Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 677

Obavljanje dimnjačarskih poslova

Kategorije: Dimnjačarski poslovi, Koncesije
Datum zatvaranja: 8.8.2019.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA PETRIJANEC
Objavljeno u: Narodne novine, 9.7.2019.
2019/S 01K-0027037

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  OPĆINA PETRIJANEC

OIB:  59042118698

Poštanska adresa:  Vladimira Nazora 157

Mjesto:  PETRIJANEC

Poštanski broj: 42206

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Jedinstveni upravni odjel  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Ankica Košić

Telefon:  +385 42714769

E-pošta:  procelnik@petrijanec.hr

Telefaks: 

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) http://petrijanec.hr/

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo) 

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+01K-0027037

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:     da    ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti): 

II.1.2) Vrsta koncesije: 

 Koncesija za usluge

 Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Općina Petrijanec

NKPJS kod

HR044

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Predmet koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijanec.Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se provjera ispravnosti i funkcioniranje dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozije, trovanja, te zagađivanje zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  5

  Koncesija se dodjeljuje na rok od 5 (pet) godina, od dana sklapanja ugovora, a rok se može produljiti ako je produljenje nužno kao posljedica izmjene Ugovora o koncesiji iz razloga propisanog člankom 62. Zakona o koncesijama, ali na rok od 6 mjeseci

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

Potrebno nuditi sve stavke iz Troškovnika

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 400.000,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji koncesionar ne može s trećim osobama sklopiti ugovor o podkoncesiji.

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 08.08.2019                      Vrijeme: 11:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 08.08.2019      Vrijeme: 11:00

Mjesto:  Općina Petrijanec,Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz dokumentacije za nadmetanje iz točke 3.1.1. i točke 3.1.2. (razlozi za isključenje gospodarskog subjekta) gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka davanja koncesije.Obrazac izjave čini sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz Dokumentacije za nadmetanje iz točke 3.1.3. gospodarski subjekt je dužan u ponudi dostaviti izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz čl. 24. stavka 1. točka 2. Zakona o koncesijama. Izvod ne smije biti stariji od šest mjeseci računajući od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz Dokumentacije za nadmetanje iz točke 3.1.4. gospodarski subjekt je dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

U svrhu dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON-2 ili SOL-2) kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, ne stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije

Ponuditelj mora dokazati da njegov račun nije bio u blokadi više od 5 (pet) dana neprekidno, a ne više od 15 (petnaest) dana ukupno u prethodnih šest (6) mjeseci

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Dokaz ponuditelja da raspolaže stručnim osobama, opremom i iskustvom potrebnim za izvršenje ugovora o koncesiji:- dokaz o zaposlenom najmanje jednom dimnjačaru-majstoru u punom radnom vremenu te odgovarajućoj stručnoj spremi i/ili položenom majstorskom ispitu za dimnjačara (preslika radne knjižice ili ugovora o radu, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji s naznakom imena o prijavljenom dimnjačaru; svjedodžba, preslika diplome ili drugi odgovarajući dokument; - izjavu o posjedovanju sve potrebne opreme za obavljanje dimnjačarskih poslova uz navođenje opreme (popis alata, strojeva i uređaja); -ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak davanja koncesije i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini uredno izvršio najmanje tri usluge koje su iste ili slične predmetu koncesije, pri čemu zbroj vrijednosti tih usluga mora iznositi najmanje 80.000,00 kn bez PDV-a.

sukladno Dokumentaciji za nadmetanje u točki 4.3.

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka davanja koncesije. Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju    da    ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

  Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, NN 110/18              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                 da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o koncesijama NN 69/17

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

Cijena usluge

70,00

Naknada za koncesiju

30,00

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku potpisane i potvrđene bjanko zadužnice kod javnog bilježnika kao jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 10.000,00 kuna.Jamstvo za osiguranje naplate naknade za koncesiju i naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji daje se u obliku izjave da će najpovoljniji ponuditelj ako mu bude dodijeljena koncesija neposredno prije potpisivanja ugovora o koncesiji dostaviti davatelju koncesije bjanko zadužnicu kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos koji pokriva godišnji iznos naknade za koncesiju.

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 08.08.2019                      Vrijeme:   11:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto:  

Poštanski broj: 

Država:   

E-pošta: 

Telefon:  

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  08.07.2019   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt: 

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt: 

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt: 

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država: 

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2019/S 01K-0027037

9

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Troškovnik.doc 91.00 KB  
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE koncesija dimnjačarski poslovi.docx 94.69 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019