Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 546

Dimnjačarski poslovi

Kategorije: Dimnjačarski poslovi, Koncesije
Datum zatvaranja: 12.7.2019.
Nadmetanje raspisao: PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJAOPĆINA MRKOPALJ
Objavljeno u: Narodne novine, 11.6.2019.
2019/S 01K-0023414

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJAOPĆINA MRKOPALJ

OIB:  48574138806

Poštanska adresa:  STARI KRAJ 3

Mjesto:  MRKOPALJ

Poštanski broj:  51315

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Jedinstveni upravni odjel općine Mrkopalj  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Emina Tomac

Telefon:  +385 051833131

E-pošta:  opcina@mrkopalj.hr

Telefaks:  +385 051833101

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.mrkopalj.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+01K-0023414

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: Dimnjačarski poslovi

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Područje općine Mrkopalj

NKPJS kod

HR031

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Obavljanje dimnjačarskih poslova, podrazumijeva čišćenje i kontrolu dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  4

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

40.000,00 kn

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 40.000,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 12.07.2019                      Vrijeme: 10:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Općina Mrkopalj , Stari kraj 3, Mrkopalj 51315

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 12.07.2019      Vrijeme: 10:00

Mjesto:  Općina Mrkopalj , Stari kraj 3, Mrkopalj 51315

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

- Izjavu gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1. podtočaka A) i B) (Obrazac 3) koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ovjerenu kod javnog bilježnika, a koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije (od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u u EOJN);- Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1. podtočka C), ne stariju od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije (od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u u EOJN); - Potvrdu Općine Mrkopalj o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 3.1. podtočka D);- Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti iz ove točke ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1. podtočke A) – C) ove Dokumentacije za nadmetanje, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

4.3.1. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta ne stariji od 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN (BON 2/ SOL2).Minimalna razina financijske sposobnosti: ponuditelj mora dokazati da nije bio u blokadi poslovnog računa više od 30 (trideset) dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci (računajući od dana sastavljanja obrasca BON-2, ili jednakovrijednog dokumenta).Ukoliko Ponuditelj ima više otvorenih poslovnih računa dužan je dostaviti BON 2 ili jednako vrijedan dokument za svaki račun.

Procjena je Davatelja koncesije da blokada računa u trajanju dužem od 30 (trideset) dana u razdoblju od proteklih 6 (šest) mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su kontinuiranog izvođenja predmeta koncesije u razdoblju trajanja ugovora.

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

4.2.1. Popis ugovora o uslugama za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova izvršenih u razdoblju od 01.01.2016. do danas s drugim davateljima koncesije u smislu Zakona o koncesijama, kojem popisu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju predmetne usluge. Potvrde davatelja koncesije moraju biti ovjerene i potpisane te sadržavati podatke o iznosu koncesijske naknade, trajanju koncesije, navod je li obavljanje ugovora o koncesiji izvedeno u skladu s pravilima struke i uredno izvršeno.Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti: ponuditelj mora dokazati uredno izvršenje, sukladno pravilima struke, najmanje jednog ugovora.U svrhu dokazivanja potrebno je popuniti Obrasce 5 i 6 iz Priloga Dokumentacije za nadmetanje4.2.2. Dokaz o tehničkoj opremljenosti ponuditelja – izjava ponuditelja o tehničkoj sposobnosti za ostvarenje koncesije s popisom opreme kojim ponuditelj raspolaže u svrhu obavljanja koncesije.Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti: ponuditelj mora minimalno posjedovati:- 1 garnituru dimnjačarskog alata (odgovarajuće četke za mehaničko čišćenje kotlova, dimnjaka, dimovodnih kanala i štednjaka koji su priključeni na sve vrste energenata, odgovarajuće kemikalije za čišćenje kamenca i sumpora, ljestve, dimnjačarski partviš),- 1 analizator dimnih plinova,- 1 uređaj za mjerenje nepropusnosti dimnjaka,- 1 detektor ugljičnog monoksida,- 1 kameru za detektiranje tijela dimnjaka,- 1 uređaj za tlačnu probu.U svrhu dokazivanja potrebno je popuniti Obrazac 7 iz Priloga Dokumentacije za nadmetanje te dostaviti popis dugotrajne imovine ili ugovoru o najmu/leasingu navedene opreme.4.2.3. Dokaz o stručnoj sposobnost ponuditelja – popis zaposlenih stručnih osoba (dimnjačara) za ostvarenje koncesije uz dokaze stručnosti i zaposlenja odnosno raspolaganja istima.Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti: Ponuditelj mora zapošljavati ili dokazati da će za cijelo vrijeme trajanja ugovora imati na raspolaganju jednog dimnjačara koji mora imati majstorski ispit.U svrhu dokazivanja potrebno je popuniti Obrazac 8 iz Priloga Dokumentacije za nadmetanje te dostaviti: - potvrdu o položenom majstorskom ispitu (Prava što ih Zakon o obrtu priznaje osobama koje imaju majstorski ispit, priznaju se i osobama koje na dan 1. srpnja 1994. godine imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se traži majstorski ispit. Stručna sprema se dokazuje dostavljanjem uvjerenja o stručnoj spremi, a radno iskustvo se dokazuje javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama o radu na određenim poslovima.) za dimnjačare s majstorskim ispitom,- svjedodžbu o položenoj državnoj maturi/maturi iz koje je razvidno da je stekao SSS za obavljanje poslova dimnjačara, - radnu knjižicu (ovjereni preslik) ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO kao dokaz o zapošljavanju odnosno odgovarajući ugovor kao dokaz o raspolaganju dimnjačarom.

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

4.1.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda).Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN RH. 4.1.2. Fizička osoba koja gospodarsku djelatnost koja je predmet koncesije obavlja sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 143/13) dužna je dostaviti dokaz da zadovoljava uvjete iz članka 8. stavka 1. točka 1. Zakona o obrtu. Ukoliko u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta nije moguće pribaviti dokument ili potvrdu nadležnog tijela koje vodi službenu evidenciju o tim okolnostima, davatelj koncesije obvezan je od gospodarskog subjekata zahtijevati izjavu da nema gore prethodno navedenih okolnosti.

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o komunalnom gospodarstvu

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  Jamstvo za ozbiljnost ponude, sukladno Dokumentaciji za nadmetanje i Jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 12.07.2019                      Vrijeme:   10:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Općina Mrkopalj , Stari kraj 3, Mrkopalj 51315

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  10.06.2019   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2019/S 01K-0023414

9

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
dokumentacija za nadmetanje koncesija dimnjačar lipanj 2019.docx 89.70 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019