Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 630 090

Uređenje luke otvorene za javni promet Omiš-II. faza

Kategorije: Izgradnja i održavanje cesta, mostova, pruga i luka, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 27.11.2018.
Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Objavljeno u: Narodne novine, 15.10.2018.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2018/S 0F5-0028208


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 

Obavijest o nadmetanju  sektorska nabava

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1) Naziv i adrese1 (molimo navedite sve naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Nacionalni registracijski broj: 2  27478788865

Poštanska adresa: PRILAZ BRAĆE KALITERNA 10

Mjesto: SPLIT/SPLIT

NUTS kod: HR035

Poštanski broj: 21000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Ana Fulgosi Grljušić Josipa Sesar

Telefon: +385 21348614

E-pošta: ana.fulgosi@lusdz.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.lucka-uprava-sdz.hr

Adresa profila kupca: www.lucka-uprava-sdz.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

Službeni naziv:                                                                                                                                 Nacionalni registracijski broj: 2 

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL)

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2018/S+0F5-0028208

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)  

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

na drugoj adresi:      

                                                      

                                                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

na prethodno navedenu adresu

na sljedeću adresu: 

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

I.6) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa

Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istrživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane s zračnim lukama

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 

 

 

 

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv:  Uređenje luke otvorene za javni promet Omiš-II. faza

Referentni broj: 2   4/18

II.1.2) Glavna CPV oznaka:   45241500         Dodatna CPV oznaka: 1, 2  

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi      Roba       Usluge

II.1.4) Kratak opis:  Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju luke otvorene za javni promet Omiš, koja obuhvaća sljedeće radove: pripremni i završni radovi, zemljani radovi, izrada AB bušenih pilota, betonski i armirano betonski radovi, kamenorezački i radovi završnog oblaganja, radovi hortikulturnog uređenja i navodnjavanja, radovi vodovoda i kanalizacije i radovi elektroinstalacija. Predmet nabave je detaljno opisan u Tehničkim specifikacijama i u Troškovniku, koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Tehničke i druge specifikacije za cjelokupan predmet nabave navedene su u glavnom projektu UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ - 2.FAZA, PROJEKT HORTIKULTURNOG UREĐENJA I NAVODNJAVANJA, STROJARSKI PROJEKT VODOVODNO-HIDRANTSKE MREŽE I ODVODNJE, ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT, zajednička oznaka projekta Z.O.P.: 08/16, glavni projektant mr.sc. ŽELJAN PERNAT, dipl.ing.građ., od travnja / svibnja 2017. godine, koji se nalazi u prilogu ove Dokumentacije o nabavi i čini njezin sastavni dio.  

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 60.731.080,00     Valuta  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave  procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe    da    ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe    najveći broj grupa:       samo jednu grupu

â?ž  Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 

â?ž  Naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa: 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: 2  Uređenje luke otvorene za javni promet Omiš-II. faza                                        Grupa br.: 2  1   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka:  45241500               Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR035                      Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Mjesto izvođenja radova je Luka otvorena za javni promet Omiš, k.č.z. 4055 (zem.kat.čest. 2058), k.o. Omiš.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima; samo za robu – navesti zahtijevaju li se ponude za kupnju, najam, zakup, najam s pravom kupnje ili bilo koju kombinaciju navedenog)

Predmet nabave je detaljno opisan u Tehničkim specifikacijama i u Troškovniku, koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Tehničke i druge specifikacije za cjelokupan predmet nabave navedene su u glavnom projektu UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ - 2.FAZA, PROJEKT HORTIKULTURNOG UREĐENJA I NAVODNJAVANJA, STROJARSKI PROJEKT VODOVODNO-HIDRANTSKE MREŽE I ODVODNJE, ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT, zajednička oznaka projekta Z.O.P.: 08/16, glavni projektant mr.sc. ŽELJAN PERNAT, dipl.ing.građ., od travnja / svibnja 2017. godine, koji se nalazi u prilogu ove Dokumentacije o nabavi i čini njezin sastavni dio.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Ocjena ponude prema nefinancijskom kriteriju – tehničkom kriteriju (jamstveni rok)

10

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                         90

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  60.731.080,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje ove grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 36  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne

Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj:  

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne

Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: "Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastukture u funkciji obalnog linijskog prometa KK.07.4.2.05

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi. U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac. Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove podtočke 4 .1.1. dostavi ažuriran popratni dokument: izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. ovog članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Odgovornost je Odabranog ponuditelja da tijekom izvršavanja ugovora kontinuirano osiguravaju pravne pretpostavke za obavljanje djelatnosti prilikom izvršenja ugovora. U slučaju da tijekom izvršenja ugovora Naručitelj utvrdi da Odabrani ponuditelj obavlja neregistriranu djelatnost u smislu propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, Naručitelj će Odabranog ponuditelja prijaviti nadležnim tijelima i raskinuti ugovor.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila  i kriterija: 

Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku u roku do 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. Ugovor o javnoj nabavi mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom te ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ZJN, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. Na ugovor o javnoj nabavi radova ne primjenjuju se posebne uzance o građenju.

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2

â?ž                  Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

â?ž  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

III.1.6) Tražena jamstva: 2  Sukladno DON-u.

III.1.7) Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno DON-u.

III.1.8) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata: 2

Sukladno DON-u.

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

      Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Sukladno Ugovoru.

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

 Ograničeni postupak

 Pregovarački postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje

 Natjecateljski dijalog

 Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

â?ž   Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

 Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

 Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

                  Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2   

â?ž   Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

â?ž  Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

U slučaju okvirnih sporazuma  obrazloženje trajanja dužeg od osam godina:

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

  Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi: 

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da   ne

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Periodična indikativna  obavijest  sektorska nabava; Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  27.11.2018       Lokalno vrijeme:  12:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum: 

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:   

ili Trajanje  u mjesecima:  3  (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:  27.11.2018   Lokalno vrijeme:  12:00:00   Mjesto: Prilaz braće Kaliterna 10, Split - prizemlje

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 

Sukladno DON.


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2 

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

â?ž  Prihvaćaju se elektronički računi

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2 

VI.4) Postupci pravne zaštite

 

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr 

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država: 

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

  Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH putem sustava e-Žalba. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je sukladno odredbi članka 405. stavak 3. ZJN obavezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu, na dokaziv način (s pozivom na evidencijski broj iz Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u ovoj Dokumentaciji). Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju. Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi 2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka 3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije 4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda 5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:  Pravni odjel Naručitelja

Poštanska adresa:  Prilaz braće Kaliterna 10

Mjesto:  Split

Poštanski broj:  21 000

Država:  HR

E-pošta: 

Telefon:   

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 12.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

 

 

              Broj objave: 2018/S 0F5-0028208 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
DON OMIŠ 2018.docx 713.13 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:53
Građevinska dozvola Omiš.pdf 6,424.07 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:53
GP_Omiš_2.faza_4.mapa_A2_arhitektura_izmjena_i_dopuna.pdf 14,734.64 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:53
GP_Omiš_2.faza_5.mapa_A3_hortikultura_izmjena_i_dopuna.pdf 13,579.75 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:53
GP_Omiš_2.faza_6.mapa_A5_voda_izmjena_i_dopuna.pdf 8,801.77 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:53
Geotehnički_Omiš_2._faza_.pdf 28,102.82 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:53
GP_Omis_2.faza_1.mapa_A1_1_izmjena_i_dopuna-1-138.pdf 11,986.89 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:53
GP_Omis_2.faza_1.mapa_A1_1_izmjena_i_dopuna-140-261.pdf 35,090.10 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:54
Geotehnički_Omiš_2._faza_.zip 27,834.32 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:54
GP_Omiš_2.faza_2.mapa_A1_2_statika_izmjena_i_dopuna.pdf 17,024.54 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:54
1.zip 34,760.84 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:55
GP_Omis_2.faza_1.mapa_A1_1_izmjena_i_dopuna-1-138.pdf 11,986.89 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:56
GP_Omis_2.faza_1.mapa_A1_1_izmjena_i_dopuna-140-261.pdf 35,090.10 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:56
troškovnici.zip 521.80 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 13:01
Uređenje luke otvorene za javni promet Omiš-II. faza 163.97 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.10.2018. 12:49

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019