Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 661 351

Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja Luke Zaglav, Dugi otok, radi obavljanja djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti, koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje

Kategorije: Koncesije na pomorsko dobro, Koncesije
Datum zatvaranja: 19.2.2019.
Nadmetanje raspisao: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR
Objavljeno u: Narodne novine, 10.1.2019.

                           

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

OIB:  58398165411

Poštanska adresa:  Liburnska obala 6/5

Mjesto:  Zadar

Poštanski broj:  23000

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Županijska lučka uprava Zadar  

Na pažnju (osoba za kontakt):  mr. sc. Branka Batur

Telefon:  +385 23250565

E-pošta:  branka.batur@cpa-zadar.hr

Telefaks:  +385 23250564

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.cpa-zadar.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Pristup dokumentaciji za nadmetanje

  Internetska adresa:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+01K-0000875

 

Ponude šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Davatelj koncesije

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

 

 

Nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne (regionalne) samouprave

Tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

Pravna osoba posebnim zakonom ovlaštena za davanje koncesije

I.3) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja Luke Zaglav, Dugi otok, radi obavljanja djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti, koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje.

 

  

eksploatacija mineralnih sirovina

na kulturnim dobrima

  

korištenje voda

za komunalne djelatnosti

pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

u području željeznica

pomorsko dobro

  

u području žičara

zaštita prirode

za djelatnosti gospodarenja otpadom

energetika

u području turizma

obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

u području zdravstva

za luke

  

za pružanje medijskih usluga televizije i radija

  

za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

slobodne zone

pružanje usluga javnog prijevoza

za uzgoj riba i drugih morskih organizama

zračne luke

u području veterinarskog javnog zdravstva

u području sporta

 

 

Ostalo (navesti):

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za usluge

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Luka Zaglav, Općina Sali, Zadarska županija

NKPJS kod

HR033

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Koncesija se daje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja Luke Zaglav, Dugi otok, radi obavljanja djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti, koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje.Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja Luke Zaglav, Dugi otok radi obavljanja djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti.Koncesijom se stječe pravo potpunog isključenja koncesioniranog pomorskog dobra iz opće upotrebe.Područje koje se daje u koncesiju je dio lučkog područja Luke otvorene za javni promet županijskog značaja Zaglav, Dugi otok. Područje koncesije se prostire na ukupnoj površini koja iznosi 1.102 m2, od čega kopneni dio iznosi 820 m2, a morski dio 282 m2

 

II.1.4) Rok trajanja koncesije (u godinama)

 (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

  15

 

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

Koncesija se daje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke Zaglav, Dugi otok, radi obavljanja djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti, koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje.Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke Zaglav, Dugi otok, radi obavljanja djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti.Koncesijom se stječe pravo potpunog isključenja koncesioniranog pomorskog dobra iz opće upotrebe.Prije početka obavljanja djelatnosti koja je predmet koncesije, koncesionar je dužan i ovlašten pribaviti sve potrebne suglasnosti i dozvole sukladno Pomorskom zakoniku („Narodne novine“ br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 i 20/17), Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17) i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i predmetne djelatnosti.

(navesti samo u brojkama) 

Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 267.714.254,40

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II. 2.3) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora/ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

Odjeljak III: Dostava ponuda

III.1.) Rok za dostavu ponuda

           Datum: 19.02.2019                      Vrijeme: 15:00

III.2.) Adresa na koju se ponude dostavljaju

           Liburnska obala 6 (V. kat), 23000 Zadar

III.3.) Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Datum: 22.02.2019      Vrijeme: 12:00

Mjesto:  Županijska lučka uprava Zadar

 

 


