (stečenim ili priznatim) koji ima najduži staž.Kao dokaz gospodarski subjekt prilaže preslik potvrde o položenom majstorskom ispitu i dokaz iz koje je vidljiv radni staž dimnjačara (ugovor o radu, radna knjižica, potvrda ili elektronički zapisi HZMO i drugo).

c. Poslovni prostor: - ima poslovni prostor - 10 bodova, - nema poslovni prostor - 0 bodova.Kao dokaz gospodarski subjekt prilaže preslik vlasničkog lista odnosno potpisanu izjavu o posjedovanju poslovnog prostora ovjerenu od javnog bilježnika ili ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeren od strane javnog bilježnika. Ukupni broj bodova dobije se zbrojem bodova od kriterija visine ponuđene naknade za koncesiju, kriterija radnog iskustva ponuditelja i kriterija poslovnog prostora.U slučaju postizanja istog broja bodova, prednost ima ponuditelj koji je ponudio višu koncesijsku naknadu, a u slučaju da su oba ponuditelja ponudila isti iznos naknade za koncesiju, prednost ima onaj ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u centralnoj pisarnici Grada Splita.

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  Jamstvo za ozbiljnost ponudePonuditelj je dužan priložiti jamstvo u iznosu od 5.000,00 u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koja mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12) ili Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, broj 115/12).Bjanko zadužnica ili zadužnica ne smije se bušiti radi uvezivanja nego se stavlja u posebnu omotnicu koja se uvezuje i osigurava naljepnicom sa pečatom ili jamstvenikom. Broj stranice se piše na omotnicu u kojoj se nalazi bjanko zadužnica. Ukoliko jamstvo nije dostavljeno– neotklonjiv je nedostatak ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude aktivirat će se za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika, odbijanja potpisivanja ugovora odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.Jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji Davatelj koncesije prije sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji, prikuplja od najpovoljnijeg ponuditelja za dobivanje koncesije potrebna jamstva za ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji, posebno radi osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.Ponuditelj daje Izjavu da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj, dostaviti davatelju koncesije jamstvo u obliku garancije banke u iznosu od 20.000,00 kuna ili u obliku novčanog pologa na žiro-račun Grada Splita u iznosu od 20.000,00 kuna ili u obliku bjanko zadužnice u iznosu od 20.000,00 kuna, koja mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12 i 82/17) (Prilog 5. ove Dokumentacije za nadmetanje).Garancija banke mora biti neopoziva, naplativa na „prvi poziv“ i bez prigovora u iznosu od 20.000,00 kuna. Novčani polog polaže se na žiro račun Grada Splita broj: HR4023300031840900000, model 24, poziv na broj 7706, u iznosu od 20.000,00 kuna.Ugovor o koncesiji neće biti sklopljen, odnosno neće stupiti na snagu, ako jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji ne bude dostavljeno (odnosno novčani polog uplaćen) davatelju koncesije u roku određenom ovom Dokumentacijom.

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 07.10.2019                      Vrijeme:   13:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         GRAD SPLITSlužba za gospodarenje gradskom imovinomBranimirova obala 17 21000 SPLIT

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  05.09.2019   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2019/S 01K-0035435

11

 

 
 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
dokumentacija za nadmetanje - I. radno podrucje.ponovljeno.docx 67.83 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020