Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 506

Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Novalje

Kategorije: Dimnjačarski poslovi, Koncesije
Datum zatvaranja: 8.7.2019.
Nadmetanje raspisao: GRAD NOVALJA
Objavljeno u: Narodne novine, 10.6.2019.
2019/S 01K-0023248

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  GRAD NOVALJA

OIB:  85290822507

Poštanska adresa:  Trg Dr. F. Tuđmana 1

Mjesto:  Novalja

Poštanski broj:  53291

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Odsjek za komunalni sustav  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Tina Mejak Vidas

Telefon:  +385 53663410

E-pošta:  fondovi@novalja.hr

Telefaks:  +358 53662364

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.novalja.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo) www.novalja.hr

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo)  Grad Novalja

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo)  Viši stručni suradnik za europske fondove i javnu nabavu

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+01K-0023248

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Novalje

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Grad Novalja sa okolnim mjestima

NKPJS kod

HR

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Novalje (naselja: Novalja, Stara Novalja, Lun, Jakišnica, Gajac (novaljski dio), Vidalići, Zubovići, Kustići, Metajna) što podrazumijeva:• provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje;• redoviti pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje (ispitivanje požarne sigurnosti i plinotjesnosti);• kontrola i čišćenje dimovodnih objekata;• kontrola povrata dimnih plinova kod plinskih trošila;• odštopavanje dimnjaka;• pregled dimnjaka kod priključenja novog trošila ili ventilacije;• čišćenje i ispitivanje ventilacijskih i sličnih uređaja;• snimanje unutrašnjosti dimnjaka i spojnih dijelova;• spaljivanje i vađenje čađe iz dimovodnih objekata;• kontrola priključka trošila;• čišćenje dimovodnih (priključnih) cijevi;• pregled dimovodnih objekata tijekom gradnje, rekonstrukcije ili sanacije te izdavanje suglasnosti na izvedbeno tehničku dokumentaciju;• čišćenje ložišnih uređaja (kotlova, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje);• kontrola ložišta i ispitivanje emisije plinova.Pored gore navedenih poslova obavit će se i drugi poslovi u okviru dimnjačarske djelatnosti, a u svrhu poduzimanja mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  5

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

sukladno dokumentaciji za nadmetanje

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 500.000,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 08.07.2019                      Vrijeme: 10:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 08.07.2019      Vrijeme: 10:00

Mjesto:  Prostorije Naručitelja

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

Davatelj koncesije obvezan je kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta prihvatiti:- Izjavu gospodarskog subjekta/fizičke osobe kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1. podtočaka 1) i 2) (Prilog IV) koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ovjerenu kod javnog bilježnika, a koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije (od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN-u);- potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.3. ne stariju od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije (od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN-u).U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točaka 3.1., 3.2. i 3.3. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te je svaki član zajednice ponuditelja dužan dostaviti dokaze koji su navedeni u tim točkama kao potrebni.Odredbe iz točke 3. ove dokumentacije za nadmetanje se na odgovarajući način primjenjuju i u odnosu na potkoncesionare i podugovaratelje.Svi traženi dokumenti dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenim preslikama.

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta ne stariji od 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN (BON 2/ SOL2).Minimalna razina financijske sposobnosti: ponuditelj mora dokazati da nije bio u blokadi poslovnog računa više od 15 (petnaest) dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci (računajući od dana sastavljanja obrasca BON-2, ili jednakovrijednog dokumenta).Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim, a prikladan je svaki dokument iz kojeg je vidljivo da isti nije bio u blokadi više od 15 (petnaest) dana u proteklih 6 mjeseci.

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Dokaz o zaposlenom dimnjačaru, te odgovarajućoj stručnoj spremi ili položenome majstorskom ispitu za dimnjačara:- svjedodžba ili drugi odgovarajući dokument;Dokaz o radnopravnom statusu zaposlenika – dimnjačara: - e-radna knjižica, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ili ugovor o radu - ne stariji od 30 dana računajući od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesijeU tu svrhu, koncesionar, fizička osoba koja gospodarsku djelatnost koja je predmet koncesije obavlja sukladno članku 6. stavku 1. točki 2. Zakona o obrtu, dostaviti će dokaz da ima ili da raspolaže sa radnikom koji ima položen majstorski ispit, i to dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje dimnjačarskih poslova (rješenje o položenom majstorskom ispitu) za najmanje jednog djelatnika kojim ponuditelj raspolaže, kao i preslik ugovora o radu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO za istog, dok pravna osoba koja obavlja obrt koji je predmet koncesije sukladno članku 2. stavku 2. Zakona o obrtu, dostaviti će sukladno članku 41. Zakona o obrtu rješenje mjesno nadležnog ureda državne uprave u županiji da je udovoljeno svim uvjetima iz istog članka stavka 1. i 2. Zakona o obrtu.S obzirom da ne postoje propisani radni standardi, propisani načini i uvjeti rada, zakonom propisana standardna oprema, alati, pomoćni alati i uređaji za obavljanje dimnjačarskih poslova, pa čak niti odora, davatelj koncesije će od koncesionara u tu svrhu tražiti potpun popis opreme kojom raspolaže za uredno izvršenje ugovora o koncesiji, odnosno minimalno mora posjedovati:- 1 (jednu) garnituru dimnjačarskog alata (odgovarajuće četke za mehaničko čišćenje kotlova, dimnjaka, dimovodnih kanala i štednjaka koji su priključeni na sve vrste energenata, odgovarajuće kemikalije za čišćenje kamenca i sumpora, ljestve, dimnjačarski partviš), - 1 (jedan) analizator dimnih plinova,- uređaj za mjerenje nepropusnosti dimnjaka, - detektor ugljičnog monoksida.Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja se može, ako je potrebno, osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihovog međusobnog odnosa. U ovom slučaju zajednica ponuditelja mora dokazati davatelju koncesije da će imati na raspolaganju nužne resurse cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, primjerice dostavljanjem ugovora kojim se ti gospodarski subjekti obvezuju staviti na raspolaganje svoje resurse cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.Zajednica ponuditelja je dužna davatelju koncesije dostaviti akt kojim se uređuju međusobni odnosi ponuditelja unutar zajednice.U svrhu dokazivanja potrebno je popuniti Izjavu o tehničkoj sposobnosti (prilog VI.) te dostaviti popis dugotrajne imovine ili ugovoru o najmu/leasingu navedene opreme.Članovi zajednice ponuditelja solidarno odgovaraju za provedbu ugovora o koncesiji.

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostia) Izvornik ili ovjerena preslika originalne isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koncesije – ne starija od 6 mjeseci od slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije; b) Fizička osoba koja gospodarsku djelatnost koja je predmet koncesije obavlja sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 143/13) dužna je dostaviti dokaz da zadovoljava uvjete iz članka 8. stavka 1. točka 1. Zakona o obrtu.

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

  Zakon o koncesijama i Zakon o komunalnom gospodarstvu              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o komunalnom gospodarstvu

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  Kao sastavni dio ponude prilaže se jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisućekuna) u obliku bjanko zadužnice koja mora biti solemnizirana od javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine br. 115/12, 82/17).

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 08.07.2019                      Vrijeme:   10:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon: 

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  07.06.2019   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2019/S 01K-0023248

10

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
03 Dokumentacija za nadmetanje.pdf 659.08 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019