Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 675 995

Prodaja imovine stečajnog dužnika EUROPSKI OBALNI AVIOPRIJEVOZNIK d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Ostala prodaja pokretnina, Ostala prodaja, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 23.8.2019.
Nadmetanje raspisao: EUROPSKI OBALNI AVIOPRIJEVOZNIK d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 13.8.2019.
 

Stečajni upravitelj dužnika EUROPSKI OBALNI AVIOPRIJEVOZNIK d.o.o. u stečaju,

 

OIB: 24689759592, Kaštel Štafilić, Put Divulja 7 („Europski obalni avioprijevoznik d.o.o. u stečaju"), na temelju odluke Skupštine vjerovnika od 22. veljače 2019. godine u predmetu St-503/2017

 

objavljuje:
POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

 

radi prodaje pokretnina u vlasništvu stečajnog dužnika
1. Predmet prodaje

 

1.1. Objekti hidroavionske stanice na obali i kontejneri skladišni i uredski po lokacijama:

                                                                                                                                                                  
 

Rbr.

 
 

Mjesto

 
 

Opis pokretnine

 
 

Količina

 
 

Teret

 
 

Početna cijena sa PDV-om

 
 

1.

 
 

Mali Lošinj

 
 

kontejner ured

 
 

1

 
 

nema

 
 

kontejner coffee bar

 
 

1

 
 

nema

 
 

kontejner WC

 
 

1

 
 

nema

 
 

ukupno

 
 

125.000,00

 
 

2.

 
 

Rijeka

 
 

kontejner ured

 
 

1

 
 

nema

 
 

kontejner coffee bar

 
 

1

 
 

nema

 
 

kontejner WC

 
 

1

 
 

nema

 
 

ukupno

 
 

118.000,00

 
 

3.

 
 

Pula

 
 

kontejner ured

 
 

1

 
 

nema

 
 

39.000,00

 
 

4.

 
 

Lastovo

 
 

kontejner ured

 
 

1

 
 

nema

 
 

43.000,00

 
 

5.

 
 

Vela Luka

 
 

kontejner ured

 
 

1

 
 

nema

 
 

kontejner coffee bar

 
 

1

 
 

nema

 
 

kontejner WC

 
 

1

 
 

nema

 
 

ukupno

 
 

130.000,00

 
 

6.

 
 

Novalja

 
 

kontejner ured

 
 

1

 
 

nema

 
 

40.000,00

 
 

7.

 
 

kontejner ured

 
 

1

 
 

nema

 
 

Rab

 
 

kontejner coffee bar

 
 

1

 
 

nema

 
 

kontejner WC

 
 

1

 
 

nema

 
 

ukupno

 
 

78.000,00

 
 

1.2. Pontoni u vlasništvu stečajnog dužnika koji se nalaze na hidroavionskim pristaništima u sljedećim lukama sa sidrenom i obalnom opremom po lokacijama:

                                                   
 

1.

 
 

VELA LUKA

 
 

pontonski gat za privez i odvez hidroaviona, koji se sastoji od 2 pontona, upisan u listu ,,A“ uloška broj 7P.O.-12 glavne knjige Upisnika plutajućih objekata Lučke kapetanije Dubrovnik, pod oznakom DB PLO 12

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

128.000,00

 
 

2.

 
 

UBLI

 
 

pontonski gat upisan u LK Dubrovnik pod oznakom DB-11 koji se sastoji od 2 pontona

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

133.000,00

 
 

3.

 
 

RAB

 
 

pontonski gat upisan u Upisnik plutajućih objekata uložak broj 58, Lučke kapetanije Rijeka, klasa 342-14/16-01/13, urbroj 530-04-4-2-3-16-2, pod oznakom 56, ime broda RI-56, koji se sastoji od 2 pontona

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

118.000,00

 
 

4.

 
 

RIJEKA

 
 

pontonski gat u postupku upisa u LK Rijeka pod oznakom RK PLO 5 koji se sastoji od 2 pontona, tvorničkih oznaka 042 i 043, identifikacijskih oznaka 17- 024494/2 2015-10 i 17-024494/3 2015-10

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

154.000,00

 
 

5.

