Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 614 081

Neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava fonda 2018.

Kategorije: Ostalo, Poticaji, sufinanciranje
Datum zatvaranja: 21.7.2018.
Nadmetanje raspisao: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Objavljeno u: Narodne novine, 21.6.2018.

Klasa: 310-34/18-18/787

Urbroj: 563-04-1/117-18-1 od 20. VI. 2018.    (202)

Na temelju odredbe članka 7. i članka 20. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine broj 107/03 i 144/12), te članka 21. stavka 1. podstavka 9. i članka 47. stavka 1. podstavka 10., a u skladu s odredbom članka 49. stavka 1. Statuta Fonda (Narodne novine broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14, 155 /14 – pročišćeni tekst) i članka 6. stavka 2. Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14), a sukladno odredbi članka 2. stavka 2. i članka 3. stavka 2. Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine broj 153/11, 29/14 i 155/14), te sukladno odredbi članka 5., članka 8. i članka 24. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (Narodne novine broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14 i 155/14), te na temelju Odluke Upravnog odbora Fonda o donošenju Godišnjeg programa raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za 2018. godinu od 16. ožujka 2018. godine (klasa: 024-04/18-03/3; urbroj: 563-01/1-18-3), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

JAVNI POZIV

za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava fonda 2018.

I. Predmet javnog poziva

Sukladno Programu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu (točka 4.5. Poticanje energetske učinkovitosti u prometu), a na temelju nacrta četvrtog nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti RH za razdoblje od 2017. do 2019. (mjera T.4. – Financijski poticaji za energetski učinkovita vozila) predmet javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih energetski učinkovitih vozila (u daljnjem tekstu: vozila), kako slijedi:

– električnih bicikala,

– električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7,

– električnih i »plug in« hibridnih vozila kategorija M1,

– energetski učinkovitih motornih vozila za prijevoz putnika kategorija M2, M3 i motornih vozila za prijevoz tereta kategorija N1, N2, N3 s vrstama pogona:

• električni

• »plug-in« hibridni pogon

• stlačeni prirodni plin (SPP)

• ukapljeni prirodni plin (UPP).

Definicija novog vozila:

– U smislu ovog javnog poziva novo vozilo je motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bilo korišteno. Pod motornim vozilom podrazumijeva se vozilo pogonjeno motorom s unutarnjim izgaranjem i/ili električnim motorom, uključujući i električne bicikle.

Predmet javnog poziva nije sufinanciranje kupnje vozila N kategorije za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu i naknadu.

Tehnički uvjeti za prihvatljiva vozila

– »plug-in« hibridno vozilo kategorije M1 koje ima dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,

– vozila klase M1 – isključivo osobna vozila niže i srednje kategorije (gradska i kompaktna vozila), odn. prema europskoj kategorizaciji tzv. A (mini), B (mali) i C (srednji) segment vozila.

Kratak opis kategorija vozila:

– električni bicikl – vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale,

L1: motorna vozila s 2 kotača (mopedi), radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤4 kW i brzine ≤ 45 km/h,

L2: motorna vozila s 3 kotača (mopedi), radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤ 4 kW i brzine ≤ 45 km/h,

– L3: motorna vozila s 2 kotača (motocikli) brzine > 45 km/h,

– L4: Motorna vozila s 2 kotača i bočnom prikolicom (motocikli s bočnom prikolicom), radnog obujma motora > 50 cm³ ili brzine > 45 km/h,

L5: Motorna vozila s 3 kotača, simetrično postavljena s obzirom na uzdužnu os vozila (motorni tricikli), radnog obujma motora > 50 cm3 ili brzine > 45 km/h,

– L6: motorna vozila s 4 kotača (laki četverocikli), čija je masa praznog vozila ≤ od 350 kg što ne uključuje masu baterija kod električnih vozila čija je najveća konstrukcijska brzina ≤45 km/h,

– L7: motorna vozila s 4 kotača osim lakih četverocikala, čija je masa praznog vozila

≤ od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz tereta), što ne uključuje masu baterija kod električnih vozila i čija najveća neto snaga motora je ≤ 15 kW,

– M1: motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše 8

sjedala,

– M2: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 t,

– M3: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 t,

– N1: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase x ≤ 3,5 t,

– N2: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase 3,5 t < x ≤ 12 t,

– N3: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase x > 12 t.