Odjeljak IV: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

IV.1) Uvjeti sudjelovanja

IV.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

3.1.1. Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarski subjekt iz postupka davanja koncesije u bilo kojem trenutku:1. ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za jedno ili više kaznenih djela, i to kako slijedi:? sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji - zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela,? korupciju - primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, ? prijevaru - prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, utaja poreza i drugih davanja? terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima - terorizam, javno poticanje na terorizam, novačenje za terorizam, obuka za terorizam, terorističko udruženje, ? pranje novca ili financiranje terorizma - financiranje terorizma, pranje novca, ? dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima - trgovanje ljudima, trgovanje ljudima i ropstvo.2. ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. i za odgovarajuća kaznena djela prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin.Za potrebe utvrđivanja traženih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije. Izjava o nekažnjavanju koju sastavlja ovlaštena osoba popunjava se i potpisuje na OBRASCU 2 ili se izdaje na službenom memorandumu, a popunjena i potpisana izjava mora sadržajno u potpunosti odgovarati tekstu navedenom u OBRASCU 2.Obrazac Izjave (OBRAZAC 2) čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.3.1.2. Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarski subjekt iz postupka davanja koncesije u bilo kojem trenutku ako je gospodarski subjekt u postupku likvidacije, odnosno ako je obustavio svoje poslovne aktivnosti.Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja odgovarajuću potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz čl. 3.1.2. ove Dokumentacije za nadmetanje, ne starijim od 30 (trideset) dana od dana objave Obavijesti o nadmetanju3.1.3. Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i/ili doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta. Iznimno, davatelj koncesije neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.Ponuditelj mora zadovoljiti ispunjenje obveza plaćanja dospjelih poreznih obveza i/ili doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, što Ponuditelj mora dokazati na odgovarajući način.Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.3 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 1. potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ili 2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili 3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka. 3.1.4. Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako utvrdi da je gospodarski subjekt koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru, osim ako prethodno nije popravio štetu ili vratio stečeno bez osnove.Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.4. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. (OBRAZAC 3)Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana započinjanja postupka davanja koncesije.3.1.5. Davatelj koncesije obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije ako mu je oduzeta koncesija iz razloga navedenog u članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, odnosno ako mu je raskinut ugovor o koncesiji izjavom davatelja koncesije iz kojeg od razloga navedenog u odredbi članka 73. Zakona o koncesijama. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.5. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta da ponuditelju do sada nije oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, odnosno da mu nije raskinut ugovor o koncesiji izjavom davatelja koncesije iz kojeg od razloga navedenog u odredbi članka 73. Zakona o koncesijama (OBRAZAC 4). Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana započinjanja postupkadavanja koncesije.3.1.6. Davatelj koncesije obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije ako nije ispunio sve obveze iz drugih koncesija na pomorskom dobru, ako ih ima ili ih je imao.Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.6. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao (OBRAZAC 5), a u slučaju da nije imao koncesija, Izjavu da do sada nije imao zaključen ni jedan Ugovor o koncesiji (OBRAZAC 5A).Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije.Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti prethodnog odjeljka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti koje su u njima navedene, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Svaki gospodarski subjekt koji se nalazi u nekoj od situacija iz ovog poglavlja može pružiti dokaze kako bi dokazao da su mjere koje je poduzeo dovoljne da pokažu njegovu pouzdanost bez obzira na postojanje nekog bitnog razloga za isključenje. Ako se takav dokaz smatra dovoljnim, dotični gospodarski subjekt ne isključuje se iz postupka.Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:a) plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera radiplaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom;b) aktivnom suradnjom s nadležnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica iokolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom;c) odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanjadaljnjih kaznenih djela ili propusta.Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera. Davatelj koncesije neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako ocijeni da su poduzete mjere primjerene.Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje ovoga članka iz postupka davanja koncesije je 5 (pet) godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ovoga poglavlja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.3.2. Ostali razlozi za isključenje gospodarskog subjekta Davatelj koncesije isključiti će iz postupka gospodarski subjekt ako je nad njime otvoren stečajni postupak, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta.Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja odgovarajuću potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz t. 3.2. ove Dokumentacije za nadmetanje, ne starijim od 30 (trideset) dana od dana objave Obavijesti o nadmetanjuU slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz ovog poglavlja utvrđuju se za sve članovezajednice pojedinačno.

IV.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Uvjeti financijske sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost4.2.1. Ponuditelj dokazuje svoju financijsku sposobnost dostavom sljedećih dokumenata:a) podatak o bonitetu (BON 1), osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte, ne stariji od 30 (trideset) dana od dana započinjanja postupka davanja koncesije, b) podatak o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja), ne stariji od 30 (trideset) dana od dana započinjanja postupka davanja koncesije.Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana neprekinute blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost ovog poglavlja. Novoosnovana društva i obrti, u smislu ove Dokumentacije, su društva i obrti koji su upisani u nadležnom registru i nisu za prethodnu poslovnu godinu ili do dana podnošenja ponude imala poslovne aktivnosti odnosno poslovne događaje, niti su u poslovnim knjigama imala podatke o imovini i obvezama, što se dokazuje Izjavom o neaktivnosti koja se daje sukladno Zakonu o računovodstvu (OBRAZAC 8).