 
 

MALI LOŠINJ

 
 

plutajući objekt oznake RK PLO 67 (ranija oznaka RI-58) upisan u list A uloška broj 67 glavne knjige Upisnika plutajućih objekata Lučke kapetanije Rijeka, koji se sastoji od 4 pontona

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

230.000,00

 
 

6.

 
 

NOVALJA

 
 

pontonski gat-upisan u Upisnik plutajućih objekata Lučke kapetanije Senj, uložak broj 1, pod oznakom SE-1, klasa 342-14/16-01/1, urbroj 530-04-4-3-3-16-2, koji se sastoji od 1 pontona

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

62.000,00

 
 

7.

 
 

PULA

 
 

pontonski gat upisan u Upisnik plutajućih objekata, uložak broj 94 Lučke kapetanije Pula, klasa 342-14/16-01/121, urbroj 530-04-4-1-3-16-2 pod oznakom 94 koji se sastoji od 2 pontona

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

143.000,00

 
 

 

                                                   
 

1.

 
 

VELA LUKA

 
 

pontonski gat za privez i odvez hidroaviona, koji se sastoji od 2 pontona, upisan u listu ,,A“ uloška broj 7P.O.-12 glavne knjige Upisnika plutajućih objekata Lučke kapetanije Dubrovnik, pod oznakom DB PLO 12

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

128.000,00

 
 

2.

 
 

UBLI

 
 

pontonski gat upisan u LK Dubrovnik pod oznakom DB-11 koji se sastoji od 2 pontona

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

133.000,00

 
 

3.

 
 

RAB

 
 

pontonski gat upisan u Upisnik plutajućih objekata uložak broj 58, Lučke kapetanije Rijeka, klasa 342-14/16-01/13, urbroj 530-04-4-2-3-16-2, pod oznakom 56, ime broda RI-56, koji se sastoji od 2 pontona

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

118.000,00

 
 

4.

 
 

RIJEKA

 
 

pontonski gat u postupku upisa u LK Rijeka pod oznakom RK PLO 5 koji se sastoji od 2 pontona, tvorničkih oznaka 042 i 043, identifikacijskih oznaka 17- 024494/2 2015-10 i 17-024494/3 2015-10

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

154.000,00

 
 

5.

 
 

MALI LOŠINJ

 
 

plutajući objekt oznake RK PLO 67 (ranija oznaka RI-58) upisan u list A uloška broj 67 glavne knjige Upisnika plutajućih objekata Lučke kapetanije Rijeka, koji se sastoji od 4 pontona

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

230.000,00

 
 

6.

 
 

NOVALJA

 
 

pontonski gat-upisan u Upisnik plutajućih objekata Lučke kapetanije Senj, uložak broj 1, pod oznakom SE-1, klasa 342-14/16-01/1, urbroj 530-04-4-3-3-16-2, koji se sastoji od 1 pontona

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

62.000,00

 
 

7.

 
 

PULA

 
 

pontonski gat upisan u Upisnik plutajućih objekata, uložak broj 94 Lučke kapetanije Pula, klasa 342-14/16-01/121, urbroj 530-04-4-1-3-16-2 pod oznakom 94 koji se sastoji od 2 pontona

 
 

razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika OTAGO Beteiligungs- gesellschaft GmbH

 
 

143.000,00

 
 

 

 

1.3. Tankovi

                          
 

Rbr.

 
 

Lokacija

 
 

Opis pokretnine

 
 

Tereti

 
 

Početna cijena sa PDV-om

 
 

1.

 
 

MCI Marine Club 

 

International 

 

d.o.o., 

 

Put sjeverne luke 11, Split

 
 

Tank kapacitet 1000 litra tip IBC 1000 Standard na prikolici BECK ZAA br. W09ZF- G202ELB85008, proizvodnja 2014.

 
 

nema

 
 

48.000,00

 
 

2.

 
 

Tank kapacitet 1000 litra tip IBC 1000 Standard na prikolici BECK ZAA br. W09JB- C216EAA66020, proizvodnja 2014. - oštećen

 
 

24.000,00

 
 

3.