II. Korisnici sredstava Fonda

Pravo na sredstva Fonda sukladno javnom pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) ako:

– podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovog javnog poziva

– imaju sjedište na području RH,

– dostave obveznu dokumentaciju sukladno ovom javnom pozivu i ispunjavaju uvjete sukladno ovome javnom pozivu,

– prihvate uvjete zajedničkog financiranja sukladno ovom javnom pozivu i općim aktima Fonda,

– ulažu vlastita sredstva za kupnju vozila,

– registriraju vozila na području Republike Hrvatske (izuzev u slučaju kategorije električni bicikl),

– nemaju nereguliranih dugovanja prema Fondu,

– pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda,

– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

– ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (odnosi se na trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike)),

– nisu poduzetnik u teškoćama (odnosi se na trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike)),

– sklope ugovor s Fondom o neposrednom sufinanciranju kupnje energetski učinkovitih vozila,

– ispunjavaju i druge uvjete utvrđene ovim javnim pozivom.

Podnositelji zahtjeva moraju biti prvi vlasnici vozila za koje podnose zahtjev za sufinanciranje.

III. Sredstva Fonda

Sredstva Fonda sukladno javnom pozivu dodjeljuju se putem pomoći i subvencija.

Fond će dodjeljivati:

– pomoći JLP(R)S-ima, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda,

– subvencije trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda i sukladno Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (klasa: 024-04/14-02/12; urbroj: 563-01/01-15-16) od 20. siječnja 2015., http://www.fzoeu.hr/docs/propisi_program_dodjela_potpora_male_vrijednosti_de_minimis_2015.pdf sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja se smatraju potporama male vrijednosti,

u sljedećim iznosima po vozilu:

– električni bicikli – do 5.000,00 kuna, komada min.5 – max. 15 kom

– električna vozila L1-L7 kategorije – do 20.000,00 kuna

– vozila kategorije M1 i N1 s hibridnim »plug-in« pogonom – do 40.000,00 kuna

– vozila kategorije N1 pogonom na SPP i UPP – do 40.000,00 kuna

– vozila kategorija M1 i N1 s električnim pogonom – do 80.000,00 kuna

– vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, »plug-in« hibridnim pogonom, pogonom na SPP ili UPP; maks. 400.000,00 kn.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku. Predmet zahtjeva za sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu mogu biti jedno ili više vozila ili kombinacija vozila.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom javnom pozivu osiguran je Financijskim planom Fonda za 2018. i projekcijom za 2019. i 2020. godinu, te Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2018. godini, i ukupno iznosi 13.000.000,00 kuna. Za dodjelu sredstava pomoći (unutar ukupno raspoloživih 13.000.000,00 kuna) maksimalno je moguće dodijeliti 4.800.000,00 kuna.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

U slučaju da su sredstva Fonda iskorištena prije isteka kalendarske godine Fond će na svojim mrežnim stranicama o istom izvijestiti zainteresirane podnositelje zahtjeva u kojem slučaju se ovaj javni poziv zatvara.

Ako se u kratkom roku zaprimi veći broj prijava, Fond u svrhu utvrđivanja preostalih financijskih sredstava, zadržava mogućnost privremenog zatvaranja poziva.

IV. Opravdani troškovi ulaganja

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom javnom pozivu su troškovi kupnje vozila (kategorije i svojstava prema točki I. poziva) koji su nastali najranije 20. lipnja 2018.godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.

Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, na temelju ugovora o kreditu ili na temelju ugovora o financijskom leasingu. Vozila nabavljena putem ugovora o operativnom leasingu nisu Fondu opravdan trošak.

