Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 586

Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica

Kategorije: Usluge nadzora nad izvođenjem radova, Bagatelna nabava, Usluge
Datum zatvaranja: 23.8.2019.
Nadmetanje raspisao: Grad Kraljevica
Objavljeno u: Ostali izvori, 16.8.2019.

Grad Kraljevica

Poziv za dostavu ponuda – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica


Grad Kraljevica pokreće postupak nabave za koji sukladno članku 12. stavak 1. točka 1a, Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave usluga manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a. Stoga se nabava provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 1/18– dalje u tekstu: Pravilnik).
1. OPĆI PODACI
1.1. PODACI O NARUČITELJU
Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica
OIB: 41878841251
Odgovorna osoba: Dalibor Čandrlić, gradonačelnik
Broj telefona: 051/282 450
Broj telefaksa: 051/281 419
Internetska stranica: http://www.kraljevica.hr/
Adresa elektroničke pošte: gradska.uprava@kraljevica.hr

1.2. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Ivan Jerčinović
Broj telefona: 051/282 454
Adresa elektroničke pošte: ivica.jercinovic@kraljevica.hr

1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
OR 1/18

1.4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU
Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. ZJN-a 2016 Naručitelj objavljuje: Ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja u sukobu interesa. Tijekom pripreme ovog Poziva za dostavu ponude Naručitelj nije koristio usluge i savjete neovisnih stručnjaka.

1.5. VRSTA POSTUPKA NABAVE
Naručitelj provodi postupak jednostavne nabave – javno prikupljanje ponuda sukladno odredbama Pravilnika te uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

Naručitelj upućuje poziv za dostavu ponuda na web stranicama naručitelja Grada Kraljevice http://www.kraljevica.hr/ i na adrese tri gospodarska subjekta po vlastitom odabiru.

1.6. VRSTA UGOVORA O NABAVI
Ugovor o nabavi usluga.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave su Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova uređenja okoliša dvorca Nova Kraljevica- Frankopan u Kraljevici – Projekt „Kulturno turistička ruta Putovima Frankopana“.

Uređenje okoliša dvorca provodi se u sklopu Projekta: „Kulturno turistička ruta Putovima Frankopana“.
Projekt „Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana“ pripremio je Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije na temelju javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Projekt je pozitivno ocijenjen te je Primorsko-goranska županija, kao vodeći partner, potpisala ugovor o sufinanciranju projekta sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.
S ciljem što kvalitetnijeg izvršenja projektnih aktivnosti te pravilnog, nesmetanog i pravovremenog provođenja projekta „Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana“ potrebno je izvršiti građevinske radove na uređenju okoliša dvorca Nova Kraljevica – Frankopan na k.č.br. 120, 121, 122, 115 k.o. Kraljevica.

PLANIRANI ZAHVAT
Radovi uređenja okoliša dvorca obuhvaćaju radove rušenja i iskopa postojećih potpornih zidova, demontažu i zbrinjavanje elemenata rasvjete dvorca i drugog, izradu novih armirano betonskih potpornih zidova, uređenje ulaznog platoa zaobljenim sječenim šljunkom, uređenje pješačkih staza i terasa zaobljenim šljunkom sijanjem ekstenzivne livade i sadnjom bilja. Radovi obuhvaćaju i sanaciju ogradnih zidova parcele dvorca te rasvjetu okoliša i pročelja dvorca.
Na sjeveroistočnom ulaznom dijelu okoliša izvodi se ulazna rampa sa pješačkom stazom te stepenice. Između potpornih zidova formira se zelena terasa, postojeća stabla se zadržavaju, a plato se popločava prateći postojeću konfiguraciju terena. Na sjeverozapadnom dijelu se izvodi pješačka staza sa zaobljenim šljunkom i sade se dodatna stabla. Na jugozapadnom dijelu izvodi se pješačka staza od betonskih elemenata koja se južnom uglu dvorca nastavlja na čeličnu konstrukciju balkona. S obje stane prolaza ogradni zid se sanira te se uz njega postavlja edukacijsko informacijski zid od čeličnih ploča –corten.
Na jugozapadnom dijelu gornja terasa se popločava zaobljenim šljunkom, uz rub se izvodi čelična pergola, suhozidi terasa prema moru se saniraju i dozidavaju srušeni dijelovi te se na terase sadi bilje. Portal stepenica prema moru obnavlja se prema povijesnim predlošku, a na stepenicama se dodaje čelična konstrukcija –paviljon.
Rasvjeta okoliša dvorca je LED reflektorima na obodno postavljenim kandelabrima i podno. Za zelene površine izvodi se sustav natapanja po sistemu kap-po- kap.

