Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 649 583

Javni natječaj za davanje u zakup uređenog poslovnog prostora u vlasništvu Općine Jasenovac u Zoni malih obrta s tržnicom u Jasenovcu

Kategorije: Poslovni prostori, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 16.12.2018.
Nadmetanje raspisao: Općina Jasenovac
Objavljeno u: Večernji list, 2.12.2018.

Na temelju odredbi Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11., 64/15.) i Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Jasenovac („Službeni vjesnik" 63/15) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja od 26. studenog 2018. godine, Općinski načelnik Općine Jasenovac, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnih prostora
Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup uređenog poslovnog prostora u vlasništvu Općine Jasenovac u Zoni malih obrta s tržnicom u Jasenovcu, Trg kralja Petra Svačića 17, na k.č. br. 3.

U zakup na određeno vrijeme daje se slijedeći prostor:

1. Lokal br. 8 (L-8) ukupne površine 29,37 m2,

Namjena poslovnog prostora je obavljanje obrtničke slastičarske djelatnosti.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme do pet (5) godina, uz mogućnost produljenja ugovora sa Zakupodavcem.

Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.

II.

Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor iz točke I. iznosi 15 kn po m2.

Jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 500,00 kn i uplaćuje se na žiro-račun Općine Jasenovac 1BAN broj HR0223400091816800008 otvoren kod Privredne banke Zagreb, poziv na broj 68 5835-01B.

III.

Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj.

IV.

Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti:

- opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru.

- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,

- original ili preslik dokaza o uplaćenoj jamčevini,

- broj I BAN-a s naznakom poslovne banke, za povrat jamčevine,

- preslik osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,

- original ili preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba, preslik obrtnice i osobne iskaznice ako je ponuditelj obrtnik,

- za pravne osobe BON 2 i potvrdu Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih obveza - ne stariju od 30 dana,
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, uz dostavu dokaza o tom statusu.

V.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine dostavljaju se poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac, s naznakom na omotnici:

ZA JAVNI NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR - NE OTVARAJ

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave u „Večernjem listu" i web stranici Opčine Jasenovac. Ponude otvara Povjerenstvo 17. prosinca 2018. godine u 9,00 sati u Vijećnici Općine Jasenovac.

Ponuditelji su dužni na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta društva.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Odabir najpovoljnije ponude izvršit će se u roku od osam dana od dana otvaranja ponuda, te će Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti dostavljene svim natjecateljima, a sa najpovoljnijim ponuditeljem zakupodavac će sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora u obliku ovršne isprave sukladno čl. 25. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a na trošak Zakupnika.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

Jamčevine koje su uplatili ponuditelji, a čije ponude nisu prihvaćene vratit će se ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu, a u slučaju odustajanja ponuditelja čije je ponuda prihvaćena, ali krivnjom ponuditelja nije došlo do sklapanja ugovora jamčevinom će se pokriti troškovi natječaja, a eventualna razlika vratiti ponuditeljima.

Općinski načelnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Najpovoljniji ponuditelji su u obvezi prihvatiti povećanje zakupnine koje može uslijediti tijekom trajanja zakupa prema odlukama nadležnog tijela. Sve ostale informacije o javnom natječaju i razgledavanju poslovnog prostora koji se daje u zakup mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19, ili na telefon 044/672-488 ili 672-005.

Općinski načelnik Općine Jasenovac


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019