IV.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnostPonuditelj dokazuje svoju tehničku i stručnu sposobnost dostavom:a) izjave o raspolaganju odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za izvršenje Ugovora o koncesiji. (OBRAZAC 7)b) Studije gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi sukladno Dokumentaciji za nadmetanje te u suglasju sa odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru;Studija gospodarske opravdanosti je uz ostalu dokumentaciju obavezan sadržaj ponude za davanje koncesije i čini temeljni dokument za ocjenu ponude i odabir najpovoljnije ponude. Studijom se dokazuje gospodarska opravdanost, odnosno rentabilnost i profitabilnosti gospodarskog korištenja pomorskog dobra te se određuje visina stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Također, istom se utvrđuje iznos ukupnog investicijskog ulaganja u okviru kojeg je i ulaganje u zaštitu okoliša prema procijenjenom stupnju ugroženosti okoliša, a koji predstavljaju značajne kriterije za ocjenjivanje i valorizaciju ponuda. Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva.Studija gospodarske opravdanosti mora biti izrađena sukladno pravilima struke na način koji omogućava objektivnu i ispravnu izradu i procjenu1. metodoloških pravila i načela,2. pokazatelja, koji predstavljaju realan prikaz razvojnih mogućnosti projekta, 3. struktura tehničko-tehnoloških elemenata i prateće dokumentacije,4. realnih rezultata i visine planiranih ulaganja.Obavezan sadržaj Studije gospodarske opravdanosti je: ? plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije sa osvrtom na iskoristivost lučkih kapaciteta i utjecaj na rast prometa? iznos planirane investicije u zaštitu okoliša? iznos planirane ukupne investicije? izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti)? procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi)? izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije? izjava ponuditelja da prihvaća i da će se pridržavati svih mjera zaštite okoliša ? plan i operativni godišnji program rada i investicija uz prikaz utjecaja koji će to imati na rast prometa, zaposlenost i razvoj luke? dokaz da raspolaže odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije? dokaz da raspolaže potrebnim brojem i djelatnicima odgovarajuće stručnosti ? dokaz i jamstvo da raspolaže potrebnim financijskim sredstvima, ili izvorima sredstava za ostvarenje plana i programa rada i investicija.

IV.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenj
vo)

4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnostSvaki ponuditelj mora u postupku davanja koncesije dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja, iz kojeg je vidljivo da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju traži koncesiju, što dokazuje:• Izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije.U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

IV.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

IV.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

              

IV.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba

odgovornih za izvršenje usluga                                                                                da   ne           

IV.2.3) Primjena posebnog zakona (navesti naziv posebnog zakona)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

IV.3) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

Odjeljak V: Kriteriji i jamstva za ozbiljnost ponude

V.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

       Kriteriji

Značaj

ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade

15,00

ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade

15,00

ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti koji obuhvaća i tehničko-tehnološku opremljenost za izvršenje plana

40,00

broj planiranih radnih mjesta i stručnost radnika

10,00

ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja u zaštitu okoliša

20,00

V. 2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:

  ? Jamstvo za ozbiljnost ponude Jamstvo za ozbiljnost ponude je garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.Jamstvo za ozbiljnost ponude čini sastavni dio ponude uvezene u cjelinu, a potrebno ga je uložiti u PVC fascikl (zbog obveze vraćanja istog) koji je potrebno osigurati naljepnicom s pečatom ponuditelja od neovlaštenog vađenja sa strane koja je otvorena, te označiti rednim brojem stranice.Jamstvo za ozbiljnost ponude se dostavlja u izvorniku te će se naplatiti u slučajevima:- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti- dostavljanja neistinitih podataka - nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata po traženju Davatelja koncesije- odbijanja potpisivanja ugovora o koncesiji odnosno nedostavljanja jamstva za provedbu ugovora o koncesiji.U ponudi se mora dostaviti dokaz o jamstvu za ozbiljnost ponude i nedostatak takva dokaza je neotklonjiv nedostatak ponude.? Jamstva za uredno ispunjenje obvezaa) Pismo namjere poslovne banke u izvornom obliku da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5,0% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa.Pismo namjere poslovne banke čini sastavni dio ponude uvezene u cjelinu, a potrebno ga je uložiti u PVC fascikl (zbog obveze vraćanja istog) koji je potrebno osigurati naljepnicom s pečatom ponuditelja od neovlaštenog vađenja sa strane koja je otvorena, te označiti rednim brojem stranice.b) Izjava ponuditelja kojom se obvezuje da će prilikom sklapanja ugovora dostaviti bjanco zadužnicu (isprava sastavljena sukladno članku 215. Ovršnog zakona), na iznos od 500.000,00 (petstotisuća) kuna. (OBRAZAC 6)

VI. Administrativni podaci

VI.1) Rok za dostavu ponuda

         Datum: 19.02.2019                      Vrijeme:   15:00

VI.2) Adresa na koju se moraju poslati ponude:

         Liburnska obala 6 (V. kat), 23000 Zadar

 

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  09.01.2019   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

 Službeni naziv:        OIB:

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2019/S 01K-0000875

14

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Koncesija Zaglav - Dokumentacija za nadmetanje.docx 968.07 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019