 
 

Tank kapacitet 2900 litara, tip IBC 2900 deluxe Edelsthal na prikolici FG.ID br. W09JBC- 245FAA66031, proizvodnja 2016.

 
 

102.000,00

 
 

 

 

1.4 Viličar 

 

 

                
 

Rbr.

 
 

Lokacija

 
 

Opis pokretnine

 
 

Tereti

 
 

Početna cijena sa PDV-om

 
 

1.

 
 

Vojarna „Knez Trpimir" Divulje

 
 

Viličar LUIGI POLO električni neispravan

 
 

nema

 
 

6.000,00

 
 

2. Uvjeti prodaje

 

2.1. Postupak prodaje provodi se prikupljanjem obvezujućih pisanih ponuda. Pokretnina će biti prodana ponuditelju koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu, po načelu „viđeno - kupljeno" što isključuje sve naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke i cijenu. Sve troškove u vezi s predmetnom kupoprodajom snosi kupac.

 

2.2. Ponuditelj može biti svaka fizička ili pravna osoba koja uplati jamčevinu u iznosu od 10% od početne vrijednosti pokretnine za koju se natječe.

 

2.3. Ponuda mora sadržavati sljedeće:

 

- podaci o ponuditelju: ime i prezime/ tvrtka, adresa/sjedište, OIB, e-mail, adresa, telefon, puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, izvadak iz nadležnog registra;

 

- cijena za nekretninu koja je predmet ponude, a koja ne može biti niža od početno iskazane prodajne cijene sa PDV-om;

 

- dokaz o uplati jamčevine i broj računa (IBAN) na koji će biti vraćena jamčevina u slučaju neprihvaćanja ponude.

 

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu javnog bilježnika NIKŠE MOZARE, Dubrovnik, Vukovarska 17 s naznakom „Za natječaj - Europski obalni avioprijevoznik d.o.o. u stečaju (ne otvaraj)*'.

 

2.4. Jamčevina se uplaćuje u korist Europski obalni avioprijevoznik d.o.o. u stečaju,

 

HR4324840081135089889 kod RBA banke, u opisu plaćanja: „Jamčevina St-503/2017 EOA“ te uz OIB ponuditelja u pozivu na broj odobrenja.

 

Zadnji dan pravovaljane uplate jamčevine je 23. kolovoza 2019.

 

Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima vraća se bez kamata, u roku od 5 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

 

2.5. Rok za predaju ponuda je 23. kolovoza 2019. Ponude će biti otvorene dana 28. kolovoza 2019. u 10,00 sati u uredu javnog bilježnika NIKŠE MOZARE, na adresi iz točke 2.3. ovog Poziva. Otvaranje ponuda je javno.

 

2.6. Nakon isteka roka za dostavu ponuda prodavatelj će između pristiglih ponuda izabrati najpovoljniju i obavijestiti najpovoljnijeg ponuditelja o prihvatu ponude u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

 

Ostali ponuditelji bit će obaviješteni o rezultatu u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnije ponude.

 

2.7. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.

 

2.8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude u roku 15 dana od ispostave predračuna. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude, te će se predračun ispostaviti ponuditelju koji je dao sljedeću najprihvatljiviju ponudu.

 

2.9. Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati R-1 račun o prodaji pokretnina.

 

2.10. Prodajom imovine opterećene razlučnim pravom, sukladno pravilima ovršnog postupka o ovrsi na pokretninama, nakon što je udovoljeno uvjetima za pravovaljanost prodaje uknjižena založna prava brišu se neovisno o pristanku razlučnog vjerovnika.

 

2.11. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu u roku određenom u točki 2.8. ovoga Poziva, smatrat će se da je odustao od kupnje i nema pravo na povrat jamčevine, a pravo kupnje ostvaruje ponuditelj koji je dao sljedeću najprihvatljiviju ponudu.

 

2.12. Porez i pristojbe u svezi s prodajom dužan je platiti kupac. Kupac također snosi troškove odvoza pokretnina s lokacije na kojoj se nalaze.

 

2.13. Pokretnine se mogu razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na telefonski broj +385 91 484 60 55.

 

 

 

 

 

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019