Radovi se izvode prema Glavnom projektu zajedničke oznake 3/18 koji se sastoji od 3 mape
- Arhitektonski projekt, Krajobrazni projekt uređenja okoliša s arhitektonskim i građevinskim detaljima, R-INOVACIJA d.o.o. Zagreb
- Građevinski projekt, projekt konstrukcije, MAX-ing d.o.o. biro za konstrukcije, Zagreb
- Elektrotehnički projekt jake i slabe struje, Vukušić projekti d.o.o. Velika Gorica,
te Izvedbenom projektu koji se sastoji od 2 mape
- Projekt: Uređenje okoliša i
- Građevinski projekt –projekt konstrukcije i ugovorenom troškovniku radova.

Uvid u projektnu dokumentaciju moguć je u prostorijama Naručitelja, a objavljena je i na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave u postupku javne nabave radova „Uređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica broj objave 2019/S OF2-0012221
Vrijednost radova je 7.318.012,51 kn, odnosno s PDV-om 9.147.515,64 kn.
Predviđeni rok izvođenja radova je 5 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

Usluge stručnog nadzora koje su obuhvaćene predmetom nabave uključuju: uslugu stručnog nadzora građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova i uslugu stručnog nadzora elektrotehničkih radova.
Usluga stručnog nadzora provodi se tijekom izvođenja radova u obimu i sukladno članku 58. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), odredbama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17) te ostalim važećim zakonima i pravilima struke u Republici Hrvatskoj. Pored navedenog usluga stručnog nadzora obuhvaća i obavljanje kontrole obračuna izvedenih radova, pisano izvješćivanje Naručitelja o tijeku izvedbe radova sa svim podacima relevantnim za njegovu obvezu izvješćivanja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, kao i u svrhu pravovremenog obavještavanja Naručitelja o eventualnim problemima na izvedbi radova, s davanjem mišljenja i pojašnjenja mogućih situacija vezanih za izvođenje radova.

Stručni nadzor se provodi kontinuirano do bezuvjetne primopredaje radova, odnosno okončanog obračuna radova, a sukladno ugovorenom roku iz Ugovora o javnoj nabavi radova.

Usluga stručnog nadzora građevinskih i građevinsko - obrtničkih radova, sastoji se od stručnog nadzora građenja prema Zakonu o gradnji te kontrole ispunjavanja ugovornih obveza Izvođača tih radova prema Naručitelju i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza. Sadržaj usluga nadzora građenja obuhvaća uz zakonske obveze i:
• provjeru trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevinske knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije, poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa);
• provjeru ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola među rokova i sl.);
• provjeru kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, nazočnost kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta, preuzimanje opreme i materijala, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.);
• provjeru gradnje sukladno projektnoj dokumentaciji (kontrola visinskih i dužinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala sukladno glavnom projektu i troškovniku, tumačenje nejasnoća iz navedenih projekata, rješavanje pojedinih detalja i sl.);
• ostalo (kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, koordiniranje rada pojedinih sudionika u gradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od Naručitelja);
• pisano izvješćivanje Naručitelja, a u svrhu izvješćivanja prema Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije;
• pravovremeno obavještavanje Naručitelja o svim okolnostima koje utječu ili mogu utjecati na izvođenje radova, odnosno provedbu Projekta bez kašnjenja, odnosno o onim okolnostima koje mogu dovesti do odstupanja u pravovremenom izvršavanju aktivnosti iz Projekta;

Usluga stručnog nadzora elektrotehničkih radova sastoji se i obuhvaća poslove kako je navedeno za uslugu građevinskog i obrtničkog stručnog nadzora, a u području izvođenja elektrotehničkih radova.

CPV oznaka predmeta nabave: 71247000-1 Nadzor građevinskih radova
2.2. MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA
Usluge koje su predmet ovoga postupka jednostavne nabave izvodit će se u Kraljevici u okolišu dvorca Nova Kraljevica na k.č. 120, 121, 122 i 115 k.o. Kraljevica, na adresi Kraljevica, Rovina 6.

