Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 677 124

Radni stroj-kombinirani utovarivač, rovokopač putem financijskog leasinga

Kategorije: Nabava strojeva i dijelova, Leasing, Nabava roba, Usluge
Datum zatvaranja: 3.9.2019.
Nadmetanje raspisao: DARKOM d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 13.8.2019.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2019/S 0F5-0032653


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 

Obavijest o nadmetanju  sektorska nabava

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1) Naziv i adrese1 (molimo navedite sve naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: DARKOM d.o.o.

Nacionalni registracijski broj: 2  51300447787

Poštanska adresa: J. KOZARCA 19

Mjesto: DARUVAR

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 43500

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Dunja Bolanča

Telefon: +385 43440751

E-pošta: dunja.bolanca@darkom-daruvar.hr

Telefaks: +384 43633420

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.darkom-daruvar.hr

Adresa profila kupca:

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

Službeni naziv:                                                                                                                                 Nacionalni registracijski broj: 2 

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL)

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+0F5-0032653

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)  

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

na drugoj adresi:      

                                                      

                                                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

na prethodno navedenu adresu

na sljedeću adresu: 

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

I.6) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa

Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istrživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane s zračnim lukama

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 

 

 

 

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv:  Radni stroj-kombinirani utovarivač, rovokopač putem financijskog leasinga

Referentni broj: 2   NMV-3/2019

II.1.2) Glavna CPV oznaka:   43300000         Dodatna CPV oznaka: 1, 2  

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi      Roba       Usluge

II.1.4) Kratak opis:  Predmet nabave je nabava jednog radnog stroja – kombinirani utovarivač, rovokopač putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci (5 godina), sukladno uvjetima dokumentacije o nabavi i tehničkim specifikacijama.  

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 850.000,00     Valuta  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave  procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe    da    ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe    najveći broj grupa:       samo jednu grupu

â?ž  Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 

â?ž  Naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa: 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: 2  Radni stroj-kombinirani utovarivač, rovokopač putem financijskog leasinga                                        Grupa br.: 2  1   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka:  43300000               Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR                      Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Darkom d.o.o., Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima; samo za robu – navesti zahtijevaju li se ponude za kupnju, najam, zakup, najam s pravom kupnje ili bilo koju kombinaciju navedenog)

Predmet nabave je nabava jednog radnog stroja – kombinirani utovarivač, rovokopač putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci (5 godina), sukladno uvjetima dokumentacije o nabavi i tehničkim specifikacijama. Ponuditelj je obvezan Naručitelju ponuditi nov i nekorišten stroj.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Rok isporuke

10%

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

Cijena ponude

90%

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  850.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje ove grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 60  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne

Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj:  

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne

Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati: 4.1.1 upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana Popis relevantnih registara u državama članicama naveden je u Prilogu XII. ZJN 2016. 4.2 Tehnička i stručna sposobnost Naručitelj je odredio uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima iskustvo i tehničke resurse potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti koje se zahtijevaju vezane su uz predmet nabave i razmjerne su predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti Tehničke i stručne sposobnosti. 4.2.1 Iskustvo Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini isporučio roba iste ili slične predmetu nabave. Ukupna vrijednost (bez PDV-a) istih ili sličnih isporuka iz popisa isporuka mora biti jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabave. 4.2.2 Tehnički opisi Gospodarski subjekt mora dokazati sukladnost ponuđenog predmeta nabave sa traženim tehničkim karakteristikama iz Priloga 2. „Tehnička specifikacija“ iz ove Dokumentacije o nabavi (članak 268. stavak 1. točka 13.a ZJN 2016).

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila  i kriterija: 

Red. broj Kriterij Broj bodova 1. Cijena ponude (bez PDV-a) (C) – Kriterij 1. 90,00 2. Rok Isporuke (I) – Kriterij 2. 10,00 Maksimalni broj bodova 100,00

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2

â?ž                  Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

â?ž  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

III.1.6) Tražena jamstva: 2  7.4.1 Jamstvo za ozbiljnost ponude Ponuditelj je dužan kao jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponudu dostaviti zadužnicu/bjanko zadužnicu, ispunjenu, potpisanu i ovjerenu prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima (Ovršnom zakonu i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice) u iznosu od 25.000,00 HRK i s rokom važenja istovjetnim s rokom valjanosti ponude. 7.4.2 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi Odabrani ponuditelj s kojim naručitelj sklapa ugovor o javnoj nabavi obavezan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavi u obliku zadužnice/ bjanko zadužnice, ispunjenu, potpisanu i ovjerenu prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima (Ovršnom zakonu i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice). Jamstvo mora biti na iznos od 10% (deset posto) od iznosa ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a) i s rokom važenja do isteka ugovora.

III.1.7) Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

7.9 Rok, način i uvjeti plaćanja.Naručitelj će vršiti plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostave računa za protekli mjesec Financijski leasing na razdoblje financiranja: 5 godina ili 60 mjeseci (HRK) Plaćanje će se vršiti: - 20 % učešća prije preuzimanja rovokopača - 80 % vrijednosti u 60 mjesečnih rata, računajući od dana isporuke, putem ispostavljenih računa ponuditelja (davatelja leasinga), - kamatna stopa je nepromjenjiva

III.1.8) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata: 2

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

      Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: 7.11.1 Ponuditelji moraju raspolagati najmanje jednim ovlaštenim servisom u krugu do 180 km od sjedišta naručitelja. 7.11.2. Jamstveni rok počinje teći od dana uredno izvršene isporuke stroja i iznosi: - za isporučeni stroj se daje jamstvo od strane dobavljača stroja, a može iznositi najmanje 5 godina ili 6000 radnih sati. Ponude ponuditelja sa ponuđenim kraćim jamstvenim rokom neće se razmatrati. Isporučeni stroj mora biti proizveden najranije 2019. godine.

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

 Ograničeni postupak

 Pregovarački postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje

 Natjecateljski dijalog

 Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

â?ž   Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

 Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

 Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

                  Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2   

â?ž   Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

â?ž  Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

U slučaju okvirnih sporazuma  obrazloženje trajanja dužeg od osam godina:

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

  Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi: 

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da   ne

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Periodična indikativna  obavijest  sektorska nabava; Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  03.09.2019       Lokalno vrijeme:  07:30:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum: 

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:   

ili Trajanje  u mjesecima:  2  (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:  03.09.2019   Lokalno vrijeme:  07:30:00   Mjesto: Javno otvaranje ponuda održati će se 03.09.2019. s početkom u 07:30 sati u prostorijama naručitelja na adresi: DARKOM d.o.o., Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar, Odjel KAP.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2 

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

â?ž  Prihvaćaju se elektronički računi

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2 

VI.4) Postupci pravne zaštite

 

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr 

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država: 

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

  U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, 2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka, 3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, 4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda, 5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:  DKOM

Poštanska adresa: 

Mjesto:  ZAGREB

Poštanski broj: 

Država:  HR

E-pošta: 

Telefon:   

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 12.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

 

 

              Broj objave: 2019/S 0F5-0032653 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Dokumentacija o nabavi.DOCX 100.03 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.08.2019. 10:30
Tehnička specifikacija.docx 21.01 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.08.2019. 10:30
Troškovnik .xlsx 13.23 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.08.2019. 10:33
Radni stroj-kombinirani utovarivač, rovokopač putem financijskog leasinga.xml 141.76 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.08.2019. 10:29

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019