Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 602 175

Prodaja imovine stečajnog dužnika TALAN TRADE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge „ u stečaju",

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 4.7.2018.
Nadmetanje raspisao: TALAN TRADE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge „ u stečaju",
Objavljeno u: Varaždinske vijesti, 12.6.2018.

Trgovački sud u Varaždinu, po sucu toga suda Jasni Lekić, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom TALAN TRADE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge „ u stečaju", Varaždinska 26,Sudovčina,OIB 48523905874, dana 29. svibnja 2018.g. donio je slijedeći

ZAKLJUČAK O PRODAJI

7. JAVNA DRAŽBA

I

Određuje se prodaja nekretnine u vla-sništvi stečajnog dužnika TALAN TRADE d.o.o. „ u stečaju", u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama:

♦ čkbr. 1577 oranica u Bregu površne 1 rali 785 čhv , upisana u z.k.ul.907 k.o. Gornji Martijanec, u 4/6 dijela Početna prodajna cijena za nekretninu iznosi 5.928,96 kn.

Razlučni vjerovnici su RH Ministarstvo financija i FTC usluge d.o.o. Zagreb.

II.

Nekretnina će se prodavati na usmenoj javnoj dražbi. Sedmo ročište za prodaju održat će se dana 04.srpnja 2018.g., u zgradi Trgovačkog suda u Varaždinu, soba 226/ II, s početkom u 09,30 sati. Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

III.

Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na web stranicama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i Varaždinskim vijestima (javno glasilo Varaždinske županije).

IV Uvjeti prodaje

1. Nekretnina iz točke I ovog zaključka prodavat će se po početnoj cijeni i to u iznosu od 5.928,96 kn, te se ispod te cijene na sedmom ročištu za javnu dražbu nekretnina ne može prodati.

2. Sve poreze i pristojne u vezi s prodajom nekretnine snosi kupac.

3. Nekretnina će se prodavati na usmenoj javnoj dražbi, a kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje najkasnije dva dana prije održavanja dražbe uplate jamčevinu od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnine za koju se nadmeću, na račun Trgovačkog suda u Varaždinu broj : HR 4023900011300002754(u elektroničkom nalogu za plaćanje) ili HR40 2390 0011 3000 0275 4 (u nalogu za plaćanje na papirnatom obrascu), s pozivom na broj spisa St-7/14. Kupcu nekretnine jamčevina se uraču-
nava u kupoprodajnu cijenu, a ostalima se vraća odmah nakon zaključenja javne dražbe.

4. Jamčevinu nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je pravo upisano u zemljišnim knjigama ako njihove tražbine dostižu iznos jamčevine i ako bi se s obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovnine, osim za dio nekretnina određene grupe koje nisu obuhvaćene njihovim razlučnim pravom.

5. Kupac je dužan uplatiti kupovninu u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine, na račun sudskog depozita navedenog u točki 4. uvjeta prodaje ovog zaključka. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, smatrat će se da je odustao od kupnje, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj dražbi. Ako bude više ponuditelja, sud će u rješenju o dosudi odrediti da će se nekretnine dosuditi i kupcima koji su ponudili višu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupac koji je ponudio veći cijenu ne položi kupovninu u zadanom roku. U tom slučaju sud će donijeti posebno rješenje o dosudi svakom slijedećem kupcu koji je ispunio uvjete da mu se nekretnina dosudi, u kojem će odrediti rok za polaganje kupovnine.

6. U rješenju o dosudi sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upiše pravo vlasništva na dosuđenoj nekretnini u korist kupca, te brisati prava i terete na nekretnini koji prestaju njenom prodajom.

7. Prodaja se provodi po načelu „ viđeno - kupljeno „ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

8. Zainteresirane osobe mogu razgledati nekretninu koja je predmet prodaje uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem Ivom Žiža iz Ludbrega, na broj 095 920 2025.

