Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 586

Natječaj radi prodaje simulatora

Kategorije: Prodaja strojeva, Ostala prodaja pokretnina, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 13.6.2019.
Nadmetanje raspisao: Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Objavljeno u: Narodne novine, 5.6.2019.

Klasa: 404-01/19-01/04

Urbroj: 251-76-01-19-1 od 31. V. 2019.    (148)

Na temelju odredbe članka 27. Statuta Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i na temelju zaključka Kolegija dekana od dana 30. 5. 2019., dekan Fakulteta, objavljuje

NATJEČAJ

radi prodaje simulatora.

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je simulator BT222, kategorije FNPT II. MCC (Flight navigation and procedures trainer razine II. Multi crew coordination), proizvođača BT-Austria flight simulators.

2. Cijena

Početna cijena za predmet prodaje iz točke 1. natječaja utvrđuje se u iznosu od 5.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 6.250,00 kuna s PDV-om.

3. Uvjeti i način prodaje

Prodaja se provodi putem natječaja, dostavljanjem pisanih ponuda.

Pisanu ponudu mogu podnijeti sve fizičke ili pravne osobe a ugovor će se zaključiti s ponuditeljem koji, uz ispunjene uvjete iz natječaja, dostavi najpovoljniju ponudu.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu.

Postupak provodi Povjerenstvo za prodaju simulatora (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

4. Pregled simulatora

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u simulator dok traje rok za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na telefon (01)6560-219.

Simulator se prodaje po načelu »viđeno-kupljeno« i isključuje se svaka mogućnost naknadnog ulaganja prigovora. Sve troškove i rizike kupnje snosi kupac.

5. Jamčevina

Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 500,00 kuna na račun Fakulteta prometnih znanosti, IBAN broj: HR6823600001101425998 koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d. uz naznaku: »Jamčevina za kupnju simulatora«.

Potvrda o uplati jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.

Iznos jamčevine uračunava se u kupoprodajnu cijenu odabranom kupcu a ostalim ponuditeljima bit će vraćena u roku od 8 dana od donošenja konačne odluke o prihvaćanju najpovoljnije odluke na račun naveden u potvrdi o uplati jamčevine, bez kamata.

Ako odabrani ponuditelj odustane od zaključenja ugovora, ili ako se ne odazove na potpisivanje ugovora u ostavljenom roku ili ako se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene, Fakultetu pripada pravo zadržati uplaćeni iznos jamčevine.

6. Rok za podnošenje ponuda

Pisana ponuda za kupnju podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, računajući od prvog idućeg dana od dana objave.

Ponude ponuditelja koje pristignu nakon roka određenog za predaju ponuda odbacit će se kao nepravovremene. Jednako tako će se postupiti i s ponudama koje su poslane poštom preporučeno, a nisu zaprimljene do otvaranja ponuda. U potonjoj situaciji rizik za pravovremenu dostavu ponude snosi ponuditelj.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Prodaja predmetnog simulatora može se provesti i ako se na natječaj javi samo jedan ponuditelj.

Po isteku roka za dostavu ponuda pristupit će se otvaranju ponuda te će se o tome sastaviti zapisnik. O odabiru će se pisano obavijestiti ponuditelji.

7. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili poništenju natječaja

Povjerenstvo otvara i razmatra ponude, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji propisane uvjete, sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te predlaže dekanu najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje nijedne ponude.

Najpovoljniji ponuditelj smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

Ako je prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda ponuditelja koje su istovjetne glede ponuđene kupoprodajne cijene, naknadno će se odrediti vrijeme i mjesto, te pismeno pozvati te ponuditelje na usmeno nadmetanje s time da ponuđena cijena ne može biti niža od prvotno ponuđene.

Ugovor o kupoprodaji s odabranim ponuditeljem bit će zaključen nakon donošenja odluke o odabiru od dekana a na prijedlog Povjerenstva.

Odluku o odabiru odnosno o poništenju natječaja, Fakultet će donijeti u roku od 15 dana od otvaranja ponuda.

Kupac će prodavatelju isplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, na način i u rokovima koji će se utvrditi ugovorom o kupoprodaji.

U slučaju da odabrani ponuditelj odbije potpisati ugovor o kupoprodaji, odnosno ne uplati ukupnu cijenu u ostavljenom roku iz kupoprodajnog ugovora, Fakultet će pozvati prvog sljedećeg najboljeg ponuditelja koji ispunjava uvjete natječaja na sklapanje ugovora.

8. Način dostave ponude

Ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici uz naznaku: »Za natječaj – Ponuda za simulator – Ne otvaraj« preporučenom pošiljkom na adresu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Vukelićeva 4, 10000 Zagreb, ili neposredno na urudžbeni zapisnik u Dekanatu Fakulteta, I. kat.

9. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

– za fizičku osobu: ime i prezime, OIB, adresa prebivališta te preslik osobne iskaznice za pravnu osobu: naziv, OIB, sjedište

– ponuđenu kupoprodajnu cijenu iskazanu bez PDV-a i iskazanu s PDV-om

– potpis ponuditelja fizičke osobe, odnosno potpis ovlaštenog predstavnika pravne osobe ovjeren pečatom

– izvornik ili preslik izvoda iz odgovarajućeg registra za pravne osobe

– potvrda o uplati jamčevine.

10. Ostale odredbe

Prodaja simulatora obavlja se po načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, odnosno bilo kakvu odgovornost prodavatelja glede materijalnih nedostataka na simulatoru. U ugovoru o kupoprodaji bit će sadržana odredba o zabrani certificiranja za provedbu obuke za period od jedne godine od dana sklapanja ugovora s čime je ponuditelj suglasan.

Prodavatelj zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno neprihvaćanja niti jedne pristigle ponude bez obveze da ponuditeljima obrazloži razloge poništenja natječaja ili neprihvaćanja ponude, kao i da odustane od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora, i to bez ikakve odgovornosti ili snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, no uz obvezu povrata uplaćene jamčevine.

Osim ugovorene kupoprodajne cijene, kupac u cijelosti snosi sve pripadajuće troškove uz realizaciju kupoprodaje.

Podnošenjem ponude ponuditelj je suglasan da Fakultet može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ovaj natječaj će se objaviti u Narodnim novinama.

Fakultet prometnih znanosti
Sveučilišta u Zagrebu


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019