Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 677 059

Osnivanje prava građenja na k.č. br. 4037/4 sve k.o. Vodnjan radi izgradnje doma za starije i nemoćne osobe

Kategorije: Zemljišta, Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Davanje i uzimanje u zakup, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 18.8.2019.
Nadmetanje raspisao: GRAD VODNJAN-DIGNANO
Objavljeno u: Glas Istre, 10.8.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA Dl CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA GRAD VODNJAN-DIGNANO - CITTÀ Dl VODNJAN-DIGNANO GRADSKO VIJEĆE - CONSIGLIO CITTADINO

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15 i 123/17), Odluke o raspolaganju imovinom Grada Vodnjan - Dignano (Službene novine Grada Vodnjan-Dignano 03/15,06/16 i 02/17), članka 34. Statuta Grada Vodnjan-Dignano (Službene novine Grada Vodnjan-Dignano br. 02/09,02/10,02/13 i 02/18) i Odluke Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano, KLASA: 021-05/19-01/04, URBROJ:2168-04-02-19-7 od dana 31. srpnja 2019. godine raspisuje se

NATJEČAJ

za osnivanje prava građenja na k.č. br. 4037/4 sve k.o. Vodnjan radi izgradnje doma za starije i nemoćne osobe

I. Raspisuje se natječaj za osnivanje prava građenja na k.č. br. 4037/4, upisana u zk. ul. broj 10467, k.o. Vodnjan radi izgradnje doma za starije i nemoćne osobe sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Vodnjana - Dignano (Službene novine Grada Vod-njana - Dignano br. 04/07, 05/12, 06/13, 01/15, 06/15 i 12/18). Dom za starije mora pružati sva četiri stupnja intenziteta usluga smještaja te imati minimalni kapacitet smještaja za 50 i više korisnika a sve sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14 i 66/15).

II. Nekretnina k.č. br. 4037/4, upisana u zk. ul. broj 10467, k.o. Vodnjan,ukupne je površine 1926 m2 te se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja- izgrađeni dio, unutar granica arheološkog područja i unutar granica urbane cjeline.

III. Pravo građenja osniva se na vrijeme od 66 (šezdesetšest) godina računajući od dana sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje objekata.

IV. Početna naknada za osnovano pravo građenja iznosi 1.000,00 kuna (slovima: tisućukuna) godišnje + PDV.

Ponuđeni iznos u ponudama ne smije biti manji od iznosa iz stavka

1. ove točke.

V. Naknada za pravo građenja plaća se godišnje unaprijed do 31. siječnja (slovima: tridesetprvisiječnja) za tekuću godinu.

Plaćanje naknade za pravo građenja počinje prvog dana mjeseca nakon mjeseca u kojem je izdana uporabna dozvola za izgrađenu građevinu, odnosno prvog dana mjeseca nakon isteka 36 (tridesetšest) mjeseci od dana zaključenja ovog ugovora ovisno o tome koji uvjet za početak plaćanja bude ranije ispunjen.

Ukoliko Nositelj prava građenja ne uplati godišnju naknadu za osnovano pravo građenja nakon dospijeća plaćanja za tu godinu, biti će obvezan, uz dugovanu naknadu isplatiti i zakonske zatezne kamate koje teku od dana dospijeća plaćanja do dana isplate.

VI. Maksimalni rok za izgradnju planiranih objekata je 36 (slovima:tridesetšest) mjeseci računajući od dana zaključenja Ugovora o osnivanju prava građenja na način daje Nositelj prava građenja obvezan u roku od 1 (slovima: jedne) godine dana ishoditi akt o građenju a u daljnjem roku od 2 (slovima: dvije) godine završiti građevinu i ishoditi pravomoćnu uporabnu dozvolu.

VII. U slučaju prekoračenja maksimalnog roka za dovršenje objekata nositelj prava građenja dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od

10.000,00 kn (slovima:) + PDV.

U slučaju prekoračenja maksimalnog roka za dovršenje objekta, nas-talog kao posljedica razloga koji se nalaze na strani Nositelja prava građenja, Grad Vodnjan-Dignano ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor te stupiti u posjed nekretnina koje su predmet prava građenja. U slučaju raskida ugovora iz st. 2. ove točke Nositelj prava građenja neće imati pravo na povrat uloženih sredstava kao ni pravo na povrat ranije uplaćene godišnje naknade a sve uz obvezu vraćanja nekretnine u prethodno stanje o trošku Nositelja prava građenja ukoliko to Grad Vodnjan- Dignano zatraži prilikom raskida ugovora.

VIII. Nositelj prava građenja nema pravo raspolagati pravom građenja bez posebne pisane suglasnosti vlasnika zemljišta.

Protekom roka na koje je osnovano pravo građenja Nositelj prava građenja dužan bez odgode predati objekt vlasniku zemljišta u stanju ispravne funkcionalne sposobnosti bez ikakvih tereta osnovanih u korist trećih osoba (založno, fiducijarno ili drugo stvarno pravo kao teret građevine).

U slučaju iz stavka 2. ove točke Nositelj prava građenja ima pravo na povrat razlike prometne vrijednosti nekretnine bez i nekretnine sa izgrađenim objektom. Razlika prometne vrijednosti utvrdit će se elaboratom izrađenom po ovlaštenom sudskom vještaku.

