Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 677 059

Javni natječaj za prodaju 2/10 nekretnina na području Općine Velika Ludina

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 17.8.2019.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA VELIKA LUDINA
Objavljeno u: Večernji list, 9.8.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKA LUDINA OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-01/19-01/44 URBROJ: 2176/19-03-19-4

Velika Ludina, 08.08.2019.

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" br.: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 10. i 11. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Opčine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina" br.: 2/15), članka 4. i 5. Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina" br.: 5/19) i članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina (KLASA: 402-01/19-01/44, URBROJ: 2176/19-01-19-2, od 01.08.2019.), Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina raspisuje

NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA LUDINA
Raspisuje se javni natječaj za prodaju 2/10 nekretnina na području Općine Velika Ludina, putem prikupljanja pisanih ponuda i to:

Red. 

br.

Katastarska 

čestica

K.O.

Zk. 

ul.

Ukupna 

površina

Mjesto 

nekretnine

Opis

Početna cijena u kunama

Jamčevina u kunama

1.

2191/1

Grabrov 

Potok

588

494 Čhv

Donja 

Vlahinićka

Oranica u Dolnjoj Poljani

3.162,56

316,25

 

 

II.
Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske. U slučaju da do raskida ugovora dođe zbog krivnje kupca ili ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom, istome ne pripada nikakva naknada niti pravo na povrat uloženih sredstava.

III.

Jamčevina naznačena u točki I. uplaćuje se na račun Općine Velika Ludina - I BAN: HR4723400091847700003 S pozivom na broj 68 7706-OIB.

Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u prodajnu cijenu.
IV.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama od 09. kolovoza 2019. do 17. kolovoza 2019. godine.

Otvaranje ponuda izvršiti će se 19. kolovoza 2019. godine u 09,00 sati u prostorijama Općine Velika Ludina.

Natječaj će se objaviti u Večernjem listu, na Internet stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina. Danom predaje ponude smatra dan predaje ponude u Jedinstveni upravni odjel odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Natjecatelji su dužni pisane ponude dostaviti putem pošte ili predajom u pisarnici u zatvorenoj omotnici UZ naznaku “NE OTVARAJ - NATJEČAJ ZA KUPNJU 2/10 NEKRETNINE U DONJOJ VLAHINIČKOJ” na adresu Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37,44316 Velika Ludina.

Pismena ponuda obavezno sadrži:
1. ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja (fizička osoba) ili naziv i sjedište te MBS i OIB ponuditelja (pravna osoba),

2. za fizičke osobe original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, a za pravne osobe original ili preslika rješenja o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje,

3. dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva za strane osobe,

4. dokaz o uplšti jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne prodajne cijene,

5. iznos ponuđene cijene,

6. broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine.

Po isteku natječaja Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina otvara pristigle ponude i sastavlja zapisnik.

U zapisniku Povjerenstvo konstatira valjanost ponuda i predlaže najboljeg ponuditelja.

Ako su dva ili više ponuđača ponudila istu cijenu za nekretninu, najpovoljnijim ponuđačem smatra se onaj koji je prvi predao ponudu.

Najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Zakašnjele ponude se ne otvaraju.

Najpovoljniji prvi ponuditelj koji je odustao od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine.

Povjerenstvo će obavijestiti ponuđače o najpovoljnijoj ponudi u roku od 8 dana od otvaranja ponuda. Ugovor s najpovoljnijim ponuđačem sklopit će se u roku od 30 dana od donošenja Odluke općinskog vijeća.

Općina Velika Ludina zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.

Sve obavijesti glede nekretnina izloženih na natječaju mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37,44316 Velika Ludina.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019