Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 677

Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci

Kategorije: Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, Koncesije
Datum zatvaranja: 9.8.2019.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA MARIJANCI
Objavljeno u: Narodne novine, 9.7.2019.


2019/S 01K-0026983

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  OPĆINA MARIJANCI

OIB:  10282419721

Poštanska adresa:  KRALJA ZVONIMIRA 2

Mjesto:  MARIJANCI

Poštanski broj:  31555

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Jedinstveni upravni odjel  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Ivan Pandurić

Telefon:  +385 31643100

E-pošta:  info@marijanci.hr

Telefaks:  +385 31643334

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.marijanci.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+01K-0026983

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: KONCESIJA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGEprikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Područje Općine Marijanci

NKPJS kod

HR04B

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  10

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

Opisano u tehničkim specifikacijama

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 4.601.000,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 09.08.2019                      Vrijeme: 12:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 09.08.2019      Vrijeme: 12:00

Mjesto:  Marijanci, Kralja Zvonimira 2

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

- Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.1. i 3.1.2. ove dokumentacije za nadmetanje, naručitelj će prihvatiti: izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

- Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.3. ove dokumentacije za nadmetanje, naručitelj će prihvatiti: potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja.

- Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkama 3.1.1. i 3.1.2. ove dokumentacije za nadmetanje, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Za gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog sujekta I koja nije državljanin Republike Hrvatske, ukoliko se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke a) I b) I ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1.1. dokumentacije za nadmetanje, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točaka 3.1.1.-3.1.3. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te je svaki član zajednice ponuditelja dužan dostaviti dokaze iz točaka 3.1.1. i 3.1.2. Sve dokumente navedene u točkama 3.1.1. i 3.1.2. ponuditelji mogu dostaviti i u neovjerenoj preslici.

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Ponuditelj mora dokazati da nije bio u blokadi poslovnog računa (glavni račun) u posljednjih šest (6) mjeseci računajući od dana slanja obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

4.3.1. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje bonitet i solventnost gospodarskog subjekta - BON-2.

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije je za izvršenje ugovora o koncesiji odredio koje uvjete tehničke I stručne sposobnosti ponuditelj mora ispunjavati.

4.2.1. Izjava ponuditelja o broju zaposlenika prilikom čega isti mora raspolagati sa minimalno jednom (1) osobom odgovornom za gospodarenje otpadom te dva (2) vozača „C“ kategorije. U svrhu dokazivanja ispunjavanja navedenih uvjeta, ponuditelji moraju uz ponudu dostaviti Izjavu koja osoba iz njihove tvrtke će biti odgovorna za gospodarenje otpadom, te za vozače preslike njihovih vozačkih dozvola.4.2.2. Izjava ponuditelja da raspolaže sa odgovarajućim vozilima za obavljanje usluge sakupljanja I odvoza miješanog komunalnog otpada, u kojoj mora biti navedeno da ponuditelj ima na raspolaganju sljedeća vozila:- najmanje jedno specijalno vozila (smećara) za sakupljanje komunalnog otpada,- najmanje jedno vozilo za odvoz krupnog (glomaznog) otpada,Uz navedenu izjavu ponuditelji moraju priložiti preslike prometnih dozvola vozila navedenih u izjavi.4.2.3. Certifikat ISO 90014.2.4. Certifikat ISO 14001

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

4.1.1. Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (ponuditelja) iz kojeg slijedi da je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju se traži koncesija.

4.1.2. Potvrda Ministarstva zaštite okoliša I prirode o upisu ponuditelja u Očevidnik prijevoznika otpada.4.1.3. Dokaz o osiguranom zakonitom odlagalištu miješanog komunalnog otpada I krupnog (glomaznog) otpada na koji će ponuditelj zbrinjavati navedene vrste otpada, 4.1.4. Važeća dozvola za skupljanje papira I kartona (za KBO 15 01 01 ili 20 01 01).4.1.5. Važeća dozvola za skupljanje plastike (za KBO 15 01 02 ili 20 01 39).4.1.6. Važeću dozvolu za skupljanje ambalaže od metala (KBO 15 01 04).4.1.7. Važeću dozvolu za skupljanje staklene ambalaže (KBO 15 01 07).4.1.8. Važeću dozvolu za skupljanje odjeće (KBO 20 01 10).4.1.9. Važeću dozvolu za skupljanje tekstila (KBO 20 01 11).4.1.10. Važeću dozvolu za skupljanje stakla (KBO 20 01 02).4.1.11. Važeću dozvolu za skupljanje metala (KBO 20 01 40).4.1.12. Važeću dozvolu za skupljanje miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01 ). Uz navedenu dozvolu potrebno je dostaviti potvrdu kojom se dokazuje da ponuditelj ima osigurano zakonito odlaganje miješanog komunalnog otpada na koji će ponuditelj zbrinjavati navedene vrste otpada, 4.1.13. Važeću dozvolu za skupljanje glomaznog otpada (KBO 20 03 07 ). Uz navedenu dozvolu potrebno je dostaviti potvrdu kojom se dokazuje da ponuditelj ima osigurano zakonito odlaganje I zbrinjavanje krupnog (glomaznog) otpada.4.1.14. Potvrda Ministarstva zaštite okoliša I prirode o upisu ponuditelja u Očevidnik prijevoznika otpada.

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

Kvalitativno socijalni kriterij

90,00

Kriterij Cijena (visina naknade za koncesiju)

10,00

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  Jamstvo za ozbiljnost ponude. Davatelj koncesije određuje jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu od 50.000,00 kn.Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice izdane sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN br. 115/12, 82/17).

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 09.08.2019                      Vrijeme:   12:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  08.07.2019   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2019/S 01K-0026983

8

 

 << Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019