PDV je opravdan trošak ako nije nadoknadiv odnosno ako prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

V. Obvezna dokumentacija

Zahtjev za sufinanciranje kupnje vozila prema ovom javnom pozivu treba sadržavati sljedeću obveznu dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac koji se može preuzeti s mrežne stranice Fonda (www.fzoeu.hr), popunjen u cijelosti, ovjeren, te vlastoručno potpisan od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva (potpisani i ovjeren primjerak u izvorniku),

2. Prijavni obrazac iz točke V.1. ovog javnog poziva u Excel.xlsx datoteci na CD-u ili DVD-u ili USB-u (neovjeren i nepotpisan),

3. Ponuda za kupnju vozila izdana od strane prodavatelja,

4. Tehničke karakteristike vozila koje je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija (prema točki I. ovog Poziva), proizvođač, model, vrsta pogona (električni / »plug-in« hibridni, SPP, UPP), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km, gdje je primjenjivo), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd.

5. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana prijave na ovaj javni poziv (u izvorniku),

6. Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da li će se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju, ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva za sufinanciranje (u izvorniku), kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

U slučaju da su podnositelji zahtjeva JLP(R)S, tijela državne uprave ili ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, zahtjev za sufinanciranje mora dodatno sadržavati:

7. Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta s naznakom odgovarajuće stavke u proračunu/financijskom planu ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja, odnosno izjavu da će se vlastita sredstva za provedbu projekta osigurati rebalansom proračuna/financijskog plana ako ista nisu bila planirana (u izvorniku).

U slučaju da su podnositelji zahtjeva trgovačka društva ili fizičke osobe (obrtnici), zahtjev za sufinanciranje mora dodatno sadržavati sljedeću dokumentaciju, ne stariju od 30 dana od prijave na javni poziv:

8. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,

9. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,

10. Izjavu poduzetnika da nije u teškoćama, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/,

11. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (iznimno, navedeni dokument ne smije biti stariji od 90 dana od dana prijave na ovaj javni poziv),

12. BON 2 ili SOL 2 (u izvorniku).

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se Fondu isključivo preporučenom poštom ili osobno putem pisarnice Fonda.

Ako Korisnik dostavlja dokumentaciju za više od jedne vrste vozila, potrebno je za svaku pojedinu vrstu vozila prema točki V. javnog poziva dostaviti dokument rednog broja 4.

Cjelokupna tehnička i ostala dokumentacija dostavljena u sklopu Zahtjeva za sufinanciranje na ovaj javni poziv ostaje u predmetnoj arhivi Fonda bez obveze dostave ili kopiranja iste od strane Fonda.

VI. Dostavljanje zahtjeva

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje po ovom javnom pozivu započinje 20. lipnja 2018. godine u 9 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2018. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva za ovaj javni poziv.

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se:

– preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili osobno putem pisarnice Fonda u zatvorenoj omotnici s nazivom ili imenom i adresom podnositelja zahtjeva,

– na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev na javni poziv za vozila – pravne osobe – 2018.«

Podnositelj zahtjeva u roku za dostavu zahtjeva, a prije donošenja odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda (u daljnjem tekstu: odluka), može svojom potpisanom izjavom odustati od istog, izmijeniti ga ili dopuniti. Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva od Fonda.

Za vrijeme trajanja javnog poziva podnositelji zahtjeva mogu dostaviti jedan zahtjev za sufinanciranje kupnje predmetnih vozila.

VII. Obrada zahtjeva

Fond neće razmatrati zahtjeve za sufinanciranje:

– koji su podneseni od podnositelja zahtjeva koji ovim javnim pozivom nisu određeni kao korisnici sredstava Fonda,

– koji nisu predmet ovog javnog poziva,

– koji su podneseni prije navedenog službenog roka za podnošenje prijava na ovaj javni poziv,

– koji su podneseni nakon isteka kalendarskog roka Javnog poziva, odnosno nakon objave na mrežnoj stranici Fonda o iskorištenosti predviđenih sredstava za ovaj javni poziv,

– koji su podneseni na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog javnog poziva,

– od podnositelja koji imaju nepodmirena javna davanja prema potvrdi Porezne uprave,

– od podnositelja koji imaju neregulirano dugovanje prema Fondu,

– od podnositelja kojima su poslovni računi u blokadi,

– od podnositelja koji ne ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (odnosi se samo na trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike)),

Fond može od podnositelja zahtjeva zatražiti dopunu dokumentacije u roku za dostavu zahtjeva, a najkasnije do donošenja odluke. Dan primitka potpunog zahtjeva za sufinanciranje iz točke V. ovog javnog poziva u tom će se slučaju smatrati dan primitka potpune dokumentacije. Ako podnositelj zahtjeva u zadanom roku ne dostavi potpunu dokumentaciju, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Fond može provjeravati i od podnositelja zahtjeva tražiti dopunu podataka u svrhu pojašnjenja zahtjeva za sufinanciranje.

