Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 677

Prikupljanje pisanih ponuda za kupnju poslovnog prostora u Puli-Pola

Kategorije: Ostala nabava, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Nabava roba, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 25.7.2019.
Nadmetanje raspisao: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Objavljeno u: Glas Istre, 10.7.2019.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Regionalni ured Rijeka Područna služba Pazin na osnovi Odluke o pokretanju postupka kupnje poslovnog prostora za potrebe smještaja Ispostave Pula Područne službe Pazin, Regionalnog ureda Rijeka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Puli, KLASA: 372-01/19-01/19, URBROJ: 338-01-22-19-02 od 6. lipnja 2019., objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju poslovnog prostora u Puli-Pola

I. Predmet poziva

Predmet poziva je prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog prostora za potrebe smještaja Ispostave Pula Područne službe Pazin Regionalnog ureda Rijeka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Puli (u daljnjem tekstu: HZZO).

II. Opći uvjeti koje poslovni prostor mora zadovoljavati:

- lokacija na području grada Pule, unutar zone javnog gradskog prijevoza površine poslovnog prostora cca 350 m2- 500 m2

- prednost ima poslovni prostor koji čini jedinstvenu samostalnu prostornu cjelinu, ali se mogu ponuditi i dva i/ili više poslovna prostora (koji su u vlasništvu jednog i/ili više ponuditelja) koji se mogu objediniti u jedinstvenu samostalnu prostornu cjelinu.*

- prednost ima poslovni prostor u prizemlju odnosno poslovni prostor s ugrađenim dizalom ili s mogućnošću ugradnje istog

- prednost ima poslovni prostor koji ima i dodatni skladišni prostor

- prednost ima poslovni prostor koji se može predati odmah, a najkasnije 6 mjeseci od objave poziva te koji se nalazi u stanju ,,roh-bau“

- poslovni prostor mora imati osiguranu pristupačnost osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine br. 151/05. i 61/07.) ili bar mogućnost osiguranja uvjeta navedenih u Pravilniku

- poslovni prostor mora imati osigurana parkirališna mjesta

- u slučaju da se nude dva i/ili više poslovna prostora (koji su u vlasništvu jednog i/ili više ponuditelja) a koji se mogu objediniti u jedinstvenu samostalnu prostomu cjelinu, dostavlja se zajednička ponuda koja mora biti sastavljena sukladno toč. II., III. IIV. ovog Javnog poziva

III. Sadržaj ponude:

1. osobni podaci ponuditelja:

- za fizičke osobe: ime i prezime, adresa prebivališta, preslika osobne iskaznice te kontaktni podaci (broj telefona, e-mail adresa)

- za pravne osobe: naziv i sjedište pravne osobe i izvadak iz sud-
skog registra te kontaktni podaci (broj telefona, e-mail adresa)

2. opis poslovnoga prostora (adresa, kat, površina, dizalo, klima, postojeća infrastruktura, pristup za osobe s invaliditetom, parkirališna mjesta),

3. iznos kupoprodajne cijene izražene u kunama po m2 i ukupna kupoprodajna cijena, s naznakom PDV-a (ako postoji obveza plaćanja istog),

4. datum moguće predaje poslovnog prostora u posjed i vlasništvo.

IV. Obvezni prilozi uz ponudu:

1. izvadak iz zemljišne knjige odnosno drugi dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, s time da ukoliko je poslovni prostor opterećen hipotekom potrebno je dostaviti i pismo namjere vjerovnika o brisanju prava zaloga

2. potvrda Porezne uprave da ponuditelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja,

3. dokaz o legalnosti poslovnog prostora (uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju),

4. tehnička dokumentacija prostora (tlocrt, presjek, instalaterska opremljenost) i fotografije poslovnoga prostora,

5. izjava s naznakom roka važenja ponude (najmanje 6 mjeseci od dana označenog za otvaranje ponuda).

Ponuda obvezuje ponuditelja do roka naznačenog u ponudi.

HZZO zadržava pravo provjere svih okolnosti i činjenica koje su navedene u ponudi, kao i pravo dodatnog pojašnjenja, dostave dodatne dokumentacije od ponuditelja.

V. Dostava ponuda

Obvezujuća pisana ponuda dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Rijeka, Slogin kula 1,51001 Rijeka, poštom preporučeno ili osobnom dostavom s nazivom i adresom ponuditelja i naznakom „Javni poziv za kupnju poslovnog prostora - PULA - ne otvaraj".

Rok za dostavu ponuda je 25. srpnja 2019.

Danom predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude na adresu naznačenu u javnom pozivu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Nepravodobno zaprimljene ponude vratit će se neotvorene ponuditelji-ma, a nepotpune se neće razmatrati.

VI. Otvaranje ponuda

Ponude će se otvarati 30. srpnja 2019. u 09:00 sati u prostorijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Rijeka, Slogin kula 1, 51001 Rijeka, vijećnica na III. katu.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni samo ponuditelji osobno ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja.
VII. Očevid prostora

Nakon otvaranja ponuda HZZO će kontaktirati ponuditelje čije ponude udovoljavaju uvjetima natječaja radi pregleda ponuđenih poslovnih prostora u vrijeme utvrđeno u dogovoru s ponuditeljima.

VIII. Kriterij odabira

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja udovoljava svim uvjetima ovog javnog poziva za nekretninu koja je HZZO-u najpogodnija za obavljanje poslovne djelatnosti u odnosu na tražene elemente (lokacija, kupoprodajna cijena, datum predaje poslovnog prostora u posjed i vlasništvo, tehnički uvjeti, postojeća infrastruktura, pristupačnost invalidima, skladišni prostor).

IX. Rezultati javnog poziva

O rezultatima poziva svi ponuditelji bit će obaviješteni u pisanom obliku u roku 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

HZZO pridržava pravo poništenja ovoga javnoga poziva i ne prihvaćanja ni jedne ponude (bez obrazloženja) te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je obvezan snositi ikakve troškove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja ili trećih osoba u javnom pozivu.

S obzirom na to da je nastanak ugovora o kupoprodaji nekretnine, u skladu sa Statutom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Narodne novine, broj 18/09, 33/10, 8/11,18/13,1/14 i 83/15) uvjetovan suglasnošću mjerodavnih tijela, odluka o odabiru obvezuje HZZO tek nakon pribavljanja potrebnih suglasnosti, i nakon donošenja odluke o odabiru zadržava se pravo poništenja natječaja ako se ne pribave potrebne prethodne suglasnosti.

Ponuditelj podnosi obvezujuću ponudu i odgovara za svu štetu koja bi HZZO-u nastala odustajanjem od sklapanja ugovora o kupoprodaji nakon podnošenja obvezujuće ponude.

X. Ostalo
Podnošenjem ponuda na ovaj javni natječaj ponuditelj pristaje da HZZO u svrhu provedbe natječajnog postupka može date podatke prikupljati, objaviti i obrađivati u elektroničkom ili fizičkom obliku te čuvati i dalje koristiti prikupljene podatke u skladu s općim aktima HZZO-a i propisima o zaštiti osobnih podataka.

HZZO nije u mogućnosti izvršiti plaćanje provizije u slučaju posredovanja treće osobe.

Sve dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona 051/355 344 ili 052/ 610 027, 052/610 025.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019