2.3. ROK POČETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA
Od uvođenja izvođača u posao do primopredaje radova sukladno ugovoru o građenju predviđeno je 5 mjeseci.

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
Odredbe iz točke 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA, utvrđuju se:
- u slučaju zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja), za sve članove zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno,
- ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o jednostavnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno,
- ukoliko se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, za svakog subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja pojedinačno.

3.1. NEKAŽNJAVANJE
Naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju
– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
ili
ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1. podtočaka od a) do f) ovog Poziva i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1. podtočaka od a) do f) ovog Poziva je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije utvrđeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin
2. ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 3.1. ovog Poziva, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin – izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od dana slanja poziva za dostavu ponude. Primjer teksta izjave dan je u Prilogu 2.

3.2. NEPLAĆANJE DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZE ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od navedenog, Naručitelj neće isključiti gospodarski subjekt iz postupka jednostavne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili drugog nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana od dana slanja poziva za dostavu ponude.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.2., gospodarski subjekt dostavlja:
- izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od dana slanja poziva za dostavu ponude.

4. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)
Ponuditelj u postupku jednostavne nabave mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te tehničku i stručnu sposobnost, sve su skladu s Pravilnikom i ovim Pozivom.

4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI - UPIS U REGISTAR U DRŽAVI POSLOVNOG NASTANA GOSPODARSKOG SUBJEKTA
Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, a ako se oni ne izdaju, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude.

NAPOMENA: <>Gospodarski subjekti s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj nisu obvezni dostaviti navedeni dokument. Naručitelj će izvršiti provjeru podataka u sudskom ili obrtnom registru.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

4.2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST
Naručitelj određuje sljedeće uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete. Naručitelj zahtijeva da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva za izvršenje ugovora za predmet nabave u ovom postupku:
Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge i /ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za pružanje usluga.
Stručna sposobnost dokazuje se popisom/izjavom ovjerenom od strane odgovorne osobe ponuditelja da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluga, s prijedlogom tima za uslugu pružanja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova, te prijedlogom za imenovanje glavnog nadzornog inženjera.
Ponuditelj mora dokazati da raspolaže sa;
- najmanje jednim ovlaštenim inženjerom građevinarstva s radnim iskustvom u području stručnog nadzora nad izvođenjem radova sličnih predmetu nabave,
- najmanje jednim ovlaštenim inženjerom elektrotehnike s radnim iskustvom u području stručnog nadzora nad izvođenjem radova sličnih predmetu nabave,
koji će pružati usluge koje su predmet nabave.
Izjavu je potrebno popratiti ispravama kojima se dokazuje obrazovanje i strukovna sposobnost osoba odgovornih za pružanje usluga i to;
-potvrda o članstvu u odgovarajućoj komori za inženjersko područje za koja ga ponuditelj imenuje u svrhu izvršenja usluge, odnosno važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta gosp. subjekta, temeljem Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18).

4.3. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA
Gospodarski subjekt može se u postupku jednostavne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, a koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost (obzirom je ista tražena ovim Pozivom), osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. U slučaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata gospodarski subjekt kao dokaz dostavlja potpisanu i ovjerenu Izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji iz kojega je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju.

4.4. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o jednostavnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudbenom listu PRILOG 1.B:
1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja).

Podaci o podugovaratelju/ima, iz gore navedene točke 1. i 2., bit će obvezni sastojci ugovora o jednostavnoj nabavi.
Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, u suprotnom će isključiti ponudu ponuditelja iz daljnjeg pregleda i ocjene ponuda.

Ako se dio ugovora o nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ukoliko ponuditelj namjerava dati dio ugovora o jednostavnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja se pojedinačno dokazuje da:
- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka jednostavne nabave (osnove za isključenje) – sukladno točki 3. ovog Poziva,
- ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (uvjet sposobnosti) iz točke 4.1. ovog Poziva,
- ispunjava uvjete sposobnosti iz točke 4.2. ovog Poziva, u slučaju kad se ponuditelj oslanja na sposobnost podugovaratelja radi dokazivanja ispunjavanja tehničke i stručne sposobnosti.

5. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda je izjava volje gospodarskog subjekta u pisanom obliku da će obavljati usluge u skladu s uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva i svih njegovih priloga.
Podnošenjem ponude ponuditelj prihvaća sve uvjete navedene u ovom Pozivu.