Zahtjevi se razmatraju kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda (ako se zahtjev dostavlja osobno). Zahtjevi pristigli na javni poziv koji su pravovremeni, dopušteni i izjavljeni od strane podnositelja zahtjeva na koje se javni poziv odnosi ocjenjuju se u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Fond će pravovremeno pristigle zahtjeve, koji su dopušteni i izjavljeni od strane podnositelja zahtjeva na koje se javni poziv odnosi, a sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu točkom V. Javnog poziva obraditi u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva te izraditi prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda. U daljnjem roku od 15 dana, direktor će donijeti odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda.

VIII. Realizacija prihvaćenih zahtjeva

Fond će na temelju odluke s odabranim podnositeljem zahtjeva sklopiti ugovor o neposrednom sufinanciranju kupnje energetski učinkovitog vozila.

Fond dostavlja odabranom podnositelju zahtjeva odluku zajedno s ugovorom, preporučenom poštom. Odabrani korisnik dužan je bez odgađanja dostaviti Fondu jedan ovjereni i potpisani primjerak ugovora.

Ugovorom će se sukladno općim aktima Fonda posebno urediti:

– iznos odobrenih sredstava Fonda,

– uvjeti i način isplate dodijeljenih sredstava Fonda na IBAN korisnika,

– vremenski rok provedbe kupnje vozila i dostave potpune dokumentacije za isplatu koji ne može biti dulji od 12 mjeseci od dana zaprimanja odluke i ugovora, od strane korisnika,

– rok dostavljanja bjanko-zadužnice/a ovjerene/ih kod javnog bilježnika (odnosi se samo na trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike)),

– obveza odabranih korisnika sredstava da zadrže u vlasništvu ili korištenju (u slučaju financijskog leasinga) sufinancirana vozila najmanje jednu godinu od datuma prve registracije istih, odn. za električne bicikle jednu godinu od dana izdavanja računa za kupnju istih,

– način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Fonda,

– ostala međusobna prava i obveze.

Fond će na temelju obostrano ovjerenog i potpisanog ugovora, prethodno dostavljenog Fondu, korisniku isplatiti sredstva na IBAN, u roku 30 dana od dostavljanja potpune dokumentacije za isplatu priznate od Fonda, koja uključuje:

1. Izvornik računa za vozilo ili presliku računa za vozilo, izdanu i ovjerenu od strane prodavatelja istog. Ako Korisnik dostavlja presliku računa, ista mora biti ovjerena i potpisana od strane Korisnika uz navođenje sljedeće izjave na prvoj stranici računa: »Preslika je istovjetna originalu koji se nalazi u poslovnim knjigama Korisnika« (navesti naziv Korisnika),

2. Dokaz o uspješno provedenom odgovarajućem postupku odabira prodavatelja vozila koji su predmet ovog Javnog poziva, za odabrane korisnike koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (Odluka o odabiru ponuditelja, Ugovor s odabranim ponuditeljem/narudžbenica zajedno s ugovornim troškovnikom s pojedinačnim stavkama),

3. Dokaz o plaćanju računa za vozilo u cijelosti u vidu preslike uplatnice ili izvatka iz banke (ako je vozilo plaćeno gotovinom),

4. Preslik potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ili izjave o sukladnosti vozila, izdanu i ovjerenu od strane ovlaštenog ispitnog mjesta ili potvrde o ispitivanju vozila ili druge jednako pravne potvrde izdane od strane ovlaštenog tijela (nije potrebno u slučaju kupnje električnog bicikla),

5. Preslik prometne dozvole kupljenog vozila (podaci o vlasniku/korisniku vozila moraju odgovarati podacima o podnositelju zahtjeva, dok vozilo ne smije biti u prometu prije 20. lipnja 2018.godine.), (nije potrebno u slučaju kupnje električnog bicikla),

