Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 546

Komunalna djelatnost za dimnjačarske poslove

Kategorije: Dimnjačarski poslovi, Koncesije
Datum zatvaranja: 15.7.2019.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA KOSTRENA
Objavljeno u: Narodne novine, 11.6.2019.
2019/S 01K-0023375

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  OPĆINA KOSTRENA

OIB:  32131316182

Poštanska adresa:  Sv. Lucija 38

Mjesto:  Kostrena

Poštanski broj:  51221

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Iva Mičetić, mag.iur.

Telefon:  +385 051209072

E-pošta:  iva.micetic@kostrena.hr

Telefaks:  +385 051289400

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.kostrena.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo)  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+01K-0023375

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: KOMUNALNA DJELATNOST ZA DIMNJAČARSKE POSLOVE

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: OPĆINA KOSTRENA

NKPJS kod

HR0

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Predmet koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena. Obavljanje dimnjačarskih poslova podrazumijeva obvezu čišćenja i kontrolu dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje sve sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena (˝Službene novine Općine Kostrena˝ broj 5/19) te ostalih primjenjivih propisa.

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  5

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

Analizom podataka iz dostavljenog izvješća o obavljenim uslugama dosadašnjeg koncesionara evidentno je da se godišnja vrijednost izvedenih usluga kretala oko 35.000,00 kuna bez PDV-a. Ne očekujući da će prihod u narednom koncesijskom razdoblju bilježiti značajan rast, za cijeli period trajanja koncesije (5 godina) vrijednost koncesije procijenjena je na 175.000,00 kuna bez PDV-a.

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 175.000,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  Nije primjenjivo  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Nije primjenjivo

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 15.07.2019                      Vrijeme: 09:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           OPĆINA KOSTRENASv. LUCIJA 3851221 KOSTRENA

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 15.07.2019      Vrijeme: 09:00

Mjesto:  OPĆINA KOSTRENASv. LUCIJA 3851221 KOSTRENA

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

A) ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.)– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)b) korupciju, na temelju– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.)– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)c) prijevaru, na temelju– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.)– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.)– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.)– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.)– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarski subjekt u bilo kojem trenutku tijekom postupka davanja koncesije ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz ove točke Dokumentacije za nadmetanje i za odgovarajuća kaznena djela prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin.

B) ako je gospodarski subjekt u postupku likvidacije, odnosno ako je obustavio svoje poslovne aktivnosti,

C) ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i/ili doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

D) je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

- Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta u proteklih 6 (šest) mjeseci, ne stariji od 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentacije o nabavi u EOJN (BON 2/ SOL2).

ponuditelj mora dokazati da nije bio u blokadi poslovnog računa u posljednjih 6 (šest) mjeseci (računajući od dana sastavljanja obrasca BON-2, ili jednakovrijednog dokumenta).

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

4.2.1. Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak dodjele koncesije i tijekom tri godine koje prethode toj godini pružao dimnjačarske usluge.

Ponuditelj mora dokazati uredno izvršenje usluge obavljanja dimnjačarskih poslova sukladno pravilima struke najmanje jednog ugovora.

4.2.2. Ponuditelj je dužan dostaviti izjavu iz koje je razvidno kojim alatima i tehničkom opremom raspolaže u svrhu ispunjenja dimnjačarskih poslova.

U svrhu utvrđivanja minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj mora minimalno posjedovati:- 1 prijevozno sredstvo (vozilo)- 1 garnituru dimnjačarskog alata (odgovarajuće četke za mehaničko čišćenje kotlova, dimnjaka, dimovodnih kanala i štednjaka koji su priključeni na sve vrste energenata, odgovarajuće kemikalije za čišćenje kamenca i sumpora, ljestve, dimnjačarski partviš)- 1 uređaj za mjerenje podtlaka i predtlaka,- 1 kamera za snimanje unutarnjih stijenki dimnjaka sa zapisom- 1 niskotlačna i visokotlačna pumpa za kemijsko čišćenje plamena dimne i vodeno parne strane kotlovnice- 1 analizator dimnih plinova,- 1 detektor povrata dimnih plinova,- 1 uređaj za mjerenje nepropusnosti dimnjaka,- 1 uređaj za analizu dimnih plinova na plinskim ložištima,- 1 uređaj/detektor za mjerenje prisutnosti ugljičnog monoksida CO u ppm ili mg/m3,- 1 specijalna četka sa navojem za strojno čišćenje kotlovskih cijevi,- 1 uređaj za mehaničko i kemijsko čišćenje kotlovnice,- 1 usisavač za skupljanje/vađenje čađe,- 1 rotacioni uređaj za čišćenje cijevi,- 1 vitlo sa elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka.

4.2.3. Ponuditelj mora zapošljavati ili dokazati da će za cijelo vrijeme trajanja ugovora imati na raspolaganju minimalno dva dimnjačara od kojih najmanje jedan mora imati majstorski ispit. Drugi dimnjačar mora imati minimalno završenu srednju školu za dimnjačara.

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

4.1.1. Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

4.1.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da obavlja dimnjačarske usluge sukladno Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ br. 42/08, 114/11 i 143/13), budući je obavljanje dimnjačarskih usluga vezan obrt za obavljanje za kojeg se traži majstorski ispit.

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

A.cijena pružanja usluga za krajnje korisnike

70,00

B.ponuđen godišnji iznos naknade za koncesiju

30,00

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE:Jamstvo se može dostaviti:a) u obliku bezuvjetne i neopozive bankovne garancije na iznos od 5.000,00 kn /slovima: pettisućakuna/. Bankovna garancija mora sadržavati klauzulu ˝plativo na prvi poziv˝ odnosno ˝bez prava prigovora˝ i glasiti na Općinu Kostrena, s važenjem minimalno do isteka roka valjanosti ponude.Ponuditelj je dužan bankovnu garanciju dostaviti u roku za dostavu ponuda, kao sastavni dio ponude, umetnuti je u prozirnu plastičnu foliju i uvezati u ponudu, a na prozirnom omotu označiti redni broj stranice kroz ukupan broj stranica ponude. b) u obliku novčanog pologa u iznosu od 5.000,00 kn /slovima: pettisućakuna/ na transakcijski račun Općine Kostrena, broj računa IBAN HR 1723400091853800000, model: 68, poziv na broj: 7706 – OIB, s naznakom „jamstvo za ozbiljnost ponude“. Ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti dokaz o uplati jamstva, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Na temelju dostavljenog dokaza i plaćanju pologa, davatelj koncesije provjerava izvršenje uplate na računu davatelja koncesije.

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 15.07.2019                      Vrijeme:   09:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         OPĆINA KOSTRENASv. LUCIJA 3851221 KOSTRENA

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  10.06.2019   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2019/S 01K-0023375

10

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Analiza davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena.pdf 423.17 KB  
Cjenik dimnjačarskih usluga Kostrena-Prilog 1.xlsx 27.08 KB  
Dokumentacija o nabavi - DIMNJAČARI - koncesija.pdf 679.92 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019