Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 546

Luka posebne namjene sportska luka Brgudi

Kategorije: Ostale koncesije, Koncesije
Datum zatvaranja: 10.7.2019.
Nadmetanje raspisao: Primorsko-goranska županija
Objavljeno u: Narodne novine, 10.6.2019.
2019/S 01K-0023250

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  Primorsko-goranska županija

OIB:  32420472134

Poštanska adresa:  Adamićeva 10

Mjesto:  Rijeka

Poštanski broj:  51000

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Primorsko - goranska županijaUpravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Maja Jurasić

Telefon:  +385 51351952

E-pošta:  pomorstvo@pgz.hr

Telefaks: 

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.pgz.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+01K-0023250

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: luka posebne namjene sportska luka Brgudi

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: luka Brgudi

NKPJS kod

HR031

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  U koncesiju se daje luka posebne namjene, sportska luka Brgudi ukupne površine 26.969 m2, od čega se 4.287 m2 odnosi na kopno, a 22.682 m2 na površinu mora.Kopneni dio luke sastoji se od k.č. 3301, 3302, 3303, 3305 upisane u zk.ul. 4968 k.o. Plase, k.č. 298/24 upisane u zk.ul. 4967 k.o. Plase, k.č. 1744/43 upisane u zk.ul. 5879 k.o. Zamet i k.č. 1744/14 upisane u zk.ul. 5880 k.o. Zamet.Gospodarsko korištenje sportske luke uključuje: dizanje i spuštanje brodica, motora i jarbola članovima udruge, dodjeljivanje i naplatu vezova na korištenje članovima udruge, iznajmljivanje prostora za održavanje i zimovanje brodica, organiziranje sportsko-rekreacijskih sadržaja (ronjenje, ribolov, jedrenje i slični sportovi) i provedbu natjecanja, te ostale srodne djelatnosti.Unutar sportske luke dozvoljeno je formiranje maksimalno 200 vezova.Za vrijeme trajanja koncesije potrebno je u pomorsko dobro uložiti minimalno 600.000,00 kuna. Navedeno ulaganje mora se odnositi na održavanje obale, vezova i dizalice.Budući koncesionar bit će u obvezi za vrijeme trajanja koncesije, Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu.Budući koncesionar bit će u obvezi, u roku od šest mjeseci od potpisivanja ugovora o koncesiji, izraditi i Davatelju koncesije dostaviti Pravilnik o dodijeli vezova iz kojeg mora biti vidljiv način na koji se vezovi dodjeljuju članovima sportske udruge i dokumentaciju i/ili pravni akt iz koje je vidljiv iznos članarina za pojedine kategorije korisnika.

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  10

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

U koncesiju se daje luka posebne namjene, sportska luka Brgudi ukupne površine 26.969 m2, od čega se 4.287 m2 odnosi na kopno, a 22.682 m2 na površinu mora.Unutar sportske luke dozvoljeno je formiranje maksimalno 200 vezova.

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 2.780.000,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Moguće tek po dobivanju pisane suglasnosti Davatelja koncesije.

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 10.07.2019                      Vrijeme: 12:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 10.07.2019      Vrijeme: 12:00

Mjesto:  Primorsko - goranska županija, Slogin kula 2, Rijeka

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje:3.1.1. Davatelj koncesije će iz postupka davanja koncesije obvezno isključiti onog ponuditelja ili osobu ovlaštenu po zakonu za zastupanje ponuditelja koji su pravomoćno osuđeni za bilo koje od kaznenih djela iz odredaba članka 251. Zakona o javnoj nabavi, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:o Za potrebe utvrđivanja da li postoji obvezni razlog isključenja iz točke 3.1.1. Dokumentacije za nadmetanje, ponuditelj u ponudi dostavlja Izjavu. Izjavu daje i potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja. Izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka davanja koncesije (PRILOG A).3.1.2. Ako ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza temeljem javnih davanja.o Za potrebe dokazivanja da li postoji obvezni razlog isključenja iz točke 3.1.2. Dokumentacije za nadmetanje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ako se ne izdaje Potvrda porezne uprave. Ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje potvrda ili važeći jednakovrijedni dokument, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja ili izjavom s ovjerenim potpisom kod bilježnika.o Potvrda ili jednakovrijedni dokument odnosno izjava ne smiju biti stariji od 30 (trideset) dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije. 3.1.3. Ako ponuditelj na BON-2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana neprekinute blokade glavnog računa u posljednjih 6 mjeseci.o Za potrebe dokazivanja da li postoji razlog isključenja iz točke 3.1.3. Dokumentacije, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti BON-2 ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja.3.2. Ostali razlozi za isključenje ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenjeDavatelj koncesije će iz postupka davanja koncesije isključiti onog ponuditelja:o nad kojim je pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, koji se nalazi u postupku likvidacije, odnosno nad njim je u tijeku postupak obustavljanja poslovnih djelatnostio koji nije ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao,o kojemu je do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,o koji je gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru ukoliko nije prethodno platio naknadu štete zbog stjecanja bez osnove, sukladno odredbi članka 17. stavka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.Za potrebe utvrđivanja da li postoje razlozi isključenja iz točaka 3.2. Dokumentacije za nadmetanje ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti Izjave navedene u 6.1.3. i 6.1.4. ove Dokumentacije, te izvadak iz registra udruga, ne stariji od 30 dana od dana početka postupka davanja koncesije.U slučaju zajednice ponuditelja postojanje okolnosti navedenih u točkama 3.1. i 3.2. utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno.Napomena:Danom početka postupka davanja koncesije smatra se dan objave u Obavijesti o namjeri davanja koncesije i Dokumentacije za nadmetanje u EOJN.