Ako Grad Vodnjan - Dignano nema financijskih mogućosti ili interesa za preuzimanje objekta sagrađenog u pravu građenja sukladno odredbama ove točke, nositelj prava građenja obavezuje se zaključiti novi ugovor o osnivanju prava građenja na predmetnim česticama na isto vrijeme i po istim uvjetima po kojima je zaključen ugovor o osnivanju prava građenja čiji je rok istekao.

IX. Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Vodnjana - Dignano i dnevnim glasilima „Glas Istre" i „La voće del popolo".

X. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja će se obavljati u izgrađenom objektu za čiju se izgradnju osnova pravo građenja.

XI. Natječaj za osnivanje prava građenja provest će se prikupljanjem pisanih ponuda. Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave te počinje teći slijedećeg dana od dana objave.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobnom predajom u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA k.č. br. 4037/4 k.o. Vodnjan" na adresu Grad Vodnjan- Dignano, Vodnjan, Trgovačka 2.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 29. kolovoza 2019. godine u 10,00 sati u prostorijama Grada Vodnjana - Dignano. Nepravovremena ponuda, ponuda koje ne sadrži svu dokumentaciju određenu ovim natječajem i ponuda kojom je ponuđena cijena niža od početne neće se razmatrati.

XII. Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna) + PDV.Iz-nos jamstva za ozbiljnost ponude uplaćuje se na IBAN račun Grada Vodnjana-Dignano broj HR3223600001850200007 Grad Vodnjan -Proračun, pozivom na broj HR68 7722-OIB za fizičke i pravne osobe, do početka javnog otvaranja ponuda.

XIII. Zainteresirani ponuditelji dužni su dostaviti poslovni plan uz ovjerenu izjavu o pravu prednosti za građane sa prebivalištem na području Grada Vodnjana, prilikom ugovaranja usluga smještaja. Za navedenu namjenu mora biti određen udio u visini od najmanje 30 % ukupnih smještajnih kapaciteta.

XIV. Ugovor o osnivanju prava građenja na k.č. 4037/4 k.o. Vodnjan zaključit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

XV. Ponuditeljima koji ne budu izabrani uplaćena jamčevina vratit će
se u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon okončanja postupka javnog otvaranja ponuda i unošenja u zapisnik utvrđenja komisije ili odustane od sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja ili ne pristupi zaključenju ugovora o osnivanju prava građenja u roku za sklapanje ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.

Ako najpovoljniji ponuditelj zaključi ugovor o osnivanju prava građenja sukladno odredbama ovog Natječaja iznos jamčevine uračunat će se u iznos godišnje naknade za osnovano pravo građenja za prvu godinu plaćanja.

XVI. Ako odabrani ponuditelj ne zaključi Ugovor o osnivanju prava građenja, ugovor će se zaključiti sa ponuditeljem čija je ponuda rangirana kao druga najpovoljnija.

XVII. Pismena ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta odnosno sjedišta pravne osobe,

- iznos ponuđene godišnje naknade za osnovano pravo građenja,

- poslovni plan,

- izjavu o prihvaćanju maksimalnog vremena od 36 (tridesetšest) mjeseci za izgradnju objekata računajući od dana zaključenja Ugovora o osnivanju prava građenja,

- izjavu o prihvaćanju svih uvjeta ovog natječaja,

- dokaz da ponuditelj nema duga prema Gradu Vodnjanu- Dignano

- broj računa i naziv banke ponuditelja, za eventualni povrat jamčevine

- idejno rješenje građevina za čiju se izgradnju osniva pravo građenja,

- izjava o prihvaćanju ugovorne kazne u iznosu od 10.000,00 kn (slovima:desettisuća) za prekoračenje maksimalnog roka za izgradnju objekta.

- vlastitu mjenicu sa naznakom „bez protesta" na iznos od 10.000,00 kn (slovima:desettisuća) naplativu u slučaju prekoračenja maksimalnog roka izgradnje objekta,

- ovjerenu izjavu o pravu prednosti za građane sa prebivalištem na području Grada Vodnjana, prilikom ugovaranja usluga smještaja. Za navedenu namjenu mora biti određen udio u visini od najmanje 30 % ukupnih smještajnih kapaciteta,

- original ili ovjereni preslik dokaza o državljanstvu ili dokaz o upisu u sudski, obrtni, ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ne stariji od 6 mjeseci,

- dokaz o uplati jamčevine za ozbiljnost ponude,

- ovlaštenje, odnosno punomoć za ovlaštene predstavnike odnosno punomoćnike ponuditelja.

XVIII. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena za osnovano pravo građenja. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradsko vijeće Grada Vodnjana - Dignano.

XIX. Ponuditelj snosi sve troškove koji su nastali u svezi s ovim natječajem bez obzira na krajnji ishod natječaja.Sve troškove i davanja u svezi osnivanja prava građenja snosi odabrani ponuditelj.

XX. Grafički prikaz lokacije na kojem su prikazane građevne čestice na kojima se osniva pravo građenja sastavni je dio ovog natječaja.

XXI. Gradsko vijeće Grada Vodnjana-Dignano pridržava pravo poništiti objavljeni natječaj u cijelosti ili djelomično bez posebnog obrazloženja do donošenja Odluke Gradskog vijeća o odabiru najpovoljnije ponude.

KLASA:944-18/19-01/77 U R BROJ:2168-04-04-14-19-1 U Vodnjanu-Dignano, 31. srpnja 2019. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODNJAN-DIGNANO POTPRESJEDNICA Nevija Štokovac


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019