Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 659 151

Natječaj za dodjelu u zakup građevinskog neizgrađenog zemljišta u državnom vlasništvu za izgradnju objekata - fotonaponskih elektrana

Kategorije: Zemljišta, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 25.1.2019.
Nadmetanje raspisao: Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanska županija OPĆINA RAVNO
Objavljeno u: Večernji list, 10.1.2019.
Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanska županija OPĆINA RAVNO

Povjerenstvo za provedbu natječaja Broj: 05/19

Ravno, 08. siječanj 2019. godine

Temeljem Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Ravno za period 2007 - 2017 broj: OV - 189/11 od 14.11. 2011. godine i članka 45 stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu F BiH (Službene novine F BIH , broj 25/03,16/04,57/05), i na temelju Odluke Općinskog Vijeća Ravno, broj: OV- XI - 72/18 od 21. prosinca 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja o b j a v Ij u j e

NATJEČAJ

ZA DODJELU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA IZGRADNJU OBJEKATA - FOTONAPONSKIH ELEKTRANA

I

Natječaj se objavljuje za slijedeće lokacije:

1.    dio k.č. 165, K.O. Cicrina, površine 5 000 m2

•    namjena: za izgradnju fotonaponske elektrane    *

•    početna cijena zakupa: 0,10 KM/m2 godišnje

2.    dio k.č. 2041/11, K.O. Kurtovići, površine 8 000 m2

•    namjena: za izgradnju fotonaponske elektrane

•    početna cijena zakupa: 0,10 KM/m2 godišnje

II

Gospodarsko korištenje predmetnog zemljišta na području općine Ravno sa ciljem postavljanja fotonaponskih elektrana.

III

Predmet zakupa je:

1.    dio čestice k.č. 165 K.O. Cicrina površine 5 000 m2 i

2.    dio čestice k.č. 2041/11, K.O. Kurtovići, površine 8 000 m2.

IV

Zakupoprimatelj se obvezuje urediti okoliš te izgraditi pristupni put za postavljanje fotonaponskih elektrana. Rok za ovu aktivnost je 18 mjesecji od potpisivanja ugovora o zakupu.

V

Zakup se daje na rok od 25 godina počevši s danom potpisa ugovora o zakupu, s mogućnošću produženja ugovora.

VI

Podnositelj mora uz ponudu obvezno priložiti:

1.    Pismo namjere s opisom aktivnosti

2.    Dokaz o sposobnosti ponuditelja:

•    izvadak iz sudskog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži zakup izjavu da je ponuditelj ispunio sve obaveze iz drugih zakupa (teritorij BiH), ako ih je imao ili ih ima (priložiti kopije Ugovora ako ih ima)

•    potvrdu da ponuditelj nema neizmirenih obveza (potvrda iz Porezne uprave, potvrda za izmirene poreze, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje)

3.    Izjava ponuditelja da će sve radove obavljati na način i kvalitetom koja je predviđena za takve radove i usluge, te da će o svom trošku otkloniti sve nedostatke proistekle zbog nekvalitetnih radova.

VII

Rok za dostavu ponude je 15 dana od objave natječaja.

Ponude se dostavljaju u pisarnicu Općine Ravno u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom:

„ Za javni natječaj:

•    zakup dijela čestice k.č. 165 K.O. Cicrina površine 5 000 m2 i

•    zakup dijela čestice k.č. 2041/11, K.O. Kurtovići, površine 8 000 m2

•    Ne otvarati".

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno na protokolu općine Ravno - pisarnici.

VIII
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

Ponuđena cijena
Rok realizacije projekta

IX

Zainteresirani ponuđači mogu dobiti potvrdu informacije u zgradi općine Ravno svakim radnim danom od 08:00 - 14:00 (kontakt osoba - Josip Raguž, 036 891 465; josiprgz@ gmail.com)
Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 10:00 sati u prostorijama Općine Ravno.

XI

Načelnik općine Ravno će na temelju mišljenja Povjerenstva donijeti Odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci obavijestiti će sve ponuditelje u roku od osam (8) dana od donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka odluke o davanju zakupa sklopiti ugovor o zakupu, u kojem će se precizno odrediti uvjeti Ugovora, a u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

XII

Općina Ravno ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom natječaju, te zadržava pravo da ovaj natječaj poništi bez obveze obrazlaganja i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja.
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA JELENA SENTA dipl.iur.

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019