Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 648 666

Javni poziv svim ljekarnama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije

Kategorije: Nabava lijekova, medicinske, laboratorijske opreme i potrošnog materijala, Nabava roba
Datum zatvaranja: 14.12.2018.
Nadmetanje raspisao: Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije
Objavljeno u: Večernji list, 5.12.2018.

Broj: 01-37-14- 2206/18 Datum: 04.12.2018. godine
Sukladno članku 33. i 99. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH", broj 30/97,7/02,70/08 i 48/11), na temelju članka 3. Odluke Vlade Hercegbosanske županije o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 4/08) i Odluke Upravnog vijeća Zavoda broj 11-37-14-2169/18 od 29.11.2018. godine, Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije upućuje

JAVNI POZIV

svim ljekarnama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije

1. PREDMET UGOVARANJA

Usluge izdavanja lijekova osiguranim osobama Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ (u daljnjem tekstu: Zavod) koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

2. PRAVO NA USPOSTAVLJANJE UGOVORNOG ODNOSA

Pravo na uspostavljanje ugovornog odnosa imaju sve ljekarne koje su osnovane, organizirane i obavljaju djelatnost sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH", broj 46/10 i 75/13) i Zakona o ljekarničkoj djelatnosti („Službene novine F BiH", broj 40/10) i koje posjeduju važeće Rješenje Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije o ispunjavanju propisanih uvjeta glede prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme, a koje je izdano za ljekarnu, privatnu ljekarničku praksu ili ogranak, a za objekt na području Hercegbosanske županije.

3. SADRŽAJ PRIJAVE Prijava treba sadržavati:

1. Opći podaci i dokazi:

a) Naziv i točna adresa ljekarne, broj telefona, faksa i e-mail, te podaci o rukovoditelju koji je odgovoran za stručni rad u ljekarni i podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje;

b) Popis ljekarničkih jedinica, ogranaka i depoa s adresama i brojevima telefona i podaci o rukovoditelju koji je odgovoran za stručni rad;

c) Rješenje o registraciji;

d) Rješenje Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ o ispunjavanju propisanih uvjeta glede prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme;

e) Uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj ljekarne i/ili ogranka i/ili depoa ljekarne;

f) Potvrda nadležne porezne uprave o izmirenim obvezama poreznog obveznika;

g) Potvrda banke o solventnosti;

h) Potvrda nadležnog suda da ponuditelj nije proglašen krivim za profesionalni prekršaj u razdoblju od pet (5) godina koje prethodi datumu podnošenja prijave na predmetni javni poziv;

i) Ispis dobavljača s priloženim zaključenim ugovorima o kontinuiranom snabdijevanju lijekovima;

Napomena: Tražena dokumentacija treba biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj preslici, s tim da je dokumentaciju pod točkama c), d) i e) potrebno dostaviti samo za ljekarne, privatne ljekarničke prakse ili ogranke osnovane od posljednjeg Javnog poziva. Dokumentacija pod točkama f), g) i h) ne smije biti starija od tri mjeseca!

2. Uvjeti za obavljanje ljekarničke djelatnosti za magistra farmacije i farmaceutske tehničare iz članka 33. Zakon o ljekarničkoj djelatnosti („Službene novine F BiH", broj 40/10):

a) Preslika diplome fakulteta za zvanje magistra farmacije;

b) Preslika svjedodžbe odgovarajuće srednje škole zdravstvenoga usmjerenja za zvanje farmaceutski tehničar;

c) Dokaz o položenom stručnom ispitu;

d) Uvjerenje o državljanstvu Bih! i preslika osobne iskaznice;

e) Preslika licence;

f) Preslika ugovora o radu u navedenoj ljekarni.

Napomena: Navedene dokaze dostaviti samo za djelatnike prijavljene od posljednjeg Javnog poziva!

Pored navedenog, ponuditelj treba dostaviti i sljedeće izjave:

• Da prihvaća izdavanje lijekova na recept s Pozitivne Liste lijekova Hercegbosanske županije osiguranim osobama Zavoda, po cijenama utvrđenim Listom.

• Da prihvaća maržu od 13 % na nabavnu cijenu lijeka,

• Da prihvaća odgođeno plaćanje od 90 dana,

• Da prihvaća sve izmjene i dopune Liste lijekova u smislu Odluka Vlade HBŽ'i usklađivanja s esencijalnom Listom lijekova.

Ljekarna je obvezna izjave o prihvaćanju uvjeta Javnog poziva, kao bitne elemente ugovora, dostaviti u pisanom obliku, potpisane od strane odgovorne osobe i ovjerene pečatom ljekarne.

4. DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Tiskanicu prijave i primjerak ugovora može se preuzeti u prostorijama Zavoda u Livnu svakim radnim danom od 08 -14 sati ili na WEB stranici Zavoda.

Prijavu dostaviti osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj kuverti na adresu Zavoda, Ul. Kneza Mutimira bb, 80101 Livno, s naznakom "Prijava po Pozivu, ne otvarati, otvara Povjerenstvo!"

Prijave moraju biti zapečaćene s naznakom adrese i kontakt telefona.

5. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE

Ljekarne koje budu ispunjavale sve propisane uvjete sukladno ovom Pozivu biti će pravodobno izvještene o datumu potpisivanja ugovora.

Sklapanjem Ugovora ljekarna postaje ugovorna ljekarna od 01. siječnja 2019. godine, do 31.12.2019. godine, te će obvezno morati istaknuti na vidno mjesto natpis s logotipom Zavoda: „Ugovorna ljekarna". Isto tako, ugovorna ljekarna je dužna istaknuti Listu lijekova Zavoda, te radno vrijeme ljekarne.

Poziv za podnošenje prijava otvoren je do 14.12.2018. godine za ljekarne koje su registrirane u vrijeme objave Javnog poziva.

Za sve one ljekarne koje se registriraju nakon isteka roka navedenog u javnom pozivu, poziv za podnošenje prijava ostaje otvoren do 31.12.2019. godine.

6. OSTALE ODREDBE

Zavod ne snosi troškove ljekarne u postupku Javnog poziva, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti u potpunosti svaku prijavu, poništiti Javni poziv ili odbiti sve prijave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ljekarnama.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati!

Ovaj Poziv će se objaviti u Večernjem listu i na WEB stranici Zavoda.
Ravnatelj Ante Baković, dr.stom.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019