5.1. SADRŽAJ PONUDE
Ponuditelji dostavljaju ponudu koja najmanje sadrži sljedeće:
- Ponudbeni list (pravilno ispunjen i potpisan i ovjeren od strane ponuditelja) – PRILOG 1., a u slučaju zajednice ponuditelja PRILOG 1.A, odnosno podugovaratelja PRILOG 1.B,
- Dokaze da ne postoje OSNOVE ZA ISKLJUČENJE iz točke 3. ovog Poziva ,
- Dokaze kojima dokazuje da ispunjava KRITERIJE ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) iz točke 4. ovog Poziva.

5.2. NAČIN IZRADE PONUDE
Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva za dostavu ponude.
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Dokumenti iz ponude mogu biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slučaju obavezno prilaže i prijevod na hrvatski jezik.
Ponuda se piše neizbrisivom tintom (pisano rukom ili ispisom putem štampača).
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
Ponuda se dostavlja u izvorniku.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te uz ispravke mora biti naveden datum ispravka i potpis ponuditelja. U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponude mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. Izmijenjena ponuda smatra se novom ponudom te mora sadržavati sve dijelove, uvjete i zahtjeve propisane ovim Pozivom.
Sve tražene dokumente koji se dostavljaju u ponudi ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici, pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike.

5.3. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu Naručitelja:
GRAD KRALJEVICA,
Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica.
- na prednjoj strani omotnice mora biti naznačeno: GRAD KRALJEVICA

Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica

USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD RADOVIMA
NA UREĐENJU OKOLIŠA DVORCA NOVA KRALJEVICA U KRALJEVICI
"NE OTVARAJ"
- na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice: Naziv i adresa gospodarskog subjekta / zajednice gospodarskih subjekata/članova zajednice gospodarskih subjekata

5.4. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 23.08. 2019. godine do 14:00 sati.
Ponuda mora biti dostavljena na navedenu adresu, Kraljevica, Frankopanska 1a, bez obzira na načinu dostave ponude, do isteka roka za dostavu ponuda.

6. NAČIN ODREĐIVANJA I PROMJENE CIJENE PONUDE
Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u kunama.
Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave bez poreza na dodanu vrijednost.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti.
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
Cijena ponude je nepromjenjiva.

7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

8. ROK VALJANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude iznosi 60 dana od dana utvrđenog za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti ponude neće se uzeti u razmatranje. Rok valjanosti ponude mora biti naveden u Ponudbenom listu.

9. POSEBNE ODREDBE
Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

10. JAMSTVA
U ovom postupku ne traže se jamstva.

11. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE
Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili odluka o poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.
Za odabir je dovoljna jedna valjana ponuda.
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

12. BITNI UVJETI UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
Ugovor mora biti sklopljen i izvršavati se u skladu s uvjetima određenima u ovom Pozivu i odabranom ponudom.

13. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Izvršitelj dostavlja Naručitelju e-račun.
Naručitelj će sva plaćanja izvršiti na IBAN izvršitelja u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente.
Naručitelj se, sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18), obvezuje zaprimiti i obraditi te izvršiti plaćanja elektroničkog računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi. Od 1. srpnja 2019.godine, sukladno članku 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Naručitelj će plaćanje po ovom Ugovoru vršiti isključivo na temelju e-računa te je Izvršitelj obvezan izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.
Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

14. NAČELO SAVJESNOSTI I POŠTENJA
Odabrani ponuditelj jamči i obvezuje se da nije počinio niti da je itko prema njegovom znanju počinio niti jednu od sljedećih radnji, te da neće počiniti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost počiniti ikoju od tih radnji, a to su:
(a) nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje zaposlenika Naručitelja u vezi s predmetnim postupkom nabave odnosno provedbom ugovora zaključenog na temelju istog,
(b) svako djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupak nabave ili provedbu zaključenog ugovora na štetu Naručitelja, uključujući i tajni dogovor ponuditelja.
U tom smislu, ako je neki član Uprave odabranog ponuditelja, voditelj projekta ili dužnosnik upoznat s nekim činjenicama, smatra se da je s time upoznat i odabrani ponuditelj.

http://www.kraljevica.hr/Clanak.aspx?cid=1483 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
prilog-1.pdf 257.68 KB  
prilog-1a.pdf 486.85 KB  
prilog-1b.pdf 193.34 KB  
prilog-2.pdf 406.06 KB  
prilog-3.pdf 162.77 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019