Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 579

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu društva Parkovi i nasadi d.o.o.,

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 18.7.2019.
Nadmetanje raspisao: Parkovi i nasadi d.o.o., Split
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 10.7.2019.

Na temelju članka 14. Odluke o preoblikavanju javnog komunalnog poduzeća Parkovi i nasadi - Split i usklađenju sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Izjava o usklađanju) trgovačkog društva Parkovi i nasadi d.o.o. Split te sukladno Odluci Skupštine Društva, direktor Društva Šaša Franjkić, objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU DRUŠTVA

1. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu 1/1 trgovačkog društva Parkovi i nasadi d.o.o., Kavanjinova 12, 21000 Split, OIB: 64789478164 oznake čest. zem. 1865/1, neplodno zemljište 88 m2, upisane u zk. ul. br. 10950 k.o. Split

2. Početna kupoprodajna cijena iznosi 229.100,00 kuna.

3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje mogu biti vlasnici nekretnina u Republici Hrvatskoj.

4. Jamčevina u iznosu od 22.910,00 kuna uplaćuje se na žiro račun trgovačkog društva Parkovi i nasadi d.o.o. Split, I BAN: HR2924020061100922928, otvoren u ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Split, svrha uplate: jamčevina za kupnju nekretnine.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće se razmatrati. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o odabiru.

Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora o kupoprodaji, nema pravo na povrat jamčevine.

5. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

- ime i prezime, OIB, prebivalište za ponuditelja fizičku osobu odnosno

- puni naziv tvrtke, sjedište, OIB, izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana predmetne objave

- iznos ponuđene kupoprodajne cijene u kunama

- broj IBAN-a radi eventualnog povrata jamčevine.

Uz ponudu treba priložiti:

- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

6. Javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Društva i dnevnom listu Slobodna Dalmacija i traje 8 kalendarskih dana od dana objave.

7. Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta natječaja ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu za predmetnu nekretninu. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja.

8. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi direktor Društva. Odluka će se dostaviti ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja.

9. Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji s Društvom u roku od 15 dana od dana Odluke o odabiru, a ako u navedenom roku ne sklopi Ugovor smatrat će se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.

Odabrani ponuditelj obvezan je platiti kupoprodajnu cijenu jednokratno prilikom sklapanja ugovora na račun trgovačkog društva Parkovi i nasadi d.o.o. Split koji će biti pobliže naveden u ugovoru.

10. Parkovi i nasadi d.o.o. Split zadržava pravo ne odabrati niti jednog ponuditelja ili poništiti javni poziv u cijelosti ili djelomično u bilo kojoj fazi postupak ne navodeći razloge, odnosno odustati od prodaje zemljšta u svako doba prije potpisivanja Ugovora o kupoprodaji. U tom slučaju Parkovi i nasadi d.o.o. izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome Parkovi i nasadi d.o.o. ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

11. U kupoprodajnu cijenu zemljišta nisu uračunati eventualni ostali troškovi. Porez na promet nekretnina i druga eventualna davanja podmiruje kupac.

12. Ponuda s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom »NE OTVARAJ - Natječaj za prodaju nekretnina", najkasnije do 18. srpnja 2019. godine i to neposredno na protokol Društva ili poštom preporučeno na adresu Parkovi i nasadi d.o.o. Split, Kavanjinova 12, 21000 Split Nepravovremeno podnesene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

13. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 26. srpnja 2019. u 9,00 sati u prostorijama Društva na adresi Kavanjinova 12, Split. Na javnom otvaranju ponuda mogu biti prisutni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici koji su dužni dostaviti ovlaštenje u pisanom obliku i identifikacijsku ispravu. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja, a ukoliko je ovlaštena osoba prisutna na otvaranju ponuda tada je dužna dostaviti na uvid identifikacijsku ispravu.

Parkovi i nasadi d.o.o., Split Uprava


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019