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Financijska sposobnostPonuditelji financijsku sposobnost dokazuju dostavom:o podataka o bonitetu (BON 1)o podataka o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanjaTraženi dokazi ne smiju biti stariji od 30 dana od dana početka postupka davanja koncesije.

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Stručna sposobnostPonuditelji svoju stručnu sposobnost dokazuju:o izjavom da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imaoo izjavom da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona.

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

4. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA4.1. Pravna i poslovna sposobnostPravna i poslovna sposobnost dokazuju se izvatkom iz registra udruga (odnosno odgovarajućom potvrdom) s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija te iz koje je razvidno da nad ponuditeljem nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti, ne stariji od 30 dana od dana početka postupka davanja koncesije.4.2. Financijska sposobnostPonuditelji financijsku sposobnost dokazuju dostavom:o podataka o bonitetu (BON 1)o podataka o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanjaTraženi dokazi ne smiju biti stariji od 30 dana od dana početka postupka davanja koncesije.4.3. Stručna sposobnostPonuditelji svoju stručnu sposobnost dokazuju:o izjavom da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imaoo izjavom da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona.4.4. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditeljaZajednica ponuditelja je udruženje više subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu po ovom nadmetanju.U tom slučaju ponuditelj mora dokazati davatelju koncesije da će imati na raspolaganju nužne resurse cijelo vrijeme trajanja postupka davanja koncesije i ugovora o koncesiji (primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje ponuditelju). U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja moraju pojedinačno dokazati nepostojanje okolnosti za isključenje iz točke 3.1. i 3.2. te dokazati pravnu i poslovnu sposobnost sukladno točki 4.1. Dokumentacije za nadmetanje.Ukoliko bude izabrana zajednica ponuditelja kao najpovoljniji ponuditelj dužna je urediti svoj odnos i o istom dostaviti javnobilježnički ovjereni dokument prije potpisa ugovora (Konzorcijski Ugovor odnosno neki drugi ugovor o uređenju međusobnih odnosa kao zajednica).

Pravna i poslovna sposobnostPravna i poslovna sposobnost dokazuju se izvatkom iz registra udruga (odnosno odgovarajućom potvrdom) s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija te iz koje je razvidno da nad ponuditeljem nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti, ne stariji od 30 dana od dana početka postupka davanja koncesije.

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

o iznos investicije u zaštitu okoliša (u okviru ukupnih investicija)

30,00

o ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade

25,00

o ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade

25,00

o ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti

20,00

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  Ponuditelj uz ponudu dostavlja bezuvjetnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude (u izvorniku). Bankarska garancija za ozbiljnost ponude mora biti izdana u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja Ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“.Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 6 mjeseci od dana isteka roka za dostavu ponuda.Ako istekne rok valjanosti ponude, davatelj koncesije će od ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U svrhu dostave pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude te dostave jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude, davatelj koncesije će ponuditelju dati primjereni rok.

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 10.07.2019                      Vrijeme:   12:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  07.06.2019   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2019/S 01K-0023250

10

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Predložak_studija_2014_skraćeni.doc 327.00 KB  
grafika Brgudi gruntovni.pdf 737.88 KB  
grafika Brgudi katastarski.pdf 841.54 KB  
BRGUDI DZN.docx 1,231.39 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019