6. Dokaz o serijskom broju okvira električnog bicikla (ako nije sadržan u računu) – u vidu izjave potpisane od strane korisnika prema predlošku izjave dostupnom na mrežnoj stranici Fonda (potrebno u slučaju kupnje električnog bicikla),

7. Tehničke karakteristike vozila koje je predmet kupnje, iz kojih je jasno vidljiva kategorija (prema točki I. ovog poziva), proizvođač, model, vrsta pogona (električni/»plug-in« hibridni, SPP, UPP), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km, gdje je primjenjivo), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd. (dostavlja se ako se vozilo razlikuje od onog za koje je Fondu dostavljena ponuda u sklopu prijave na javni poziv),

8. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti, te izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava, obje ovjerene pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe Korisnika, ne starije od 30 dana od dostavljanja dokumentacije za isplatu u izvorniku (odnosi se samo na trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike)),

9. Izjavu poduzetnika da nije u teškoćama ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe Korisnika, ne stariju od 30 dana od dostavljanja dokumentacije za isplatu u izvorniku (odnosi se samo na trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike)),

10. Instrument/e osiguranja u obliku bjanko zadužnice/a na prvi mogući iznos iznad iznosa dodijeljenih sredstava Fonda, ovjeren kod javnog bilježnika u izvorniku (odnosi se samo na trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike)),

11. U slučaju nabave vozila putem kredita ili financijskog leasinga, preslik ugovora o kreditu ili financijskom leasingu (s pripadajućim otplatnim planom).

kao i po potrebi vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju kojom se dokazuje trošak (npr. u svrhu utvrđivanja da se PDV ne koristi kao pretporez ako sredstva Fonda budu dodijeljena sa PDV-om), te drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

Iznos isplaćenih sredstava ne može biti veći od iznosa odobrenih sredstava utvrđenih ugovorom. Fond će prihvatiti potpunu dokumentaciju za isplatu ako se bude odnosila na vozilo jednake kategorije te jednake ili manje emisije CO2 u odnosu na vozilo prijavljeno u zahtjevu za sufinanciranje na temelju ovog Javnog poziva.

Ako korisnik dostavlja dokumentaciju za više od jedne vrste vozila, potrebno je za svaku pojedinu vrstu vozila prema točki VIII. ovog Javnog poziva dostaviti dokumente rednog broja 4., 5., 6.,7.

Krajnji rok za realizaciju kupnje vozila, dostavu potpisanog ugovora i potpune dokumentacije za isplatu Fondu je 6 mjeseci od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika. U slučaju da je odabrani korisnik obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, krajnji rok za kupnju vozila zaključno s dostavom potpisanog ugovora te potpune dokumentacije za isplatu sredstava Fondu ne smije biti dulji od 12 mjeseci od dana zaprimanja odluke i ugovora Fonda, od korisnika. U slučaju prekoračenja navedenog roka odabrani korisnik će izgubiti pravo na sredstva Fonda.

Korisnici bespovratnih sredstava Fonda bit će obvezni zadržati u vlasništvu ili korištenju (u slučaju financijskog leasinga) sufinancirana vozila jednu godinu od datuma prve registracije istih, odn. za električne bicikle jednu godinu od dana izdavanja računa za kupnju istih. Fond zadržava pravo provedbe kontrole stanja vlasništva sufinanciranog vozila.

Fond zadržava pravo za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog ugovora, pratiti namjensko korištenje sredstava Fonda što uključuje i uvjete koje je trebao ispunjavati odabrani podnositelj zahtjeva, a koji su bili temelj za odobrenje sredstava i sklapanje ugovora.

IX. Ostale informacije

Ovaj javni poziv objavljen je u Narodnim novinama te na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr). Dostavljanjem dokumentacije na ovaj javni poziv, podnositelj zahtjeva daje odobrenje Fondu da osnovne podatke o njemu i o prijavljenim vozilima može objaviti na mrežnoj stranici Fonda i u drugim izvješćima.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 01/6448-444.

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
Zagreb


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018