Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 579

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. Buzet

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 19.7.2019.
Nadmetanje raspisao: ISTARSKI VODOVOD d.o.o.
Objavljeno u: Glas Istre, 12.7.2019.

ISTARSKI VODOVOD d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode BUZET, Sv. Ivan 8 OIB:13269963589

Na temelju Odluke Uprave trgovačkog društva „Istarski vodovod" d.o.o. Buzet, Broj: 90-48/36-2019 od 14.05.2019. godine i Zaključka donesenog na 17. sjednici Nadzornog odbora održanoj 09.07.2019. godine, raspisuje se

2. JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine

1. Raspisuje se 2. javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu trgovačkog društva „Istarski vodovod" d.o.o. Buzet, označene kao:

1.1. k.č. 2558 upisana u zk ulošku 4023 u K.O. Umag, zk oznaka zemljišta: zgrada i dvorište, ukupne površine 482 m2.

Nekretnina je u naravi poslovna zgrada Istarskog vodovoda d.o.o., s pripadajućim dvorištem, od čega neto korisna površina zgrade iznosi 80,67 m2.

Nekretnina se nalazi u Gradu Umagu na adresi I M. Ronjgova 4.

1.2. Početna kupoprodajna cijena iznosi = 1.067.170,53 kn

1.3. Opis nekretnine i stvarni tereti: Nekretnina je u naravi prizemna poslovna zgrada koja se sastoji od uredskog prostora, prijemne kancelarije i radionice s prostorom za radnike (bivša Ispostava Istarskog vodovoda d.o.o. u Umagu). Nekretnina se nalazi na atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini centra grada i gradske rive. Okolni objekti su obiteljske samostojeće kuće. Zgrada je upisana u gruntovnicu i ucrtana u katastru, a nekretnina ima direktni pristup javnoj prometnoj površini.
Na nekretnini je upisan stvarni teret:

Rbr.

Sadržaj upisa

Iznos

Primjedba

1.

1.1

Uknjiženo je pravo služnosti postavljanja i održavanja mijesne TT mreže na k.č.br. 2558 u Al, na ime:

 

 

 

RO PTT SAOBRAĆAJ RIJEKA OOUR PTT PAZIN- PAZIN

 

 

 


2. Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe, koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u Republici Hrvatskoj.

3. Rok za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina iz ovog Natječaja je osam (8) dana od dana objave teksta javnog natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet (http://www.ivb.hr/) te dnevnim novinama.

4. Pisane ponude mogu se dostaviti neposredno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenim omotima na adresu: "ISTARSKI VODOVOD’’ d.o.o. BUZET, Sv. Ivan 8, 52420 Buzet, s naznakom „Natječaj za kupnju nekretnine - ne otvaraj”.

5. Pravo sudjelovanja stječe se uplatom jamčevine koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne kupoprodajne cijene za nekretninu za koju se podnosi ponuda, na transakcijski račun IBAN: HR6624020061100080108, Erste Bank d.d., svrha doznake: Jamčevina za kupnju nekretnine.

Ponuda mora sadržavati:

pisanu ponudu u kojoj je naznačena nekretnina za koju se ponuditelj natječe (k.č. 2558, K.O. Umag), te iznos koji se nudi kao kupoprodajnu cijenu za istu,

ime i prezime, OIB i adresu fizičke osobe ponuditelja ili naziv i sjedište te MBS i OIB pravne osobe ponuditelja,

presliku osobne iskaznice za fizičke osobe,

presliku dokaza o registraciji pravnih osoba (ne stariji od 6 mjeseci),

broj računa (IBAN) radi eventualnog povrata jamčevine,

dokaz o uplati jamčevine.

1. Nepotpune, neodređene i nepravovremene ponude, kao i ponude kojima je iznos ponuđene početne cijene niži od onog određenog u početnoj cijeni neće se razmatrati.

2. Pisane ponude biti će otvorene pred Povjerenstvom za otvaranje ponuda prodavatelja, o čemu će se sastaviti zapisnik. 0 ishodu će ponuditelji biti pismeno izvješteni.

3. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

4. Ponuditelju koji se izabere kao najpovoljniji, uplaćena jamčevina uračunati će se u kupoprodajnu cijenu.

Ponuditeljima koji nisu izabrani kao najpovoljniji u natječaju, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Izabranim ponuditeljima koji naknadno odustanu od sklapanja Ugovora o kupoprodaji, jamčevina neće biti vraćena.

5. Najpovoljniji ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji nekretnine i platiti ponuđenu kupoprodajnu cijenu u roku od osam (8) dana od primitka pisane obavijesti, u protivnom će se Ugovor o kupoprodaji sklopiti s prvim slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem, uz uvjete iz ovog Natječaja.

6. Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac može ishoditi na temelju Ugovora o kupoprodaji i potvrde Istarskog vodovoda d.o.o. kojom se dokazuje isplata cjelokupne kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu. Prodavatelj će kupca uvesti u posjed nekretnine odmah nakon plaćanja cjelokupne kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu.

7. Troškovi prijenosa vlasništva u cijelosti terete kupca, kao i porez na promet nekretnina.

8. Istarski vodovod d.o.o. pridržava pravo poništavanja ovog natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja.

9. Kupoprodaja nekretnine obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno". Istarski vodovod d.o.o. ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

10. Za nekretninu koja se ovim natječajem izlaže prodaji, Istarski vodovod d.o.o. - PJ Buje organizira uvid na terenu, uz prisutnost ovlaštene osobe. Uvid na terenu vrši se uz prethodni dogovor na tel. 052/602-407, 052/602-408.

Broj: 91-48/66-2019

Buzet, 12.07.2019.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019