Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 249

Održavanje sustava za upravljanje dokumentima - aplikacije

Kategorije: Informatičke usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 13.9.2019.
Nadmetanje raspisao: Hrvatska narodna banka
Objavljeno u: Narodne novine, 13.8.2019.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2019/S F15-0032714


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 

 

 

 

 


 

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

 

HR Standardni obrazac 15- Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

 

 


Cilj je ovom obavijesti osigurati dobrovoljnu prethodnu transparentnost kako je navedeno u članku 2.d stavku 4. direktiva 89/665/EEZ i 92/13/EEZ o pravnim lijekovima, te u članku 60. stavku 4. Direktive 2009/81/EZ.

 

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1) Naziv i adrese


Direktiva 2014/23/EU 

Direktiva 2014/24/EU  

Direktiva 2014/25/EU  

Direktiva 2009/81/EZ 


 

Službeni naziv: Hrvatska narodna banka

Nacionalni registracijski broj: 2   95970281739

Poštanska adresa: Trg hrvatskih velikana 3

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Tonka Grlić

Telefon: +385 14596329

E-pošta: tonka.grlic@hnb.hr

Telefaks: +385 14564700

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hnb.hr

Adresa profila kupca: www.hnb.hr

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

I.6) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija  plina i toplinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa

Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istraživanje  i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane sa zračnim lukama

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 

 


 Odjeljak II: Predmet

 

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv:  Održavanje sustava za upravljanje dokumentima - aplikacije  

Referentni broj: 2   Ev. br. 23-19-M

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  72267000           Dodatna CPV oznaka:1,2

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Održavanje sustava za upravljanje dokumentima - aplikacije

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

 

II.1.7) Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)

Vrijednost:  949.704,00    (Molimo unesite konačnu ukupnu vrijednost nabave. Podatke o pojedinim ugovorima unesite u odjeljak V)

ili

Najniža ponuda:  [                   ]  / Najviša ponuda:  [                   ]  uzete u obzir

Valuta: HRK  

 (za okvirne sporazume  ukupna najveća vrijednost za njihovo ukupno trajanje)

 (za ugovore temeljene na okvirnim sporazumima, ako je to potrebno – vrijednost ugovora nije uključena u prethodne obavijesti o sklapanju ugovora)

 

 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: 2  Održavanje sustava za upravljanje dokumentima - aplikacije                                                                                                                                         Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  72267000          Dodatna CPV oznaka:         

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR               Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Hrvatska narodna banka, Zagreb

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga)

   Održavanje sustava za upravljanje dokumentima - aplikacije

II.2.5) Kriteriji za dodjelu 8

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                            

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne 

Opis opcija:

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 


Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Vrsta postupka (molimo popuniti Prilog D)

  Pregovarački postupak bez prethodne objave (u skladu s člankom 32. Direktive 2014/24/EU)

  Pregovarački postupak bez prethodnog poziva na nadmetanje (u skladu s člankom 50. Direktive 2014/25/EU)

  Dodjela ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije u slučajevima navedenima u   nastavku

       (molimo popuniti točku 2. iz Priloga D)

 

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu 

â?ž     Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

                                                    

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.2) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

 

 

Odjeljak V: Dodjela ugovora1

 

Ugovor br.: 1           Grupa  br.: 2  1           Naziv:   Održavanje sustava za upravljanje dokumentima - aplikacije

    

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora: 12.08.2019  

V.2.2) Podaci o ponudama

    Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata   da   ne

  V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja 1

 

Službeni naziv: Infoscope d.o.o. za usluge                                                               Nacionalni registracijski broj: 2 85096116847

Poštanska adresa:  Ulica grada Vukovara 284  

Mjesto: Zagreb

NUTS kod:  HR041

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: ivan.pistelek@infoscope.hr

Telefon: +385 14819376

Internetska adresa:  (URL)

Telefaks: +385 15811144

Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće. da ne    (MSP – kako je određeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ)

 

 

 

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2  950.000,00  

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave  procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje ove grupe)

 

Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe: 949.704,00   

ili

Najniža ponuda:   / Najviša ponuda:   uzete u obzir

Valuta:    HRK

za okvirne sporazume  ukupna najveća vrijednost za ovu grupu

za ugovore temeljene na okvirnim sporazumima, ako je to potrebno   vrijednost ugovora za ovu grupu nije uključena u prethodne obavijesti o   sklapanju ugovora

V.2.5) Podaci o podugovaranju 8

   Ugovor se vjerojatno daje u podugovor

Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama 4

Vrijednost bez PDV-a:     Valuta:     

Dio:   %

  Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

 

 

 

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

  VI.3) Dodatni podaci:2 

 

