Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 677

Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra - djelatnost organizacije parkirališta i naplate parking mjesta (dio k.č. 370 k.o. Poreč)

Kategorije: Koncesije na pomorsko dobro, Koncesije
Datum zatvaranja: 12.8.2019.
Nadmetanje raspisao: GRAD POREČ-PARENZO
Objavljeno u: Narodne novine, 11.7.2019.

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  GRAD POREČ-PARENZO

OIB:  41303906494

Poštanska adresa:  OBALA MARŠALA TITA 5

Mjesto:  POREČ

Poštanski broj:  52440

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Grad Poreč, Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Ivan Pavić

Telefon:  +385 52634326

E-pošta:  ivan.pavic@porec.hr

Telefaks: 

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.porec.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+01K-0027561

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra - djelatnost organizacije parkirališta i naplate parking mjesta (dio k.č. 370 k.o. Poreč)

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Dio k.č. 370, k.o. Poreč, prilog broj 1 Dokumentacije za nadmetanje

NKPJS kod

HR036

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra - djelatnost organizacije parkirališta i naplate parking mjesta

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  20

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

Koncesija se daje na pomorskom dobru dijelu k.č. 370, k.o. Poreč, ukupne površine 1117 m2

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 5.344.800,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 12.08.2019                      Vrijeme: 23:59

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           GRAD POREČ-PARENZO, UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, Obala maršala Tita 5, 52440 Poreč-Parenzo

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 13.08.2019      Vrijeme: 12:00

Mjesto:  Poreč, Obala maršala Tita 5 (Mala vijećnica)

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

  Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

Ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

30,00

Ponuđeni iznos promjenljivog dijela koncesijske naknade

30,00

Ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja

40,00

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 12.08.2019                      Vrijeme:   23:59

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         GRAD POREČ-PARENZO, UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, Obala maršala Tita 5, 52440 Poreč-Parenzo

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Poštanska adresa:  Prisavlje 14

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  10.07.2019   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2019/S 01K-0027561

7

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Obavijest o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra - djelatnost organizacije parkirališta i naplate parking mjesta (dio k.č. 370 k.o. Poreč).pdf 240.66 KB  
Odluka o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra - djelatnost organizacije parkirališta i naplate parking mjesta na dijelu k.č. 370 k.o. Poreč.pdf 5,122.41 KB  
Analiza koncesije za parkiralište.pdf 644.34 KB  
Dokumentacija za nadmetanje - parkiralište na dijelu k.č. 370 k.o. Poreč.pdf 376.09 KB  
Skica izmjere k.č. 370 K.O. Poreč.pdf 224.50 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019