Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 649 583

Davanje u zakup dijela sportske građevine Sportsko rekreacijskog centra “Maksimirska naselja”

Kategorije: Poslovni prostori, Ostalo, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 9.12.2018.
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb Upravljanje sportskim objektima
Objavljeno u: Jutarnji list, 2.12.2018.

Na temelju članka 5. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10, 12/10, 5/11, 15/11,22/15, 25/15, 2/17i 9/17), članka 5b. Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13, 26/14, 5/15, 25/15 i 23/16) Upravno vijeće ustanove Upravljanje sportskim objektima raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup dijela sportske građevine Sportsko rekreacijskog centra “Maksimirska naselja”

I.

SRC “MAKSIMIRSKA NASELJA” - dio sportske građevine:
Dio sportske građevine se nalazi u Zagrebu, Aleja Antuna Augustinčića 8, koja je sagrađena na k.č.br. 159/2 k.o. Peščenica Sportska građevina u naravi se sastoji od:

Zatvoreni sportski prostor

Površina u m2

- garderobe i ugostiteljski objekt

348,20 m2

Otvoreni sportski prostor

 

- Poligon za vježbanje nogometa

1.500,00 m2

 

 

Dio sportske građevine daje se u zakup za obavljanje sportske aktivnosti - nogomet. Sportska građevina se daje zakup na vrijeme od 5 (pet) godina.

Zakupnina za zakup sportskog objekta iznosi 6.000,00 kuna mjesečno (bez PDV).

POSEBNE ODREDBE

II.

Dio sportske građevine nije u posjedu Ustanove. Ustanova će sklopiti ugovor s najpovoljnijim natjecateljem po stupanju Ustanove u posjed, a za koji period Ustanova ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu zbog ne sklapanja ugovora o dijela sportske građevine.

OPĆE ODREDBE

III.

1. Kao zakupnik biti će izabran onaj ponuditelj koji ponudi najviši iznos zakupnine veći od početnog, uz udovoljavanje svim uvjetima natječaja.

2. Pored navedene zakupnine, Zakupac je dužan podmirivati i troškove tekućeg održavanja sportske građevine

Pod troškovima tekućeg održavanja sportske građevine podrazumijevaju se naročito:

- sitni popravci,

- održavanje zajedničkih prostorija i uređaja,

- režijski troškovi,

- održavanje i uređivanje sportskog prostora koji služi za redovnu uporabu sportske građevine i koje jamči osiguranje vrijednosti objekta kakva je bila u vrijeme sklapanja ugovora,

- troškovi premije osiguranja,

- plaće radnika koji rade na održavanju sportske građevine.

3. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu. Ponude se dostavljaju Upravnom vijeću ustanove Upravljanje sportskim objektima, u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-SRC “MAKSMIIRSKA NASELJA”. Ponude se predaju u pisarnicu ustanove Upravljanje sportskim objektima, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11 ili šalju preporučenom pošiljkom na istu adresu.

4. Pravo podnošenja ponuda na natječaj imaju sportski klubovi i savezi,sportske zajednice, ustanove i trgovačka društva registrirana za obavljanje sportske djelatnosti te fizičke osobe registrirane za obavljanje sportske djelatnosti.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni priložiti program korištenja i održavanja iz koje će biti vidljiv:

- interes Grada Zagreba za razvojem sporta;

- interes Grada Zagreba za održavanjem građevine u funkciji za provođenje sportske djelatnosti;

- interes Grada Zagreba za ulaganjem u sportsku građevinu radi razvoja sporta.

Ponuda mora sadržavati izjavu ponuditelja o prihvaćanju iznosa zakupnine i ostalih uvjeta određenih natječajem,

5. Ponuditelji ne smiju biti dužnici Grada Zagreba i ustanove Upravljanje sportskim objektima ni po kojoj osnovi, izuzev u slučaju daje sa dužnikom sklopljen sporazum o obročnom plaćanju dugovanja te se dužnik istog pridržava. Ponuditelji su uz prijavu obvezni priložiti:

a) izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba, ne stariju od 15 dana od dana objave natječaja;

b) izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika o nepostojanju duga s osnove potraživanja ustanove Upravljanje sportskim objektima, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb, ne stariju od 15 dana od dana objave natječaja.

Fizičke osobe uz ponudu prilažu dokument iz kojeg je vidljivo da su registrirane za obavljanje sportske djelatnosti.

Pravne osobe uz ponudu prilažu izvod iz registracije iz kojeg je vidljivo da su registrirane za obavljanje sportske djelatnosti.

6. Zakupodavac će se pri izboru ponuditelja rukovoditi:

- interesom Grada Zagreba za razvojem sporta;

- interesom Grada Zagreba za održavanjem građevine u funkciji za provođenje sportske djelatnosti,

- interesom Grada Zagreba za ulaganjem u sportsku građevinu radi razvoja sporta.

7. Sve specifičnosti vezane uz zakup pojedine sportske građevine biti će regulirane ugovorom o zakupu.

8. Kontakt telefon za pregled sportske građevine koja se daje u zakup je 091/404-0276

IV.

Ponude će biti javno otvorene u prostorijama ustanove Upravljanje sportskim objektima, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11, II. kat, dvorana za sastanke, dana 13.12.2018. u 11.00 sati. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Svi sudionici natječaja bit će pisano obaviješteni 0 rezultatima natječaja u roku 8 (osam) dana od njegova zaključenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA Mladen Palac


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019