Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 546

Uvrštena nova dokumentacija - Izrada idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja garaža na 9 lokacija u Splitu

Kategorije: Projektantske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 4.6.2019.
Nadmetanje raspisao: Split parking d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 24.5.2019.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2019/S F12-0003095

 

Dodatak Službenom listu Europske unije

 

Informacije i elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj


Obavijest o projektnom natječaju

Direktiva 2014/24/EU 

Direktiva 2014/25/EU 


 

 

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje/subjekte odgovorne za postupak)

 

Službeni naziv: Split parking d.o.o.

Nacionalni registracijski broj: 90551978160

Poštanska adresa: Ruđera Boškovića 28

Mjesto: Split

NUTS kod: HR035

Poštanski broj: 21000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt:

Telefon: +385 21644713

E-pošta: josipa.ivandic@splitparking.hr

Telefaks: +385 21470113

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.splitparking.hr

Adresa profila kupca: www.splitparking.hr

    Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

        Službeni naziv:                                                                                             Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

  I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

 Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

  I.3) Komunikacija

 Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+F12-0003095

 Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

 na prethodno navedenoj adresi 

 na drugoj adresi:      

                                                    

                                                    

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

 elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

 na prethodno navedenu adresu

 na sljedeću adresu: 

 Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

  I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

  

 

 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 

 

 

 


 

I.6) Glavna djelatnost (u slučaju obavijesti koju objavljuje naručitelj)

 

 

 Proizvodnja, prijenos i distribucija  plina i toplinske energije

Željezničke usluge

 Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa

 Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

 Istraživanje  i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane sa zračnim lukama

 Vodoopskrba

Druga djelatnost:

 Poštanske usluge

 

 

 

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Izrada idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja garaža na 9 lokacija u Splitu

Referentni broj: MN-1/19

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  71200000

Dodatna CPV oznaka:

 

 

II.2) Opis

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:         Dodatna CPV oznaka:      

II.2.4) Opis nabave:

Izrada idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja garaža na 9 lokacija u Splitu

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.10) Kriteriji za odabir sudionika: 2 (u slučaju ograničenog natječaja)

 

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Sudjelovanje je rezervirano za određenu struku    da    ne

Navesti struku: 

 

 

 

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1) Opis

IV.1.2) Vrsta natječaja

  Otvoreni

  Ograničeni

Broj sudionika koji će se razmatrati: 

ili Najmanji  broj:   / Najveći broj:             

IV.1.7) Imena već odabranih sudionika: 1 (u slučaju ograničenog natječaja)

IV.1.9) Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom: - Kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja garažnih građevina - Arhitektonsko oblikovanje garažnih građevina - Urbanističko-prostornu koncepciju - Prometno rješenje - Zadovoljenje zadanih higijensko-tehničkih i tehnoloških uvjeta - Ekonomičnost i dugoročna održivost rješenja (energetski koncept) - Hortikulturno uređenje unutar granica obuhvata -Kvaliteta aplikacije rekreativnih sadržaja ili zelenih krovova na adekvatnim lokacijama

 

 

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.2) Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  29.04.2019  Lokalno vrijeme:  16:00:00

 

IV.2.3) Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima: 2  (dd/mm/gggg) (u slučaju ograničenog natječaja) 

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

           

Hrvatski

 

 

 

 

 

 

IV.3) Nagrade i ocjenjivački sud

IV.3.1) Podaci o nagradi(ama)

Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e)    da   ne

Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti: 2

Prema dokumentaciji o nabavi

IV.3.2) Podaci o isplatama svim sudionicima:  Prema dokumentaciji o nabavi

IV.3.3) Dodatni ugovori nakon provedenog  natječaja

Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja    da   ne

IV.3.4) Odluka ocjenjivačkog suda

Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.     da  ne   

IV.3.5) Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda: 1, 2

Marko Bartulić, direktor Split parkinga, predstavnik raspisivača

IV.3.5) Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda: 1, 2

Jure Granić, dipl.ing. cestovnog prometa, predstavnik raspisivača

IV.3.5) Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda: 1, 2

Boris Popović dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS

IV.3.5) Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda: 1, 2

Mirko Buvinić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja

IV.3.5) Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda: 1, 2

Ivan Jurić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.3) Dodatni podaci:

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite:

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.5) Datum slanja ove obavijesti 26.01.2019  

 

 

 

2019-003095

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1         molimo ponovite  koliko je god puta potrebno

2         prema potrebi Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Izvještaj tehničke komisije.pdf 215.11 KB Zadnja promjena objave u NN: 24.05.2019. 14:44

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019