 

 

  VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite:

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

  VI.5) Datum slanja ove obavijesti 12.08.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

8 neobvezne informacije

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje


 

 

Prilog D1  Opća nabava

 

Obrazlenje dodjele ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

Direktiva 2014/24/EU

(molimo odaberite predmetnu opciju i dostavite objašnjenje)

 

              1. Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s člankom 32. Direktive

              2014/24/EU

â?ž                                              Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na sljedeće

                                                        otvoreni postupak

                                                        ograničeni postupak

 

â?žâ?ž                                              Predmetni proizvodi proizvode se isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja,  proučavanja ili razvoja prema uvjetima navedenima u Direktivi (samo za robu)

 

â?žâ?ž                                              Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:

                                                        nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga

                                                        nabava u cilju stvaranja ili stjecanja jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe

                                                        zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva

 

â?ž   â?ž                                              Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi

 

â?ž  â?ž                                              Dodatne isporuke izvornog dostavljača koje se naručuju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi

 

â?žâ?ž                                              Novi radovi/usluge koji se sastoje od ponavljanja postojećih radova/usluga i koji se nabavljaju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi

 

â?ž        â?ž                                              Ugovor o uslugama dodjeljuje se pobjedniku ili jednom od pobjednika prema pravilima projektnog natječaja

 

â?žâ?ž                                              Nabava robe koja kotira i nabavlja  se na burzi robe

 

â?ž      â?ž                                              Nabava robe i usluga po posebno povoljnim uvjetima

                                                        od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti

                                                        od stečajnog upravitelja u okviru postupka insolventnosti ili u okviru nagodbe s vjerovnicima prema nacionalnim zakonima i propisima

 

 

              2. Drugo obrazloženje za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

                                              Javna je nabava izuzeta iz područja primjene Direktive

 

 

3. Objašnjenje

 

Molimo da jasno i razumljivo razjasnite  zašto je dodjela ugovora bez prethodne objave u Službenom listu Europske unije zakonita, navodeći relevantne činjenice i, prema potrebi, pravne zaključke u skladu s Direktivom:  (najviše 500 riječi)

Razlog koji opravdava pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s gospodarskim subjektom Infoscope d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb je taj što je Infoscope d.o.o. sa svojim djelatnicima razvijao aplikacije sustava za upravljanje dokumentima i do sada održavao te iste aplikacije stoga jedini posjeduje potrebnu stručnu osposobljenost i projektno iskustvo sa EMC IRM tehnologijom te niz odgovarajućih stručnih certifikata iz područja EMC tehnologija i upravljanja dokumentima.

 

 

 


 

Prilog D2  Sektorska nabava

 

Obrazlenje dodjele ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

Direktiva 2014/25/EU

(molimo odaberite predmetnu opciju i dostavite objašnjenje)

 

              1. Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s člankom 50. Direktive

2014/25/EU

â?ž                                          Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na postupak s prethodnim pozivom na

                                          nadmetanje

 

â?ž                                          Ugovor se sklapa samo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja prema uvjetima navedenima u Direktivi

 

â?ž                                          Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:

                                                        nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga

                                                        nabava u cilju stvaranja ili stjecanja jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe

                                                        zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva

 

â?ž                                            Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi

 

â?ž                                          Dodatne isporuke izvornog dostavljača koje se naručuju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi

 

â?ž                                          Novi radovi/usluge koji se sastoje od ponavljanja postojećih radova/usluga i koji se nabavljaju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi

 

â?ž                                              Ugovor o uslugama dodjeljuje se pobjedniku ili jednom od pobjednika prema pravilima projektnog natječaja

 

â?ž                                          Nabava robe koja kotira i nabavlja  se na burzi robe

 

â?ž                                                Nabava robe i usluga po posebno povoljnim uvjetima

                                                        od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti

                                                        od stečajnog upravitelja u okviru postupka insolventnosti ili u okviru nagodbe s vjerovnicima prema nacionalnim zakonima i propisima

 

                            Prigodna kupnja koristeći se posebno povoljnom prilikom dostupnom tijekom vrlo kratkog vremena po cijeni znatno nižoj od tržišnih cijena

 

 

              2. Drugo obrazloženje za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

                                          Javna je nabava izuzeta iz područja primjene Direktive

 

 

3. Objašnjenje

 

Molimo da jasno i razumljivo razjasnite  zašto je dodjela ugovora bez prethodne objave u Službenom listu Europske unije zakonita, navodeći relevantne činjenice i, prema potrebi, pravne zaključke u skladu s Direktivom:  (najviše 500 riječi)

 

 

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf 69.00 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.08.2019. 14:22

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019