Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 648 666

Zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ivankovo

Kategorije: Poslovni prostori, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 14.12.2018.
Nadmetanje raspisao: Općina Ivankovo
Objavljeno u: Glas Slavonije, 5.12.2018.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 1146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15. - pročišćeni tekst), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11. i 64/15.-u daljnjem tekstu Zakon), članka 52. Statuta Općine Ivankovo (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09., 3/13. i 2/18.) i članaka 4. i 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Ivankovo (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 17/18.-U daljnjem tekstu), Općinski načelnik Općine Ivankovo,

raspisuje

NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ivankovo

I. Općina Ivankovo daje u zakup uređeni poslovni Prostor u sportskoj dvorani Ivankovo, Bošnjaci 10, Caffe bar, ukupne površine 85,96 m2 za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom opremom.

Početna cijena zakupnine iznosi mjesečno 6.017,20 kn bez PDV-a, (70,00kn/m2 mjesečno).

U postignutu cijenu mjesečne zakupnine uračunavaju se troškovi grijanja, električne energije i vode. Za poslovni prostor plaća se komunalna naknada i druge obveze propisane pozitivnim propisima i Odlukama Općine Ivankovo.

II. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina.

III. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

IV. Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji ponuditelj je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

V. Pisana ponuda treba sadržavati:

- za fizičke osobe: ime i prezime, adresa, OIB, presliku osobne iskaznice

- za pravne osobe: naziv tvrtke, sjedište, OIB,

- mjesečni iznos zakupnine koji se nudi izražen u kunama,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini, potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Ivankovo a pravne osobe i državnom proračunu (porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno)

- potvrdu o stručnoj osposobljenosti: obrtnicu (za fizičke osobe),

- dokaz o upisu u sudski ili drugi registar te dokaz o solventnosti (za pravne osobe),

- broj računa za povrat jamčevine,

- za ostvarivanje prava prvenstva iz točke VII. natječaja, dokaze o statusu i nekorištenju drugog poslovnog prostora po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

VI. Svaki ponuditelji za zakup nekretnine na ime jamčevine dužan je uplatiti trostruki iznos početne mjesečne zakupnine na račun Općine Ivankovo IBAN:HR1123900011815900007 - HPB d.d., model HR68, poziv na broj odobrenja 7242-OIB.

Uplaćena jamčevina uračunava se u iznos zakupnine i obračunava kod zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Ukoliko ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj se može ponoviti.

Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčenima se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja

Odluke o najpovoljnijoj ponudi.

VII. Prava prvenstva za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostainj profesionalnu djelatnost ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude imaju osobe sukladno članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), s tim da su dužne priložiti dokaz o svom statusu. Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju prava prvenstva iz ove točke ne može se davati u podzakup.

Pravo prvenstva iz ove točke ne može se ostvariti za vrijeme dok tra;e zakuo d^gcc

stora. neovisno po kojoi osnov ie ostvare1-

VIII. Ugovor o zakupu poslovnog prostora po ovom natječaju sklapa se kao ovršna isprava na trošak zakupnika. .

IX. Pisane ponude na natječaj se dostavljaju do 14. prosinca 2018. u 15:00 sati,(do ovog roka ponude moraju biti zaprimljene u Općini Ivankovo) u zatvorenoj omotnici s naznakom “NATJEČAJ ZA ZAKUP - ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI", putem pošte ili osobno na adresu Općina Ivankovo, Bošnjaci 6, 32281 Ivankovo.

X. Ponuda ponuditelja koji imaju dospjele, nepodmirene obveze prema Općini Ivankovo ukoliko im po posebnim propisima nije odobrena odgoda plaćanja neće se razmatrati.

XI. Javno otvaranje ponuda održat će se 14. prosinca 2018. godine u 15:00 sati na adresi Općine Ivankovo, Bošnjaci 6 Ivankovo.

Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Općine Ivankovo.

XII. Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

XIII. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Općinski načelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Općine Ivankovo.

XIV. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od poziva s Općinom Ivankovo sklopiti Ugovor o zakupu u skladu s odredbama Zakona, Odluke i ovog Natječaja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Općinom Ivankovo ne sklopi Ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

XV. Natječaj će se objaviti u Glasu Slavonije, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Ivankovo, a sve ostale informacije mogu se dobiti na adresi: Općina Ivankovo, Bošnjaci 6, 32281 Ivankovo ili na telefon: 032/379-628 i 032/379-027.

KLASA: 372-03/18-01/31 UR. BROJ: 2188/03-02/1-18-2 U Ivankovu, 3. prosinca 2018. godine

NAČELNIK

Marko Miličević, dipl. ing.

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019