 

 

Trgovački sud u Varaždinu, po sucu toga suda Jasni Lekić, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Proizvodno uslužna zadruga TA-LAN „ u stečaju", Varaždinska 26, Sudovčina, MBS:070066586, OIB: 40559796716, temeljem odredbe čl.l64.st.4. Stečajnog zakona i odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretnini, 29.svibnja 2018. g. donosi sljedeći

ZAKLJUČAK O PRODAJI

7. JAVNA DRAŽBA
L

Određuje se prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika Proizvodno uslužna zadruga TALAN „ u stečaju", Sudovčina, u stečajnom postupku, na temelju odluke Skupštine vjerovnika od 6.11.2017., uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama :

a. prava građenja upisanog u zk.ul. 2739 k.o. Donji Martijanec, oznake : zgrada u Travniku sa 699 m2, zgrada sa 129 m2, zgrada sa 32 m2, zgrada sa 12 m2, zgrada sa 103 m2, silosi sa 180 m2 i poslovna zgrada sa 354 m2, izgrađene na pravu građenja na čk.br. 408/2, a koje pravo građenja je osnovano zemljište oznake čk.br. 408/2, gospodarsko dvorište u Travniku, površine 9594 m2, upisano u zk.ul. 2735, k.o. Martijanec.

Razlučni vjerovnici su Privredna banka Zagreb d.d., RH Ministarstvo financija i BC institut d.d. Rugvica.

Procijenjena vrijednost za navedeno pravo građenja iznosi 4.478.838,00 kn.

Početna cijena za navedeno pravo građenja iznosi 1.467.625,60 kn.

b. čkbr 408/2 gospodarsko dvorište u Travniku sa 9594 m2, upisana u zk.ul.2735 k.o. Martijanec.

Razlučni vjerovnici su Privredna banka Zagreb d.d, RH Ministarstvo financija, BC institut d.d. Rugvica i FTC usluge d.o.o. Zagreb.

Početna cijena za nekretninu iznosi 130.867,20 kn.

Nekretnine (pravo građenja) pod točkom I.a) i nekretnine pod točkom I.b) prodaju se kao cjelina.

n.

Nekretnine će se prodavati na usmenoj javnoj dražbi. Sedmo ročište za prodaju održat će se dana 04. srpnja 2018.g., u zgradi Trgovačkog suda u Varaždinu, soba 226/11 s početkom u 10,00 sati. Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

m.

Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na e-Oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu, na web stranicama Hrvatske gospodarske komore i na web stranicama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, te u Varaždinskim vijestima.

IV/UVJETI PRODAJE :

1. Nekretnine iz točke I.a) ovog zaključka prodavati će se po početnoj cijeni i to u iznosu od 1.467.625,60 kn, nekretnine iz točke I.b) ovog zaključka prodavat će se po početnoj cijeni i to u iznosu od 130.867,20 kn, što ukupno iznosi 1.598.492,80 kn, te se ispod te cijene na sedmom ro-


cistu za javnu dražbu nekretnine ne mogu prodati.

2. Sve poreze i pristojbe u vezi s prodajom nekretnina snosi kupac.

3. Kao ponuditelji na dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje najkasnije dva dana prije održavanja dražbe plate jamčevinu u iznosu od 10% od početne prodajne cijene nekretnine za koju žele licitirati, na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Varaždinu prema IBAN konstrukciji broj HR4023900011300002754 (u elektroničkom nalogu za plaćanje), ili HR40 2390 0011 3000 0275 4 ( u nalog za plaćanje na papirnatom obrascu), s pozivom na broj spisa St-25/15.Kupcu nekretnine jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalima se vraća odmah nakon zaključenja javne dražbe.

4. Jamčevinu nisu dužni položiti ra-zlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama ako njihove tražbine dostižu iznos jamčevine i ako bi se s obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovnine, osim za dio nekretnina određene grupe koje nisu obuhvaćene njihovim razluč-nim pravom.

5. Kupac je dužan uplatiti kupovninu u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine, na račun sudskog depozita navedenog u točki 3. uvjeta prodaje ovog zaključka. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, smatrat će se da je odustao od kupnje, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj dražbi. Ako bude više ponuditelja , sud će u rješenju o dosudi odrediti da će se nekretnina dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupac koji je ponudio veću cijenu ne položi kupovninu u zadanom roku. U tom slučaju sud će donijeti posebno rješenje o dosudi, u kojem će odrediti rok za polaganje kupovnine.
6. U rješenju o dosudi sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upiše pravo vlasništva na dosuđenoj nekretnini u korist kupca, te brisati prava i terete na nekretnini koji prestaju njezinom prodajom.

7. Prodaja se provodi po načelu „ viđe-no-kupljeno „ što isključuje sve naknadne prigovore kupca

8. Zainteresirane osobe mogu razgledati nekretnine koje su predmet prodaje uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem Ivom Žiža iz Ludbreg, na broj 095 920 2025.

 

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018