Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 675 995

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina

Kategorije: Dimnjačarski poslovi, Koncesije
Datum zatvaranja: 11.9.2019.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA BEDEKOVČINA
Objavljeno u: Narodne novine, 12.8.2019.
 

2019/S 01K-0032533

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  OPĆINA BEDEKOVČINA

OIB:  33523559931

Poštanska adresa:  Trg A:Starčevića br. 4

Mjesto:  Bedekovčina

Poštanski broj:  49221

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Jedinstveni upravni odjel  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Sandra Vorih

Telefon:  +385 49213963

E-pošta:  info@bedekovcina.hr

Telefaks:  +385 49214893

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.bedekovcina.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+01K-0032533

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Općina Bedekovčina

NKPJS kod

HR04

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Predmet koncesije je pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina. Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje u određenim rokovima i drugo.

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  5

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

1

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 140.000,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 11.09.2019                      Vrijeme: 11:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 11.09.2019      Vrijeme: 11:00

Mjesto:  Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ili - važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave ili - izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. - izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana slanja obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske ili -važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta (ako se ne izdaje prethodno navedeni izvod ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti) ili -izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni izvod odnosno dokument – ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana slanja obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice ponuditelja

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

a) dokaz o bonitetu i solventnosti BON1,BON2 ili SOL2 ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija za glavni račun ponuditelja, a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost i to na način da ponuditelj ne smije biti u blokadi računa u proteklih šest mjeseci,b) potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina da nema nepodmirenih obveza (dugovanja) prema Općini Bedekovčina po bilo kojoj osnovi.

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

a) popis s podacima o stručnosti djelatnika ( podaci o izobrazbi, radnom stažu i strukovnoj osposobljenosti ) koji će sudjelovati u pružanju usluga i popis opreme kojom ponuditelj raspolaže (Obrazac 6. Popis djelatnika)b) dokaz o položenome majstorskom ispitu - da ima najmanje 2 (dva) zaposlenih dimnjačara srednje stručne spreme dimnjačarske struke od kojih najmanje 1 (jedan) mora imati položen majstorski ispit,c) izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika da će vlastitim zaposlenicima i opremom izvršiti dimnjačarske poslove koji su predmet koncesije – izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi kojom raspolaže u svrhu izvršenja ugovora, a najmanje:kamera za snimanje unutarnjih stjenki dimnjaka s mogućnošću pohrane snimke; fotoaparat; osobno računalo; garnitura osnovnog dimnjačarskog alata; analizator dimnih plinova; detektor povrata dimnih plinova; dimne patrone za kontrolu nepropusnosti dimnjaka; mjerač vlage drveta; oprema za rad na visini (opasač s konopom); prijevozno sredstvo; dimnjačarske ljestve; uređaj za mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru; uređaj za mjerenje nepropusnosti dimnjaka (uređaj za tlačenje);uređaj za mjerenje podtlaka i predtlaka u dimnjaku; uređaj za strojno mehaničko čišćenje plameno-dimne strane kotla; usisivač za vađenje čađe; visokotlačni perač za čišćenje plameno-dimne strane kotla; vitlo s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka (Obrazac 7. Izjava o tehničkoj sposobnosti)d) popis značajnih ugovora o uslugama izvršenih u posljednje 3 (tri) godine (do datuma objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH) sa iznosom i datumom pružene usluge te nazivom druge ugovorne strane ili privatnog subjekta. Ako je druga ugovorna strana davatelj koncesije, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od davatelja koncesije. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. U slučaju potrebe davatelj koncesije može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Dokaz (popis) se dostavlja na obrascu davatelja koncesije, a prilažu mu se potvrde (Obrazac 11. Popis sklopljenih ugovora i Obrazac 12. Potvrda o urednom ispunjenju ugovora)Potrebno je dostaviti najmanje tri potvrde o urednom izvršenju značajnih ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova.e) izjava gospodarskog subjekta o mjerama upravljanja zaštitom okoliša i mjerama energetske učinkovitosti koje će gospodarski subjekt primjenjivati prilikom pružanja komunalne usluge, potpisanu od strane odgovorne osobe ponuditelja,f) uredno ispunjen cjenik za pružene usluge (Obrazac 9. Cjenik)g) izjavu ponuditelja o prihvaćanju obveze pribavljanja prethodne suglasnosti davatelja koncesije na donošenje i izmjene cjenika.

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

a) isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (izvadak iz sudskog / obrtnog ili drugog registra) ili odgovarajuću potvrdu kojom ponuditelj dokazuje postojanje odgovarajuće pravne sposobnosti i da je registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom koncesije.Izvod iz registra ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ove obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH,b) potvrda ili izjava ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije ili u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio (Obrazac 3. Izjava),c) izjava osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje ponuditelja kojom se dokazuje da ponuditelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda za odgovornu osobu u pravnoj osobi, za fizičku osobu obrtnika i za svakog zaposlenika-dimnjačara pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika. Izjave ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana objave ove obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o komunalnom gospodarstvu

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika na iznos do 5.000,00 kuna za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude.Jamstvo za ozbiljnost ponude aktivirat će se za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika, odbijanja potpisivanja ugovora odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.Bjanko zadužnica se ne smije bušiti radi uvezivanja nego se stavlja u posebnu omotnicu koja se uvezuje i osigurava naljepnicom sa pečatom ili jamstvenikom. Broj stranice se piše na omotnicu u kojoj se nalazi bjanko zadužnica.Umjesto navedenog sredstva jamstva, Ponuditelj može položiti novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na poslovni račun davatelja koncesije OPĆINA BEDEKOVČINA HR8923600001801100006, model: HR68, poziv na broj 7242- OIB ponuditelja. Svrha plaćanja: novčani polog kao jamstvo za ozbiljnost ponude – Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina.Ukoliko jamstvo nije dostavljeno– neotklonjiv je nedostatak ponude.Ponuditelj mora u ponudi dostaviti izjavu da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, prije sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji, dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u obliku:- bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, u iznosu od 14.000,00 kuna s ovlaštenjem naručitelja na naplatu. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od datuma završetka važenja ugovora,ili- novčanog pologa u traženom iznosu visine jamstva na poslovni račun davatelja koncesije OPĆINA BEDEKOVČINA HR8923600001801100006, model: HR68, poziv na broj 7242- OIB ponuditelja. Svrha plaćanja: Koncesija za obavljanje navedene komunalne djelatnosti na području Općine Bedekovčina,ili- javnobilježnički ovjerenu bjanko zadužnicu u vrijednosti kuna sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne Novine 115/12. i 82/17.), kao jamstvo ispunjavanja ugovornih obveza posebno naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ovog ugovora.Jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji dostavlja se u izvorniku.Naručitelj je ovlašten iz jamstva naplatiti sve štete nastale neurednim izvršenjem obveza iz ugovora o koncesiji.Ugovor o koncesiji neće biti sklopljen, odnosno neće stupiti na snagu, ako jamstvo za uredno izvršenje ugovora o koncesiji ne bude dostavljeno davatelju koncesije u roku od 2 dana od dana dostave pismenog poziva davatelju koncesije za dostavu jamstva za uredno izvršenje ugovora o koncesiji.

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 11.09.2019                      Vrijeme:   11:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  09.08.2019   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2019/S 01K-0032533

10

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Dokumentacija za nadmetanje.docx 69.42 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019