Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 632 806

Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Sopje

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 13.12.2018.
Nadmetanje raspisao: Općina Sopje
Objavljeno u: Glas Slavonije, 6.12.2018.

Na temelju članka 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje, broj 3/15), članka 30. Statuta Općine So-pje (Službeni glasnik Općine Sopje, broj 1/13,1/14 i 1/18) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sopje koju je Općinsko vijeće Općine Sopje usvojilo na svojoj 13. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2018.godine, Općinski načelnik Općine Sopje

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sopje
1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pismenih ponuda i to:

Redni 

broj

k.č.br.

Oznaka 

zemljišta

Površina 

m2

z.k.ul.

Adresa

Početna cijena u kunama

01.

931

Kuća, dvor, oranica, šuma, Vladimira Nazora 23

2176

390

Vladimira Nazora 23, Sopje

38.502,96

 

 

2. Pisana ponuda na natječaj obavezno mora sadržavati:

a) za fizičke osobe - ime, prezime, OIB, adresu i dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice);

b) za pravne osobe - naziv (tvrtku) trgovačkog društva, OIB, te ime, prezime i adresu ovlaštene osobe za zastupanje trgovačkog društva i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne stariji od 60 dana;

c) točnu oznaku nekretnine;

d) iznos ponuđene cijene za nekretninu (iskazanu brojkom i slovima);

e) dokaz o uplati jamčevine i broj žiro računa natjecatelja, radi eventualnog povrata jamčevine

f) potvrdu porezne uprave da nema dospjelog nepodmirenog duga prema RH

g) potvrdu Općine Sopje da nema dospjelog nepodmirenog duga prema Općini;

h) izjavu ponuditelja da je upoznat s uvjetima natječaja i da iste prihvaća,

3. Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 10% utvrđene početne cijene za nekretninu iz ovog javnog natječaja, za koje podnesu ponudu. Jamčevinaseuplaćujenažiro-računOpćineSopje,IBAN:HR0824120091840700008, model 68, poziv na broj 5789-OIB, s naznakom ‘Jamčevina za natječaj-proda-ja nekretnine”.

Ponuditelju koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu. Ponuditelj koji uspije u natječaju i naknadno odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelji koji nisu uspjeli u postupku natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka natječaja.

4. Nekretnine opisane pod rednim brojem 1. ove Odluke izlažu se prodaji putem javnog natječaja, prikupljanjem pismenih ponuda. Rok za dostavu pisanih ponuda iznosi 8 dana od dana objave natječaja. Javni natječaj objaviti će se u jednom od javnih glasila (službenom, dnevnom, tjednom ili lokalnom listu) i objavljuje se na službenim web stranicama Općine Sopje. Zainteresirani kupci mogu pogledati nekretnine ponuđene na natječaju svakog radnog dana od 8,00 -14,00 sati.

5. Pisane ponude za natječaj dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine, u zatvorenoj omotnici sa naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ-NE OTVARAJ” na adresu: OPĆINA SOPJE, Kralja Tomislava 20, Sopje.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se 19. prosinca 2018. godine u 12,00 sati u prostorijama Općinskog načelnika Općine Sopje, Kralja Tomislava 20, Sopje.

6. Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos za kupnju nekretnine u odnosu na početnu cijenu od uvjetom da ispunjava i sve druge uvijete natječaja.

Ponude ispod utvrđene početne cijene neće se razmatrati.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem se smatra slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude istu cijenu a ispunjavaju uvjete natječaja, kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda koja je prispjela prva.

7. Najpovoljniji ponuditelj dužan je s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme zakašnjenja.

Kupoprodajni ugovor će sadržavati odredbu da će općina izdati kupci tabular-nu ispravu radi uknjižbe prava vlasništva u zemljišnu knjigu tek nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene.

8. Ostali uvjeti kupnje uređuju se ugovorom koji je osnova za uknjižbu vlasništva.

Troškovi ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe vlasništva u zemljišnim knjigama te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

9. Općina Sopje zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i da poništi ovaj natječaj, odnosno ne izabere ni jednu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema ponuditeljima.

KLASA: 940-01/18-01/08 URBROJ: 2189/10-01-18-2 Sopje, 04. prosinca 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019