Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 586

Kupoprodaja objekta kontejnerskog tipa - privremena montažna zgrada koja se koristila za graničnu kontrolu putnika

Kategorije: Ostala prodaja pokretnina, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja pokretnina, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 28.6.2019.
Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA ZADAR
Objavljeno u: Zadarski list, 8.6.2019.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća br.202/2019 od 3. travnja 2019,g. Lučka uprava Zadar, objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV

NA NADMETANJE RADI PRODAJE NEKRETNINE

dostavom pisanih ponuda

I Predmet nadmetanja je kupoprodaja objekta kontejnerskog tipa - privremena montažna zgrada koja se koristila za graničnu kontrolu putnika, neto površine od 194,00 m2, izgrađena 2015.godine temeljem dozvole za građenje od 4.07.2014g. oznake Klasa: UP/l-361-03/14-01/15, ur.broj:531-06-2-1-372-14-13 i locirana na dijelu međunarodnog terminala u luci Gaženica na čest.zem 10806/6 k.o. Zadar.

Građevina se sastoji od nadstrešnice i kontejnerskog kompleksa koji sadrži uredske prostorije sa sanitarnim čvorom, u označenoj neto površini, a sve kako je prikazano u Elaboratu procjene građevinske vrijednosti, studeni 2018.g. dostupan na web stranici http://www.lučka-uprava-zadar.hr/.

II Početna cijena nekretnine utvrđena je u iznosu od 493.700.00 kn.

III Jamstvo za ozbiljnost ponude (jamčeina) utvrđeno je u iznosu od 25.000 kn i do-

stavlja se u privitku ponude dokazom o uplati označenog iznosa u korist računa Lučke

uprave Zadar oznake IBANHR 12 2407001100076352. a u opisu plaćanja treba navesti oznaku: jamčevina za nekretninu.

Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kopoprodajnu cijenu dok će ostalim sudionicima nadmetanja biti izvršen povrat uplaćenog iznosa.

IV Kupoprodaja nekretnine kao u točki I ovog poziva realizirati će se zaključenjem ugovora po kojem kupac u roku od 15 dana treba platiti ukupnu ponuđenu i ugovorenu kupoprodajnu cijenu sukladno ispostavljenom računu, te dostaviti prodavatelju dokaz o uplati kupoprodajne cijene nakon predočenja kojeg će se dopustiti prijenos prava vlasništva i preuzimanje posjeda na ime kupca.

V Nekretnina se prodaje u viđenom stanju po načelu viđeno-kupljeno, te kupac nema pravo prigovora s naslova bilo kakovih materijalnih nedostataka.

VI Svi troškovi kupoprodaje, kao i ostali troškovi vezani uz prijenos prava vlasništva i preuzimanje posjeda padaju na kupca.

VII Ponuda za kupnju nekretnine kao u točki I mora biti vlastoručno potpisana po ponuditelju l/ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja, te treba sadržavati:

- puno ime i prezime tj. naziv tvrtke,

- OIB ponuditelja,

- poštansku adresu , adresu elektroničke pošte,

- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neprihvaćanja ponude,

- te jasno i nedojbeno navedenu ponuđenu kupoprodajnu cijenu i jasno i nedvojbeno naveden predmet kupoprodaje za koji se ponuda podnosi kao i rok valjanosti ponude od 90 dana i

- dokaz o uplati jamčevine u korist računa prodavatelja IBANHR12 2407001100076352.

VIII Pisane ponude za nekretninu iz točke I ovog poziva treba dostaviti na adresu:

LUČKA UPRAVA ZADAR

Gaženička cesta 28c, Nova zgrada terminala Gaženica, I kat, 23000 Zadar,

poštanskom pošiljkom, kurirskom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici s napomenom: „NE OTVARATI- KUPOPRODAJNA PONUDA" najkasnije do 28. lipnja 2019.q. do 12:00 sati bez obzira na način dostave. Rizik neuredne ili zakašnjele dostave snosi ponuditel

U obzir će se uzeti samo ponude zaprimljene do 28. lipnja 2019,g, do 12:00 sati.

IX Povjerenstvo za prodaju nekretnine Lučke uprave Zadar imenovano odlukom Upravnog vijeća br. 202/2019 će zaprimiti ponude, zaprimljene ponude pregledati i ocijeniti, utvrditi njihovu pravovremenost i kompletnost, te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda uz prijedlog najpovoljnije ponude uputiti Upravnom vijeću koje će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda. O odluci o izboru najpovoljnijeg ponuditelja obavijestiti će se svi ponuditelji,

a izabrani će biti pozvan na zaključenje odgovarajućeg ugovora i uplatu kupoprodajne cijene.

Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponudrtelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude ili odustane od sklapanja ugovora gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude s istim iznosom ponuđene cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.

X Lučka uprava Zadar zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti svaku ponudu ili poništiti ovaj javno objavljeni poziv na način na koji je i objavljen, prije zaključenja odgovarajućih ugovora, bez obveza prema ponuditeljima i bez posebnog obrazloženja.

XI Dodatne informacije o predmetu ovog oglasa zainteresirani mogu dobiti uvidom u dokumentaciju javnog poziva i Elaborat objavljene na intemetskoj stranici http://www.port-authoritv-zadar.hr/ ili http://www.lucka-uprava-zadar.hr/: ili na telefon 023 201-224 (g-đa Irena Rončević).

LUČKA UPRAVA ZADAR


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019